Hlavní Menu > Aktuality
Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky k rozhodčímu nálezu arbitrážního soudu ze dne 12. července 2016 v arbitráži vyžádané Filipínskou republikou týkající se Jihočínského moře

2016-08-16 16:46

Ve vztahu k rozhodnutí v arbitráži týkající se Jihočínského moře, které bylo vyneseno dne 12. července 2016 arbitrážním soudem zřízeným na jednostrannou žádost Filipínské republiky (dále jen "arbitrážní soud"), prohlašuje Ministerstvo zahraničních věcí Čínské lidové republiky, že rozhodčí nález je neplatný a nemá právní závaznost. Čína jej nepřijímá ani neuznává.

1. Dne 22. ledna 2013 tehdejší vláda Filipínské republiky jednostranně iniciovala arbitráž týkající se příslušných sporů v Jihočínském moři mezi Čínou a Filipínami. Dne 19. února 2013 prohlásila čínská vláda, že tuto arbitráž neakceptuje ani se na ní nepodílí a tuto pozici od té doby několikrát zopakovala. Dne 7. prosince 2014 vydala čínská vláda Stanovisko vlády Čínské lidové republiky k otázce pravomoci v arbitráži týkající se Jihočínského moře iniciované Filipínskou republikou, který poukázal na to, že zahájení arbitráže Filipínami porušuje dohodu mezi oběma státy, porušuje Úmluvu OSN o mořském právu (dále jen „UNCLOS“), je v rozporu s obecnou praxí mezinárodní arbitráže a že arbitrážní soud zde nemá pravomoc. Dne 29. října 2015 vynesl arbitrážní soud rozhodčí nález o otázce pravomoci a přípustnosti. Čínská vláda neprodleně uvedla, že nález je neplatný a nemá právní závaznost. Pozice Číny jsou jasné a konzistentní.

2. Jednostranné iniciování arbitráže ze strany Filipín vychází z úmyslu poškodit Čínu. Jeho cílem není řešit příslušné spory mezi Čínou a Filipínami nebo zachovat mír a stabilitu v Jihočínském moři, nýbrž popřít územní svrchovanost Číny a její námořní práva a zájmy v Jihočínském moři. Zahájení této arbitráže porušuje mezinárodní právo. Za prvé, podstatou předmětu arbitráže iniciované Filipínami je otázka územní svrchovanosti nad některými ostrovy a útesy Nansha Qundao (souostroví Nansha) a tento předmět se nevyhnutelně týká a nemůže být oddělen od vymezení námořních hranic mezi Čínou a Filipínami. S plným vědomím, že územní otázky nepodléhají UNCLOS a že spory o vymezení námořních hranic byly prohlášením Číny z roku 2006 vyňaty rámce UNCLOS, zabalily Filipíny záměrně příslušné spory jako pouhé problémy týkající se výkladu nebo provádění UNCLOS. Za druhé, jednostranné iniciování arbitráže Filipínami porušuje práva Číny jako smluvní strany UNCLOS zvolit podle své vlastní vůle postupy a prostředky pro urovnávání sporů. Čína již v roce 2006 v souladu s článkem 298 UNCLOS vyňala z donucovacích postupů při řešení sporů podle UNCLOS spory týkající se oblastí jako vymezení námořních hranic, historických zátok nebo vlastnictví a vojenské nebo prováděcí činnosti. Za třetí, jednostranné iniciování arbitráže Filipínami porušuje v průběhu let opakovaně potvrzovanou dvoustrannou dohodu mezi Čínou a Filipínami, v níž se obě země zavázaly řešit příslušné spory v Jihočínském moři prostřednictvím vyjednávání. Za čtvrté, jednostranné iniciování arbitráže Filipínami porušuje závazek Číny a zemí ASEAN včetně Filipín z Deklarace o chování stran v Jihočínském moři (dále jen „DOC“) z roku 2002, podle nějž se mají být příslušné spory řešeny prostřednictvím vyjednávání přímo mezi zúčastněnými státy. Tím, že jednostranně iniciovaly arbitráž, porušují Filipíny UNCLOS a její ustanovení o uplatňování postupů pro urovnávání sporů, princip "pacta sunt servanda" a ostatní pravidla a zásady mezinárodního práva.

3. Arbitrážní soud nebere v úvahu skutečnost, že podstata předmětu Filipínami iniciované arbitráže je otázka územní svrchovanosti a námořního vymezení. Arbitrážní soud dále chybně vykládá prostředky, které si pro urovnávání sporů společně zvolily Čína a Filipíny, mylně interpretuje právní účinek příslušného závazku v DOC, záměrně obchází prohlášení o výjimkách učiněné Čínou na základě článku 298 UNCLOS, selektivně vyjímá příslušné ostrovy a útesy z makro-geografického rámce Nanhai Zhudao (ostrovy v Jihočínském moři), subjektivně a spekulativně interpretuje a uplatňuje UNCLOS a při zjišťování faktů a uplatňování práva zjevně chybuje. Jednání arbitrážního soudu a jeho nález jsou vážně v rozporu s obecnou praxi mezinárodní arbitráže, zcela se odchylují od předmětu a účelu UNCLOS, jímž je podpora mírového urovnání sporů, podstatně narušují integritu a autoritu UNCLOS, závažným způsobem porušují zákonná práva Číny jako suverénního státu a státu, jež je smluvní stranou UNCLOS, a jsou nespravedlivé a protiprávní.

4. Územní svrchovanost Číny a její námořní práva a zájmy v Jihočínském moři nejsou a nebudou za žádných okolností ovlivněny rozhodčím nálezem arbitrážního soudu. Čína odmítá a nikdy nepřijme žádný nárok nebo žádnu akci na základě rozhodčího nálezu arbitrážního soudu.

5. Čínská vláda znovu potvrzuje, že v záležitostech týkajících se územních otázek a sporů o vymezení námořních hranic Čína neakceptuje žádné prostředky řešení sporu třetí stranou či jakékoli řešení uvalené na Čínu. Čínská vláda bude i nadále dodržovat Chartou Spojených národů stvrzené mezinárodní právo a základní normy upravující mezinárodní vztahy včetně zásad respektování státní suverenity a územní celistvosti a mírového urovnání sporů. Čínská vláda bude nadále s přímo zúčastněnými státy na základě respektování historických skutečností a v souladu s mezinárodním právem prostřednictvím vyjednávání a konzultací řešit příslušné spory v Jihočínském moři, tak aby byl zachován mír a stabilita v této oblasti.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>