Hlavní Menu > Zprávy
Rozhovor velvyslance ČLR Tang Guoqiang o ekonomických a obchodních vztazích mezi Čínskou Lidovou republikou a Českou republikou

2004-06-02 14:34

PvP: V roce 2001 činil obrat zahraničního obchodu mezi Čínskou lidovou republikou a Českou republikou 616 milionů dolarů. Z toho byl dovoz z ČLR 524 milionů a vývoz z České republiky do ČLR jen 92 milionů dolarů. Čemu připisujete tuto, pro nás velmi nepříznivou bilanci vzájemných obchodních styků ?

Tang Guoqiang:  Domníváme se, že nevyvážená obchodní bilance, která se objevuje v posledních letech v zahraničním obchodu mezi našimi oběma zeměmi, spočívá hlavně v těchto důvodech: Především jde o to, že z Číny vyvážené výrobky odpovídají poptávce českých spotřebitelů a jsou cenově konkurenceschopné. Proto vývoz do České republiky roste. V současné době vyváží Česká republika do Číny hlavně strojírenské výrobky a energetická zařízení, automobily a další výrobky. Na čínském vnitřním trhu je však silná konkurence. Navíc je důvodem to, že čínským podnikům v nových tržních podmínkách chybí hlubší znalost nových českých výrobků. To pak vede k pomalému růstu vývozu českých výrobků do Číny. Domnívám se, že nevyvážená bilance v mezinárodním obchodu,která se tu objevuje, je přirozený jev. Přitom je však třeba zdůraznit, že čínská strana nevítá velké aktivní saldo ve prospěch ČLR ve vzájemném obchodu. Naopak, usilujeme o to, aby vzájemný obchod stále rozvíjel a dosahoval v podstatě vyrovnanou bilanci. Čína realizuje v rámci tržní ekonomiky zásadu otevřeného trhu, který musí být transparentní, k čemuž napomáhá i vstup ČLR do Světové obchodní organizace. Výrobkům ze zahraničí nejsou kladeny žádné překážky pro vstup na čínský trh. V zájmu vyrovnání vzájemné obchodní bilance učinila čínská strana řadu, opatření napomáhajících vývozu z České republiky. Byl například schválen dovoz energetických zařízení z České republiky. Byla uplatněna výhodná opatření k dovozu českých osobních automobilů, která umožnila ČR, aby se stala jednou z deseti nejdůležitějších dodavatelských zemí ČLR v oblasti automobilů: Věříme, že české podniky zvýší své úsilí o vstup na čínský trh a propagaci svých výrobků, účastní se různých veletrhů a setkání pořádaných na podporu mezinárodního obchodu a investic. Mohou se takto seznámit s poptávkou na čínském trhu a seznámit čínské zákazníky se svými novými výrobky. Tím se zvýší vývoz do Číny, což bude nadále čínská strana aktivně podporovat.
 
PvP: Jaké jsou hlavní oblasti zájmu čínské strany o zboží a služby, které mohou dodat české firmy?

Tang Guoqiang:  Strojírenství je v České republice tradičním odvětvím. Zpracovatelský průmysl má silnou základnu s dobrou úrovní. V současné době se úroveň výrobní technologie českých podniků neustále zvyšuje, stoupá podíl vývozu výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Mnoho výrobků už odpovídá poptávce na čínském trhu. Domnívám se však, že by české podniky měly aktivně seznamovat čínské zákazníky se svými výrobky. Zároveň by se mohly účastnit výstavby infrastruktury v Číně. Pokrokovou technologii lze rozpoznat v oblasti ochrany životního prostředí, u českých strojírenských zařízení, u energetiky, dopravy, chemického průmyslu, metalurgie a v dalších oblastech. Cenově jsou tyto produkty konkurenceschopné a české firmy mohou v těchto oborech usilovat o vývoz do Číny.
 
PvP: Jaké jsou obvykle platební podmínky pro vývoz českých produktů na čínský trh?
 
Tang Guoqiang:  Do roku 1991 se uskutečňoval hlavně vzájemný bártrový výměnný obchod. Po roce 1991 jsou platby prováděny ve volně směnitelné měně.
 
PvP: Víme, že čínská vláda má v úmyslu podporovat ekonomický rozvoj střední a západní Číny všemi prostředky, i za pomoci Světové banky a Asijské rozvojové banky. Kde mají čeští podnikatelé hledat informace a kontakty pro účast na této gigantické podnikatelské činnosti? O co je největší zájem?
 
Tang Guoqiang:  Západní část Číny se skládá z dvanácti provincií, autonomních oblastí a měst o rozloze 5,400.000 km2, což je jedna třetina celkové rozlohy Číny. Počet obyvatel, 280,000.000 představuje 23% obyvatel celé země. Západní část je bohatá na zdroje, má zásobu více než 30 nerostů a surovinových zdrojů, například zemní plyn, uhlí, ropu, olovo, cín, zinek atd., čímž se řadí v Číně na prvé místo. Navíc disponuje zdroji vodního hospodářství, které reprezentují 75% všech vodních zdrojů v ČLR. U rozvoje západní části země je kladen důraz na urychlování výstavby infrastruktury, posilování ochrany ekologie prostředí, na restrukturalizaci průmyslu, rozvíjení vědecké výchovy a urychlování výchovy talentů. V zájmu správné orientace zahraničních investic jsme stanovili celou řadu investičních pobídek, které například znamenají rozšíření povolených oblastí investování, prodloužení lhůt daňových úlev pro společnosti s účastí zahraničního kapitálu. České podniky mohou dostat příslušné informace na obchodním oddělení našeho velvyslanectví nebo přes webové stránky našeho velvyslanectví. Nejlépe je navštívit západní oblasti Číny. Uvítáme české podniky, které se účastní na ekonomickém rozvoji a výstavbě západních oblastí Číny.
 
PvP: Na říjen tohoto roku je připravována návštěva českých podnikatelů v Pekingu, Tiencinu, Šanghaji, případně i v Čcheng-tu. Jakou pomoc jim může poskytnou velvyslanectví ČLR v Praze při navazování výhodného obchodního spojení?
 
Tang Guoqiang:  Česká strana by mohla předat obchodnímu oddělení velvyslanectví Čínské lidové republiky seznam českých firem a jejich profil, které se mise účastní. Mohli bychom pak za pomoci ministerstva zahraničního obchodu a ekonomické spolupráce ČLR, mezinárodní hospodářské komory ČLR a dalších příslušných obchodních organizací pomoci českým podnikatelům, aby se setkali s představiteli příslušných čínských podniků a navázali oboustranné kontakty  k rozvinutí oboustranné hospodářské a obchodní spolupráce.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>