Hlavní Menu > Aktuality
Oznámení Velvyslanectví ČLR v České republice o zahájení zkušebního provozu bezkontaktního vyřizování ověřování dokumentů

2020-11-23 17:44

Z důvodu epidemie COVID-19 je konzulární oddělení Velvyslanectví od 8.4.2020 pro veřejnost dočasně uzavřené. S ohledem na současný zlepšující se vývoj epidemie a za účelem umožnit vyřizování konzulárních dokumentů žadatelům, kteří tyto dokumenty nutně potřebují, přistupuje Velvyslanectví v České republice od 23. listopadu 2020 ke zkušebnímu provozu bezkontaktního vyřizování ověřovacích činností viz níže:

I. Rozsah činnosti: ověřování (superlegalizace)

Upozornění: žadatel se musí nacházet na území České republiky (Velvyslanectví si toto může v případě nutnosti ověřit např. telefonickým kontaktem).

II. Postup

Objednání prostřednictvím emailu (příprava dokumentů) → předběžná kontrola dokumentů → platba konzulárního poplatku (převodem nebo vkladem hotovosti na účet) → zaslání dokumentů na konzulární oddělení (Česká pošta, DHL, PPL apod.) → zaslání vyhotovených dokumentů zpět žadateli.

(1) Emailové objednání (příprava dokumentů)

Prosíme žadatele, aby v souladu s požadavky na konzulární ověření dokumentů (superlegalizaci), které jsou zveřejněné na oficiální webové stránce Velvyslanectví, vyplnili pravdivě a úplně „Formulář žádosti o konzulární ověření Velvyslanectví Čínské lidové republiky v zahraničí“, formulář žádosti vytiskli, podepsali, naskenovali a společně s ostatními dokumenty zaslali jako přílohu na email: konzularniodd@seznam.cz. Do předmětu emailu uveďte: jméno a příjmení žadatele + plánované datum objednání + důvody žádosti.

Dokumenty k předběžné kontrole:

1. Vyplněný a podepsaný „Formulář žádosti o konzulární ověření Velvyslanectví Čínské lidové republiky v zahraničí“ (bez uvedení data);

2. Originální dokumenty, které jsou předkládány k ověření, opatřené doložkou konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR (tzv. vyšší ověření);

3. Kopie platného cestovní pasu nebo občanského průkazu žadatele (u cizinců též kopie platného povolení k pobytu na území ČR);

4. V případě žádosti o ověření dokumentu v zastoupení pro fyzickou osobu: plná moc od zmocnitele, kopie pasu nebo OP zmocnitele a kopie osobního dokladu zmocněnce. V případě ověření dokumentu v zastoupení pro právnickou osobu: plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele/zmocnitelů, kteří jsou oprávněni jednat za právnickou osobu, prostý výpis z OR a kopie osobních dokladů zmocnitele/zmocnitelů a zmocněnce. V případě žádosti o ověření dokumentu v zastoupení pro nezletilé: plná moc od rodičů nezletilého, kopie rodného listu nezletilého a oddací list rodičů;

5. Plná moc k zaslání dokumentů.

Dokumenty k položkám 1 a 5 jsou uveřejněné ke stažení na webové stránce Velvyslanectví, položky 2-4 jsou připravovány žadatelem.

(2) Předběžná kontrola dokumentů

Poté, co Velvyslanectví obdrží email s dokumenty, pracovníci konzulárního oddělení tyto dokumenty předběžně zkontrolují, případně požádají o další doplnění. Pokud bude žádost a dokumenty kompletní bude žadatel vyrozuměn emailem nebo telefonicky, aby tyto dokumenty zaslal poštou.

(3) Platba konzulárního poplatku

Po předběžné kontrole vystaví konzulární pracovník „Pickup Form“ a zašle emailem žadateli. Datum uvedené na „Pickup Form“ (tj. datum přijetí žádosti) je nutné doplnit do žádosti a uhradit konzulární poplatek. Poplatek se hradí na účet Velvyslanectví v hotovosti na jakékoliv pobočce ČSOB nebo převodem:

číslo bankovního účtu: 479692263/0300

název banky: ČSOB a.s.

Upozornění: při převodu peněžní částky nezapomeňte uvést jméno a příjmení žadatele a číslo dokladu „Pickup Form“.

(4) Zaslání dokumentů

Po provedení platby je nutné, aby žadatel do data uvedeného v „Pickup Form“ zaslal předem schválené dokumenty a další materiály požadované pracovníky konzulárního oddělení. Dokumenty zasílejte srovnané v pořadí dle seznamu níže v uzavíratelné plastové složce prostřednictvím expresní nebo doporučené pošty (poštovné si hradí žadatel sám) na adresu:

Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Konzulární oddělení

Pelléova 18, 16000 Praha 6 - Bubeneč

Na obálce, prosím, uveďte „jméno a příjmení žadatele + datum uvedené na „Pickup Form“ + ověření (superlegalizace)“. Žádosti, které budou neúplné nebo dokumenty, které nebudou vyhovovat požadavkům, budou odloženy.

Upozornění: dokumenty zasílejte, prosím, doporučenou poštou s možností sledování pohybu zásilky. Odhadněte čas odeslání tak, aby byly výše uvedené dokumenty doručeny na Velvyslanectví do data viz „Pickup Form“. Velvyslanectví bude žádosti zpracovávat v pořadí podle uvedeného data.

Seznam dokumentů:

1. „Formulář žádosti o konzulární ověření velvyslanectví Čínské lidové republiky v zahraničí“ s doplněným datem v souladu s „Pickup Form“;

2. Originál dokumentu, který předkládáte k ověření, opatřený doložkou vyššího ověření konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR + úplná kopie tohoto dokumentu;

3. Kopie platného cestovního pasu nebo občanského průkazu žadatele (u cizinců též kopie platného povolení k pobytu na území ČR);

4. V případě žádosti o ověření dokumentu v zastoupení pro fyzickou osobu: plná moc od zmocnitele, kopie pasu nebo OP zmocnitele a kopie osobního dokladu zmocněnce. V případě ověření dokumentu v zastoupení pro právnickou osobu: plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele/zmocnitelů, kteří jsou oprávněni jednat za právnickou osobu, prostý výpis z OR a kopie osobních dokladů zmocnitele/zmocnitelů a zmocněnce. V případě žádosti o ověření dokumentu v zastoupení pro nezletilé: plná moc od rodičů nezletilého, kopie rodného listu nezletilého a oddací list rodičů;

5. Originál dokladu o zaplacení konzulárního poplatku;

6. Poštovní obálka s nadepsanými údaji o příjemci (jméno a příjmení, adresa), dostatečný počet poštovních známek (zjistěte si, prosím, na poště výši poštovného pro doporučenou zásilku) a vyplněný podací lístek pro doporučenou zásilku;

7. „Pickup Form“

8. Žadatelem vyplněná a podepsaná plná moc ke zpětnému zaslání dokumentů.

Dokumenty k položkám 1 a 8 jsou uveřejněné ke stažení na webové stránce Velvyslanectví, položky 2-7 jsou připravovány žadatelem, přičemž položku 7 obdrží žadatel emailem po předběžné kontrole a položku 5 lze získat po provedení platby.

(5) Zpětné zaslání dokumentů

Po vyhotovení ověření (superlegalizaci) dokumentů zašle Velvyslanectví tyto dokumenty poštou zpět žadateli v obálce, kterou přiložil. Pokud neobdržíte dokumenty po 30 dnech od data přijetí žádosti, zašlete, prosím, na emailovou adresu: konzularniodd@seznam.cz dotaz na stav žádosti (neposílejte, prosím, opakované dotazy na stav žádosti). Do předmětu emailu je třeba uvést: dotaz na stav žádosti + jméno a příjmení žadatele + datum přijetí žádosti (viz Pickup Form) + jméno a příjmení příjemce zásilky + kontaktní tel. číslo. Např. pokud je žadatelem Zhang San, datum přijetí žádosti je dne 21.12. a příjemcem zpětné zásilky je Li Si, pak by v předmětu mělo být uvedeno: dotaz na stav žádosti + Zhang San + 1221 + Li Si + 611111111.

Pokud nedojde k doručení, pošta vrátí dokumenty zpět na Velvyslanectví. Velvyslanectví pak bude kontaktovat žadatele ohledně dalšího postupu.

III. Vysvětlení k délce doby zpracování

(1) S ohledem na to, že proces bezkontaktního způsobu vyřizování zahrnuje více aspektů a je časově náročný, nelze zaručit, že dokumenty budou doručeny do 15 pracovních dnů. Předpokládá se, že dokumenty mohou být doručeny do 30 dní od data přijetí žádosti.

(2) Konzulární oddělení Velvyslanectví bude vyhotovené dokumenty zasílat zpět poštovní cestou. Žadatel tedy musí brát v potaz riziko, že v případě tohoto způsobu zasílání může dojít ke ztrátě, poškození, zpoždění zásilky apod. a případnou náhradu škody bude s Českou poštou vyřizovat sám.

(3) Z důvodu epidemie pozastavilo konzulární oddělení Velvyslanectví od 8.4. 2020 dočasně své úřední hodiny pro veřejnost. Sledujte, prosím, oficiální webovou stránku Velvyslanectví a veřejný účet Ping An Czech WeChat pro aktuální informace. Pokud potřebujete provést ověření (superlegalizaci) dokumentů z naléhavých a neodkladných důvodů můžete zaslat svou žádost prostřednictvím emailu: konzularniodd@seznam.cz žádost, kde plně vysvětlíte důvod. Do předmětu emailu, prosím, uveďte: jméno a příjmení + název služby o kterou žádáte + důvod pro naléhavou žádost. Velvyslanectví v těchto případech poskytne nezbytnou součinnost a pomoc podle potřeby.

(4) Informační linka Velvyslanectví ČLR v ČR: +420-233028898. Hovory jsou přijímány v pondělí až pátek (vyjma státních svátků) v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. (Pokud zazní obsazovací tón nebo nikdo neodpovídá, zavolejte, prosím, později).

E-mailová adresa pro dotazy: konzularniodd@seznam.cz.

Čínské velvyslanectví v České republice

Dne 13. listopadu 2020< Suggest To A Friend >
 
     <Print>