Hlavní Menu > Aktuální informace > Čínský Tchajwan
Zákon proti rozštěpení státu

2005-03-17 00:00

přijatý dne 14. března 2005 třetím zasedáním Všečínského shromáždění lidových zástupců X. funkčního období:

§ 1. Tento zákon byl přijat v souladu s ústavou s cílem zabránit separatistickým silám „nezávislého Taiwanu" rozštěpit stát, s cílem podpořit mírové sjednocení vlasti, ubránit mír a stabilitu v oblasti Taiwanské úžiny, zajistit suverenitu a územní celistvosti státu a ochránit základní zájmy čínského národa.

§ 2. Na světě existuje pouze jedna Čína. Pevnina i Taiwan náležejí k jedné Číně a čínská suverenita a výsostné území jsou nedělitelné. Obrana státní suverenity a územní celistvosti je společnou povinností všeho čínského lidu včetně taiwanských spoluobčanů.

Taiwan je součástí Číny a stát nikdy nedopustí aby separatistické hnutí za „nezávislý Taiwan" ve jménu čehokoliv a jakýmkoliv způsobem odtrhlo Taiwan od Číny.

§ 3. Taiwanská otázka je reziduem čínské občanské války.

Vyřešení taiwanské otázky a sjednocení vlasti je vnitřní záležitostí Číny a nestrpí vměšování žádných sil ze zahraničí.

§ 4. Svatou povinnost dovršit velké dílo sjednocení vlasti má všechen čínský lid včetně taiwanských spoluobčanů.

§ 5 Základnou pro uskutečnění mírového sjednocení vlasti je setrvání na principu jedné Číny.

Sjednocení vlasti mírovou cestou nejlépe odpovídá základním zájmům spoluobčanů na obou březích Taiwanské úžiny. Stát přistupuje k otázce mírové sjednocení s nejvyšší upřímností a s nejvyšším úsilím.

Po mírovém sjednocení státu si Taiwan může zachovat systém odlišný od systému na pevnině a vysoký stupeň autonomie.

§ 6. Stát přijímá následující opatření k zachování míru a stability v Taiwanské úžině a k rozvoji vztahů mezi oběma jejími břehy:

Budeme inspirovat a povzbuzovat styky mezi lidmi žijícími na obou březích, aby si lépe porozuměli a více si navzájem důvěřovali

Budeme inspirovat a povzbuzovat hospodářské kontakty a spolupráci mezi oběma břehy, přímé poštovní, letecké a obchodní spojení a těsnější ekonomické vztahy, které budou oběma břehům k vzájemnému užitku a prospěchu.

Budeme inspirovat a povzbuzovat výměnu v oblasti školství a vzdělání, vědy a techniky, kultury, zdravotnictví a sportu a společně šířit skvělé tradice čínské kultury

Budeme inspirovat a povzbuzovat společné potírání kriminality na obou březích

Budeme inspirovat a podporovat všechny ostatní aktivity prospěšné zachování míru a stability v oblasti Taiwanské úžiny a rozvoji vztahů mezi oběma břehy.

Stát bude zákonem chránit práva a zájmy taiwanských spoluobčanů.

§ 7. Stát se bude spoléhat při realizaci mírového sjednocení především na konzultace a jednání obou břehů Taiwanské úžiny na rovnoprávném základě. Konzultace a jednání je možné uskutečňovat krok za krokem, rozdělit je do několika etap a jejich charakter flexibilně měnit.

Dva břehy Taiwanské úžiny mohou konzultovat a projednat následující body:

Formální ukončení stavu nepřátelství mezi oběma břehy

Plán rozvoje vztahů mezi oběma břehy

Postup a uspořádání mírového sjednocení

Politické postavení taiwanského úřadu

Akční prostor Taiwanské oblasti na mezinárodní scéně odpovídající jejímu postavení

Jakékoliv další otázky související s procesem mírového sjednocení

§ 8. Jestliže separatistické síly „ za nezávislý Taiwan" pod jakýmkoli jménem nebo jakýmkoli způsobem podniknou akce za odtržení Taiwanu od Číny, nebo dojde-li k vážnému incidentu, který by ve svém důsledku mohl vést k odtržení Taiwanu od Číny, či definitivně zmařit možnost mírového sjednocení, může stát v zájmu zachování suverenity a územní celistvosti přijmout opatření nemírového charakteru a další nezbytná opatření

O přijetí a realizaci opatření ne mírového charakteru a dalších nezbytných opatření rozhodují Státní rada a Ústřední vojenská komise na základě jim předem daného mandátu. Zároveň okamžitě informují Stálý výbor Všečínského shromáždění lidových zástupců.

§ 9. V době, kdy budou na základě tohoto zákona přijata opatření nemírového charakteru a další nezbytná opatření a kdy bude přistoupeno k jejich realizaci, stát v nejvyšší možné míře zajistí bezpečnost osob a majetku civilního obyvatelstva Taiwanu i na Taiwanu žijících cizinců, jakož i ostatní spravedlivé práva a zájmy, bude minimalizovat ztráty. Zároveň stát zákonem ochrání práva a zájmy taiwanských spoluobčanů v jiných částech Číny.

§ 10. Tento zákon vstupuje v platnost dnem svého zveřejnění.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>