Hlavní Menu > Zprávy
Prohlášení mluvčího velvyslanectví k záležitosti vyvěšování „vlajky Tibetu" v některých českých městech

2004-06-02 14:32

 Každý rok v první březnové dekádě česká města na svých radnicích vyvěšují „vlajku Tibetu“, aby tím podpořila „nezávislost Tibetu“ a vyjádřila nesouhlas s tzv. „potlačováním lidských práv v Tibetu“. K tomu bych se chtěl vyjádřit takto:
 Tibet je odedávna součásti Číny, což je fakt uznávaný vládami jednotlivých zemí světa včetně České republiky, jejich sinology, tibetanisty a širokou veřejností.
 Před rokem 1959 existoval dlouho v Tibetu teokraticko-feudální nevolnický společenský systém s dalajlámou v čele. Šlechta a vysoký klér, zaujímající méně než 5% obyvatelstva, vlastnili veškerou ornou půdu, pastviny, lesy, hory, řeky, většinu stád dobytka, právo na vzdělání a lékařskou péči. V tehdejších dobách sloužilo 95% Tibeťanů jako nevolníci a otroci, kteří neměli ani osobní svobodu. Byli prodáváni a předávani jako zboží, trestáni vydloubnutím očí, uříznutím uší, useknutím rukou, utrhnutím nohou, stahováním kůže apod. Roku 1959 se uskutečnily v Tibetu demokratické reformy, zrušil se feudálně nevolnický systém, obrovské množství nevolníků se stalo pánem svého osudu, odstranilo se postavení nevolníků, které stálo v rozporu s lidskými právy, demokracií a svobodou. Ti získali půdu, stáda dobytka a jiné výrobní prostředky. Avšak dalajláma v čele své kliky jim nepřál, že se zbavili postavení nevolníků a vyvolal v roce 1959 ozbrojené povstání;postavil se proti vůli lidu a byl poražen. Po svém útěku do zahraničí se pod náboženskou záštitou za podpory některých zahraničních protičínských sil dlouhodobě angažuje v separatistickém hnutí za „nezávislost Tibetu“, které poškozuje jednotu. To se vždy setkávalo s rozhodným odporem čínského lidu, včetně lidu tibetského.
 V roce 1965 byla založena Tibetská autonomní oblast. Od té doby tibetský lid na zákadě záruky autonomie na svém území poživá všech práv na národní autonomnii a rovnoprávnost. Díky péči ústřední vlády a pomoci všech regionů Číny se zde rychle rozvíjela politika, ekonomika, kultura, vzdělání, hygienické podmínky, výrazně se zvýšila životní úroveň lidí. Před 50 lety neměl Tibet jedinou silnici v moderním slova smyslu - dnes nejen, že jsou postaveny dvě silnice o celkové délce 4355km na náhorní plošině v nadmořské výšce přes 4000m, ale byla vytvořena i dopravní siť ve vnitrozemí Tibetu. Fungují zde dvě mezinárodní letiště a právě je ve výstavbě čchinchajsko-tibetská železniční trať. Věk Tibeťanů se z 36 let, kterých se průměrně dožívali před 50 lety, zvýšil na nynějších 68 let. Ve starém Tibetu měli právo na vzdělání pouze mniši a šlechta - v současnosti je otevřeno na území Tibetu přes 3000 různých škol s 230 000 žáky, 95% negramotnost, která zde existovala před půl stoletím, klesla na 40%. Počet obyvatel Tibetu činil v době dalajlámovy vlády okolo 1 miliónu, na konci roku 2000 dosahoval přes 2,6 miliónu, z toho lidé tibetské národnosti zaujímají více než 92%. Tibetská národní kultura zaznamenala nebývalý rozkvět, svoboda náboženského vyznání je plně zaručena. Politická práva a šťastný život tibetského lidu jsou nesrovnatelné s érou starého Tibetu. Lze říci, že situace lidských práv v Tibetu patří ve světě k nejrychleji a nejoptimálně se zlepšujícím. Každý vnímavý člověk, který byl v Tibetu, si musí z těchto obrovských pokroků udělat jasný obrázek. Čínské velvyslanectví v České republice v zájmu toho, že doufá v objektivní porozumění situaci v Tibetu, kdykoli poskytne související materiály.
 Záležitost Tibetu spadá do vnitřní politiky Číny, žádná zahraniční organizace ani jednotlivec nemá právo na vměšování. Pokud se kdekoliv vyvěší „vlajka Tibetu“, znamená to otevřenou podporu činnosti dalajlámovy kliky, která se snaží o rozštěpení suverénního státu a vážně poškozuje národní cítění lidu celé země, včetně tibetského lidu. Čínský lid vždy chová přátelské city k českému lidu. Víme, že široká česká veřejnost se nadále domnívá, že Tibet je součástí Číny, a že nepodporuje snahy o „nezávislost Tibetu“. Upřímně doufám, že úřady příslušných měst respektují historii a fakta, chrání čínsko-české vzájemné vztahy a nezúčastní se akce vyvěšování „vlajku Tibetu“.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>