Hlavní Menu > Zprávy
Hospodářská situace a politika Číny v letošním roce a politika Číny v letošním roce

2004-06-02 14:32

   V posledních letech je ekonomika světa stále složitější a často podléhá změnám. Ekonomika Číny prošla vážnými zkouškami, úspěšně odolala důsledkům asijské finanční krize a stabilně si udržuje rychlý růst. Letos, za situace, kdy světová ekonomika zřetelně podléhá vzrůstající recesi, se ekonomika naší země vyvíjí úspěšně. V uplynulém období třech čtvrtletí naše ekonomika pokračovala v rychlém růstu a hrubý domácí produkt dosáhl hodnoty 6 bilionů, 722 miliard, 700 miliónů juanů, to je o 7,6% vyšší přírůstek v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Z toho 1. odvětví národního hospodářství (zemědělství) vzrostlo o 2,5%, 2. odvětví ekonomiky (průmysl) o 9,3% a 3. odvětví (terciální) o 7% . Průmyslová výroba vzrůstá stabilně, za poslední tři čtvrtletí se zvýšila v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 10,3%, z toho v podnicích se státní účastí o 9,1% . V podnicích v kolektivním vlastnictví vzrostla výroba o 11,1% a v podnicích zahraničních podnikatelů, jakož i s účastí kapitálu z Hongkongu, Makaa a Tchajwanu vzrostla o 12,3 %. Zemědělská výroba, ač ve stadiu restrukturalizace, se postupně rovněž zvyšovala. Avšak v důsledku snížení osevní plochy a sucha, letní sklizeň dosáhla pouze 135 miliónů, 900 tisíc tun obilovin, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 8 miliónů 500 tisíc tun méně. V uplynulých třech čtvrtletích letošního roku společenské investice dosáhly 2 bilióny, 122 miliard, 100 miliónů juanů, což je ve srovnání s minulým obdobím zvýšení o 15,8% . Zásobování trhu bylo stabilní a plynulé, spotřební ceny byly v zásadě pevné, prodej zboží denní spotřeby dosáhl výše 2 biliónů, 679 miliard, 300 miliónů juanů, což ve srovnání s minulým obdobím je zvýšení o 10,1% . Celková inflace dosáhla 1% .
   Celkově se objem zahraničního obchodu zvýšil, ale jeho tempo se zpomaluje. V uplynulých třech čtvrtletích celkový obrat zahraničního obchodu dosáhl výše 376 miliard, 400 miliónů USD, což je ve srovnání s minulým obdobím zvýšení o 9% .Z toho export dosáhl obratu 195 miliard USD, což činí zvýšení ve srovnání s minulostí o 7% . Naproti tomu import dosáhl obratu 181 miliard 400 miliónů, což je zvýšení o 11,2% ve srovnání s minulým obdobím. Státní devizové rezervy v polovině září letošního roku dosáhly výše 193 miliard, 500 miliónů USD.
   V   letošním roce bylo využití zahraničního kapitálu příznivé. V období od ledna do září, bylo založeno 18.580 nových podniků za účasti zahraničního kapitálu, což je zvýšení ve srovnání s minulým obdobím o 18,14% . Dohody o vstupu zahraničního kapitálu dosáhly výše 49 miliard, 347 miliónů USD, což je zvýšení o 30% . V průběhu období reforem a otevírání se světu bylo v naší zemi schváleno založení celkem 382.930 podniků se zahraničním kapitálem, byly podepsány dohody o vstupu zahraničního kapitálu ve výši  726 miliard 066 miliónů USD, ve skutečnosti však bylo využito 380 miliard 820 miliónů USD. V posledních letech s přílivem zahraničních investic do Číny, výrazně roste počet velkých nadnárodních podniků a také podniků s vysoce vyspělou technologií. Nadnárodní podniky stále budují v Číně střediska pro výzkum a rozvoj.
   Naše země soustřeďuje síly k budování ekonomiky, k rozvoji výrobních sil a k restrukturalizaci jako hlavním úkolům. Dále rovněž motivuje síly k pokračování reforem a pokroku vědy a techniky, jako východiska ke zvyšování životní úrovně lidu, k neustálému rozvoji ekonomiky a společenskému pokroku. V posledních letech naše země pokračuje v neustálém rozšiřování domácí poptávky, efektivně podniká makroregulační opatření ,abychom dosáhli stále udržitelného vývoje ekonomiky a tak zabezpečili všestranný rozvoj jak ekonomiky tak i celé společnosti a životního prostředí. Budeme provádět aktivní finanční a zdravou měnovou politiku,zajišťovat kontinuitu a nutnou dynamiku politiky. Prioritně budovat infrastrukturu země,podporovat investice do oblastí vědy a techniky, školství a ochrany životního prostředí. Zvyšovali jsme příjmy občanů měst a venkova. Zvláštní pozornost věnujeme občanům s nižšími příjmy. Současně také urychlíme restrukturalizaci výrobních jednotek a reorganizaci státních podniků a provedeme řadu opatření na  podporu vývozu.
   Tváří v tvář rychlému nástupu světové ekonomické globalizace a nově vzniklé situaci v důsledku mohutného rozvoje vědy a techniky, se  musíme přizpůsobit světovému trendu. Budeme všestranně realizovat strategii restrukturalizace ekonomiky a jejích orgánů ,strategii dynamického rozvoje západních oblastí a strategii rozvíjení země prostřednictvím vědy a techniky. Budeme udržovat kontinuitu dosavadního rozvoje, podporovat tvořivé síly při rozvoji efektivnosti ekonomiky  a posilovat jejich odolnost tak, aby ekonomika Číny dále vzrostla a dosáhla vyšší úrovně a stala se nevyčerpatelným zdrojem při modernizaci naší země.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>