Hlavní Menu > Zprávy
Yu Qingtai:Kultura je duší a krví národa

2012-02-07 17:57

 

FOLKLOR:Vaše Excelence, úřad v České republice zastáváte již přes rok. Měl jste za tu dobu příležitost seznámit se s českou lidovou kulturou a uměním?

    Můj dojem je, že v České republice je kladen velký důraz na ochranu kulturního dědictví. Lidové umění patří mezi nehmotné kulturní dědictví a pokud se dostatečně nedbá o jeho ochranu, může v procesu modernizace pod tlakem mezinárodního současného umění snadno zaniknout. V jednotlivých krajích v Česku jsou poměrně dobře zachovány zvláštnosti místní lidové kultury, jako např. hudba, tance, oděvy a doplňky, řemesla, tradice ,zvyky atd. Folklorní sdružení ČR pomáhá velmi efektivně zachovávat a udržovat krásné kurturní tradice své země. Dále též aktivně podporuje mezinárodní spolupráci, spolu s ostatními se stará o rozmanitost světových kultur a propaguje vzájemné porozumění a přátelství, za což mu patří můj velký obdiv.

Čínská vláda i lidé kladou také velký důraz na ochranu nehmotného kulturního dědictví své země. Vláda za tímto účelem v Zákonu na ochranu nehmotného kulturního dědictví stanovila důraz na ochranu a záchranu kulturního dědictví, jeho racionálního využití a rozvoj.

FOLKLOR:Dříve jste pracoval jako diplomat v Jordánsku, Egyptě a v Tanzánii a byl jste členem delegace při OSN. Jak se tato místa liší od evropského kulturního prostředí?

    Toto je velmi obsáhlé téma, budu se snažit pohovořit o něm co nejstručněji.

Čína i Evropa mají dlouhé dějiny, jejich kulturní dědictví je bohaté, jejich kultury dosáhly velkých úspěchů a značně přispěly k pokroku naší civilizace. Odlišné prostředí a zkušenosti daly vzniknout odlišným kulturám. Evropa je kolébkou západní civilizace. Západní civilizace byla v počátcích svého formování, v dobách starého Řecka a Říma, hluboce ovlivněna kulturou z oblasti řek Eufrat a Tigris, hebrejskou kulturou a kulturou starého Egypta. V této oblasti jsem pracoval a měl jsem možnost se s ní dobře seznámit. Čína má typické znaky východní kultury. Při diskutování kulturních rozdílů Východu a Západu se vždy porovnává čínská a evropská kultura. Rozdíly mezi nimi existují objektivně - odlišné způsoby uvažování daly vzniknout rozdílným systémům, jako např. čínské a západní medicíně nebo čínským a západním malířským stylům. V České republice jsem ještě nestrávil mnoho času, a tudíž evropskou kulturu neznám tak dobře jako Vy. Proto bych chtěl pro porovnání stručně představit kulturu čínskou.

Čínská civilizace je stará přes 5000 let. Jako jediná ze čtyř dávných velkých civilizovaných zemí světa dodnes pokračuje ve svém vývoji a je nesmírně vitální.

Čínské národnosti tvoří jednu velkou rodinu. Čínu obývá 56 různých národností, a proto je čínská kultura zároveň jednotná i rozmanitá a pestrá.

V čínské kultuře je zastáván holistický styl myšlení. Podle tradiční čínské filozofie spolu všechny součásti vesmíru souvisí a na Nebesa, Zemi i lidi je nahlíženo jako na jeden celek. Toto filozofické přesvědčení ovlivnilo všechny oblasti kultury - jazyk, literaturu, ostatní umění, medicínu, výchovu atd. a dokonce i životy běžných lidí.

Číňané jsou již po téměř 2000 let ovlivňováni konfucianstvím. Podstatou čínské kultury je harmonie, která je vysoce ceněna. Respekt mezi zastánci různých názorů zaručuje harmonické spolužiti různých lidí, etnik a států, harmonickou koexistenci různých civilizací a symbiózu lidí a přírody.

Čínská kultura si váží rozdílů mezi různými kulturami a dokáže se poučit z úspěchů jiných civilizací světa, je tolerantní k ostatním kulturám a udržuje si tak své trvalé bohatství, rozvoj a věhlas.

Poté, co byla roku 1949 založena Čínská lidová republika, začala nová éra vývoje kultury. Od začátku reforem a politiky otevírání se světu v roce 1978 vstoupil vývoj čínské kultury do jednoho ze svých nejlepších období v historii. Ovšem kulturní vývoj se ještě ne zcela adaptoval na ekonomickou společnost a stále rostoucí duchovní a společenské potřeby lidí. V současnoti zdůrazňujeme vědecký koncept rozvoje, jehož jádrem je teze "na prvním místě jsou lidé", a který zaručuje všestranný, harmonický a udržitelný rozvoj. Při uskutečňování tohoto modelu rozvoje je nutné se ještě více věnovat kultuře. Lidem chceme zaručit život v materiálním dostatku a také jim nabídnout zdravý a bohatý kulturní život.

Kultura je duší a krví národa. Čína i Evropa se zasazují o ochranu kulturní různorodosti, neboť existence různých kultur činí svět pestrým. Jsou to právě kulturní rozdíly, které nás nutí posilovat vzájemné kontakty a podporovat vzájemné porozumění. Na druhou stranu je evidentní, že různé kultury mají mnoho společného, protože lidé všech zemí mají společná přání. V oblasti uskutečňování civilizačního pokroku mají lidé různých zemí také mnoho společného, což tvoří základ pro vzájemné porozumění a spolupráci. Jsem toho názoru, že je potřeba aktivně propagovat tento aspekt a napomáhat tak budování trvalého míru a společně prosperujícího harmonického světa.

FOLKLOR:Letošního osmého ročníku mezinárodního festivalu lidového umění v Praze se zúčastnil i soubor lidových tanců Hebejské průmyslové univerzity v Tianjinu. Tianjin je místem Vašeho narození. Čím se vyznačuje lidové umění této oblasti, co z něj je pro diváky zvláště zajímavé?

    Provincie Hebei má mnoho kulturních center a poměrně bohaté kulturní dědictví Známé jsou např. akrobatika z města Wuqiao, hebeiská opera Bangzi, bojové umění z města Cangzhou či papírové vystřihovánky z kraje Wei.

Město Tianjin leží uprostřed provincie Hebei, která se nachází v blízkosti hlavního města Pekingu, a jejich lidová kultura má proto některé společné znaky. Rozdílem je to, že Tianjin je samosprávné město a navíc důležitý přístav. Jeho ekonomický a obchodní rozvoj v této moderní době přinesl s sebou rozmach velkoměstské kultury. Do města pronikaly i kultury z okolních oblastí, což pozvedávalo jejich pozici. Dramatické a lidové hudební formy jako pekingská opera, severočínská místní opera Pingju, hebeiská opera Bangzi, komické skeče či hra na bubny byly v Tianjinu velmi populární, což z města učinilo místo zrodu důležitých čínských dramatických a hudebních žánrů. Tianjinské lidové umění jako barevné hliněné figurky mistra Zhanga, papíroví draci mistra Weie, ryté cihly mistra Liua či novoroční obrázky z města Yangliuqing jsou známé i v zahraničí.

FOLKLOR:Území Číny má obrovskou rozlohu, a proto se dá předpokládat, že území jednotlivých národností jsou také různorodá. Mohl byste je našim čtenářům stručné popsat?

    Čína je mnohonárodnostní země a kultura každé národnostní menšiny je důležitou součástí kultury čínského národa jako celku. Na čínském území měřícím 9,6 milionů čtverečních kilometrů žije 56 národností včetně většinové národnosti Han. 55 národnostních menšin tvoří pouhých 8,41 procent obyvatelstva Číny, ovšem obývají velice rozlehlé oblasti tvořící 50-60 procent území, a to převážně náhorní plošiny, pastviny a lesní plochy v okrajových částech země. Jejich celkové rozmístění dalo vzniku velkým regionům i malým oblastem s jedinečnými znaky.

FOLKLOR:Kromě většinové národnosti Han obývá Čínu ještě 55 menšinových národností. Dokáže Vaše země zajistit nezávislost a svobodný rozvoj jejich kultur?

    Čína klade důraz na ochranu a rozvoj kultur národnostních menšin a zajišťuje je v rovině právní i praktické.

Jednotlivé národnosti Číny jsou rovnoprávné v oblasti politické, ekonomické i kulturní, navzájem se doplňují a společně se rozvíjejí. V průběhu dějin si každá národnost vytvořila vlastní kulturu s jedinečnými vlastnostmi a charakteristickými odlišnostmi. Tradiční kultuře národnostních menšín se v Číně dostává respektu a ochrany, každá menšina může svobodně uchovávat a rozvíjet svou vlastní kulturu.

Regiony obývané národnostními menšinami jsou autonomními oblastmi s vlastní samosprávou. Podle šestého ustanovení Zákona Čínské lidové republiky o autonomii oblastí obývaných národnostními menšinami mohou samosprávné orgány autonomních oblastí podle místní situace pod podmínkou, že neodporují ústavě a zákonům, zavádět vlastní politiky a pružná opatření urychlující rozvoj kultur autonomních oblastí. Toto ustanovení poskytlo svobodnému rozvoji lidových kultur národnostních menšin právní ochranu. Zároveň byly podle par. 56. ustanovení Zákona o autonomii oblastí obývaných národnostními menšinami založeny speciální fondy, které pomáhají rozvíjet ekonomiku a kulturu autonomních oblastí. Toto opatření poskytlo rozvoji kultury menšinových národností finanční zabezpečení.

Každá národnost může svobodně používat a rozvíjet vlastní jazyk a písmo a svobodně udržovat či reformovat své společenské zvyky a obyčeje. Samostatný rozvoj autonomních oblastí zahrnuje kulturní formy s typickými znaky pro konkrétní národnosti jako literaturu a ostatní druhy umění, zprávy, vydávání knih, rozhlas, filmy a televizi aj., dále sbírání, systematizaci, překládání a vydávání literatury národnostních menšin, ochranu jejich památek, cenných kulturních objektů a jiného důležitého historického dědictví. Dlouhý vývoj dal vzniku uměleckým souborům všech národnostních menšin. Ty menšiny, které mají vlastní písmo, mají nakladatelství vydávající knihy v písmu jejich jazyka a v autonomních oblastech jako Xinjiang, Vnitřní Mongolsko, Tibet aj. existují obvykle místní televizní stanice, filmové produkční společnosti a dabingová studia.

V současnosti byl v autonomních oblastech Číny vybudován již poměrně dokonalý systém veřejných kulturních služeb. Kromě toho Čína zavedla řadu speciálních zvýhodňujících opatření, ochraňuje a rozvíjí kultury a umění menšinových národností, předává jejich skvělé kulturní a umělecké tradice, usilovně pracuje na výzkumu kulturních památek v oblastech obývaných národnostními menšinami, pomáhá zachovat tradiční dramatické formy a podporuje výstavbu kulturních zařízení.

Za účelem pomoci národnostním menšinám v rozvoji jejich kultur uplatňuje Čína politiku "čtyř priorit" zahrnující výstavbu kulturních zařízení, péči o umělce, kulturní výměnu a ochranu kulturních památek. Jako příklad uvedu kulturní výměnu. Umělecké soubory národnostních menšin tvoří přibližne 30-40 procent ze všech čínských souborů vystupujících v zahraničí. V posledních třech letech navštívily Českou republiku v rámci čínsko-české kulturní výměny Ústřední soubor národnostních písní a tanců a Soubor národnostních písní a tanců jihovychodní oblasti provincie Guizhou a jejich vystoupení byla českým publikem přijata velmi pozitivně. Kontakty v oblasti lidové kultury mezi Čínou a Českem jsou v posledních letech časté a těsné a velké zásluhy o to má především Folklorní sdružení ČR. Já osobně budu stejně jako moje předchůdkyně paní velvyslankyně Huo pokračovat v usilovné podpoře kontaktů v oblasti lidové kultury a snažit se o další prohloubení porozumění a přátelství mezi lidmi obou zemí.

FOLKLOR:Které akce/festivaly byste představil českým cestovatelům?

    V Číně vskutku současně s rychlým ekonomickým rozvojem podstatně vzrůstá i úroveň rozvoje kultury. Rád bych české cestovatele seznámil s následujícími několika zajímavými mezinárodními událostmi v oblasti kultury a pozval je k jejich návštěvě.

Čínský mezinárodní festival lidových umění (China International Folk Art Festival)

Jediný velký mezinárodní festival lidových umění v Číně. Koná se jednou za tři roky a od jeho založení roku 1990 bylo uspořádáno již 7 ročníků.

Nanningský mezinárodní umělecký festival lidových písní (Nanning International Folk Songs Arts Festival)

Předchůdce tohoto festivalu byl od roku 1993 pořádán jako Festival lidových písní v Guangxi. V roce 1999 oficiálně změnil jméno do dnešní podoby. Dnes je velkou akcí spojujícím kulturu, turistiku a obchod. Festival je pořádán každoročně v Nanningu, hlavním městě autonomní oblasti Guangxi, ve které žije národnost Zhuang.

Čínský mezinárodní cirkusový festival ve Wuqiao (China Wuqiao International Circus Festival)

Velký mezinárodní festival pojmenovaný po slavném městě akrobatiky Wuqiao. Je nejstarší a největší uměleckou cirkusovou přehlídkou v Číně i zahraničí. Koná se každý lichý rok ve městě Shijiazhuang v provincii Hebei.

Šanghajský mezinárodní umělecký festival (Shanghai International Arts Festival)

Mezinárodní kulturní přehlídka nejvyššího standardu v Číně, jejímž účelem je představování úžasných světových kultur, podpora rozvoje čínské kultury a kontaktů mezi čínskou a zahraniční kulturou. Pořádá se každoročně od roku 1999 a na jejím programu jsou jevištní vystoupení, umělecké výstavy, kulturní aktivity pro veřejnost a prodej nejrůznějších druhů uměleckých výrobků.

FOLKLOR:Mohl byste závěrem představit našim čtenářům svoji rodinu, Vaše záliby a zásady?

    Mám tříčlennou rodinu. Moje manželka je státní úřednice, nyní žije se mnou v Praze a velice se jí tu líbí. Má ráda zdejší kulturu a zvláště si oblíbila právě lidovou kulturu. Náš syn po ukončení studia pracuje v jedné pekingské firmě a velice se těší, až nás v České republice navštíví.

Jako diplomat se řídím zásadou přispívat svou prací ke vzájemnému porozumění a přátelské spolupráci lidí z Číny a ostatních zemí světa.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>