Hlavní Menu > Aktuality
Projev velvyslance Feng Biaoa na akci Klubu ekonomické spolupráce s Čínskou Lidovou Republikou

2022-11-08 23:30

20. sjezd Komunistické strany Číny vnesl do mezinárodní situace stabilitu

Projev velvyslance Feng Biaoa na akci Klubu ekonomické spolupráce s Čínskou Lidovou Republikou

(8. listopadu 2022)

Vážený pane prezidente Kováči,

Vážení členové Klubu ekonomické spolupráce s ČLR,

Milí přátelé,

dobrý den!

Mé jméno je Feng Biao a jsem nový čínský velvyslanec v České republice. Jsem velmi rád, že zde spolu mohu být s vámi, členy Klubu ekonomické spolupráce s ČLR.. Všichni z Vás jste svědky, pamětníky a podporovateli přátelství mezi Čínou a Českou republikou. Jak praví čínské přísloví: „Když piješ vodu ze studně, vždy pamatuj na toho, kdo tu studni vykopal.“ Jménem čínského velvyslanectví v České republice bych Vám všem rád vyjádřil hlubokou úctu a poděkování.

Rád bych Vás informoval o tom, že dne 14. října jsem přijel do České republiky, abych se zde ujal své nové funkce. Dále dne 25. října jsem předal kopii pověřovácích listin řediteli Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a 27. října jsem předal svůj pověřovácí listiny prezidentu Zemanovi. Jsem tedy v České republice necelý měsíc. Dlouhodobě jsem pracoval v regionu západní Asie a severní Afriky, nyní však budu poprvé působit v evropské zemi, čímž jsem velmi poctěn a cítím hlubokou zodpovědnost. Těším se na posílení výměn s našimi českými přáteli ze všech společenských kruhů a na společnou práci v oblasti podpory čínsko-české přátelské spolupráce. Doufám, že i z Vaší strany se mi dostane podpory a pomoci.

Před nedávnem se v Pekingu úspěšně konal 20. národní sjezd Komunistické strany Číny. Jednalo se o velmi důležitý sjezd, který se koná v klíčovém okamžiku, kdy se Čína vydávají na novou cestu s cílem budování moderní socialistické Číny ve všech ohledech a pokročení směrem k dosažení druhého stoletého cíle.  Sjezd stanoví směr, přinese návrh, vytvoří plán a nashromáždí sílu pro rozvoj Číny v příštích pěti a více letech a vyšle mezinárodnímu společenství pozitivní signály. Rád bych využil této příležitosti, abych Vám tento 20. sjezd Komunistické strany Číny představil.

1 Sjezd shrnul velké změny za uplynulých deset let nové éry

Od 18. národního sjezdu Komunistické strany Číny již uplynulo deset let. Za uplynulé desetiletí došlo ke třem velkým událostem, které měly bezprostřední a hluboký historický význam pro stranu a lid: Přivítali jsme 100. výročí založení Komunistické strany Číny; zahájili jsme novou éru socialismu s čínskými rysy; a podařilo se nám odstranit absolutní chudobu a dokončit budování středně prosperující společnosti ve všech ohledech, čímž jsme dosaželi prvního stoletého cíle. Podařilo se nám dosáhnout řady průlomových úspěchů, obstát ve zkoušce mnoha rizik a výzev. Dosáhla strana a stát historických úspěchů a prošli jsme historickými změnami a posunuli Čínu na novou cestu všestranného budování moderní socialistické země.

Za posledních deset let zaznamenala Čína historický skok v růstu hospodářské síly. Hrubý domácí produkt Číny vzrostl z 54 bilionů jüanů na 114 bilionů jüanů a podíl Číny na světové ekonomice se tak zvýšil o 11,3 procentního bodu na 18,5%, čímž se Čína s jistotou zařadila na druhé místo na světě. Průměrný příspěvek Číny světovému hospodářskému růstu tak dosáhl 38,6%, což z ní učinilo největšího hybatele světového hospodářského růstu. Čína se stala významným obchodním partnerem pro více než 140 zemí a regionů, je na prvním místě na světě v celkovém objemu obchodu se zbožím a je hlavním cílem globálních investic a vedoucí zemí v oblasti odchozích investic. Za posledních deset let se život Číňanů zlepšil na všech frontách. Průměrný roční počet nových pracovních míst v městských oblastech je více než 13 milionů. Průměrná délka života na obyvatele se prodloužila na 78,2 roku a podíl středně příjmové skupiny v rámci celkového počtu obyvatel se zvýšil z 1/4  přibližně na 1/3. Byly vytvořeny nejrozsáhlejší systémy vzdělávání, sociálního zabezpečení a zdravotní péče na světě. Základní důchodové pojištění se nyní vztahuje na 1,04 miliardy obyvatel a míra poskytnutí základního zdravotního pojištění se ustálila na 95% obyvatel.  Rozvoj Číny má čím dál tím pevnější materiální základ a lepší institucionální záruky. Tento rozvoj nyní vstoupil do nezvratného historického procesu dosažení velkého obrození čínského národa.

2 Sjezd vyložil poslání a úkoly Komunistické strany Číny v nové éře a na nové cestě

Sjezd navrhl, že od nyní bude hlavním úkolem Komunistické strany Číny vést všechny etnické skupiny čínského lidu ke společnému úsilí o dosažení druhého stoletého cíle, kterým je vybudování Číny jako velké moderní socialistické země ve všech ohledech, a úsilí o pokrok v obrození čínského národa na všech frontách prostřednictvím modernizace v čínském stylu. Toto důležité tvrzení nám ukazuje cestu vpřed a určuje směr činnosti pro rozvoj strany a státu v nové éře a dosažení druhého stoletého cíle.

Modernizace v čínském stylu je socialistická modernizace prováděná pod vedením Komunistické strany Číny. Obsahuje prvky, které jsou společné modernizačním procesům všech zemí, ale vyznačuje se především rysy, které jsou jedinečné pro kontext čínského prostředí. Jedná se o modernizaci obrovského počtu obyvatel. Čína pracuje na modernizaci více než 1,4 miliardy lidí, což je větší počet než celkový počet obyvatel všech současných vyspělých zemí světa. Rozsah a náročnost tohoto úkolu je bezprecedentní, cesta vývoje a jeho průběh budou mít také svá specifika. Vždy jsme zachovávali historickou trpělivost a trvali na tom, abychom směřovali svá úsilí směrem trvalého, postupného a nepřetržitého pokroku.  Je to modernizace o dosažení společného blahobytu pro všechny. Trváme na tom, aby se východiskem i opěrným bodem modernizace stalo uskutečnění touhy lidu po lepším životě.  Aby se koláč zvětšil a spravedlivě rozdělil mezi všechny. Zaměřujeme se na ochranu a podporu sociální spravedlnosti, usilujeme o podporu společného blahobytu pro všechny a jsme rozhodně proti polarizaci. Modernizace v čínském stylu je modernizací, kde je materiální i duchovní civilizace v souladu. Zatímco budeme pokračovat v upevňování materiální základny modernizace a zlepšování materiálních podmínek pro blahobyt lidí, budeme usilovat o rozvoj vyspělé socialistické kultury, pěstovat silné ideály a přesvědčení a pokračovat v šíření čínského kulturního dědictví. Budeme tak podporovat všestranný materiální blahobyt i všestranný rozvoj lidí. Dále se jedná o modernizaci, v níž panuje harmonie mezi člověkem a přírodou. Zasazujeme se o udržitelný rozvoj. Zasazujeme se o vytrvalé následování cesty civilizovaného rozvoje včetně rozvoje výroby, blahobytu pro život a dobré ekologie, abychom dosáhli udržitelného rozvoje pro čínský lid. Je to modernizace o mírovém rozvoji.  Čína si nerazí cestu prostřednictvím válek, kolonizace a drancování, jako některé země. Stojíme pevně na správné straně dějin a na straně pokroku lidské civilizace. Usilujeme o vlastní rozvoj v rámci pevné obrany světového míru a rozvoje a využíváme vlastní rozvoj k lepší ochraně světového míru a světového rozvoje. Modernizace v čínském stylu je v souladu s čínskou realitou a odráží zákon budování socialismu, zákon lidského společenského rozvoje a poskytne lidstvu možnost nového typu modernizace a vytvoření nové formy lidské civilizace.

3 Sjezd prokázal kontinuitu čínské zahraniční politiky

Národní sjezd poukázal na to, že svět již po sto let prochází nebývalými změnami a že svět nyní vstoupil do nového období turbulencí a změn, kdy se změny ve světě, době a dějinách odehrávají nevídaným způsobem a lidská společnost čelí nebývalým výzvám. Čína se vždy přidržovala cíle své zahraniční politiky, kterým je ochrana světového míru, podpora společného rozvoje a odhodlanost podporovat budování spolenčenství se sdíleným osudem pro lidstvo.

Sjezd poukázal na to, že Čína důrazně prosazuje nezávislou mírovou zahraniční politiku, dodržuje základní normy mezinárodních vztahů, chrání mezinárodní spravedlnost a rozhodně se staví proti jakýmkoliv formám hegemonismu a mocenské politiky. Trváme na rozvoji přátelské spolupráce s ostatními zeměmi, které bude stát na základě pěti zásad mírové spolupráce, podporujeme budování nového typu mezinárodních vztahů a usilujeme o větší sbližování zájmů s ostatními zeměmi. Pevně podporujeme mezinárodní systém, v jehož jádře stojí Organizace spojených národů, mezinárodní řád založený na mezinárodním právu a základních normách mezinárodních vztahů, které vychází z cílů a zásad Charty OSN. Vyzýváme všechny země světa, aby podporovaly společné hodnoty jako je mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, demokracie a svoboda pro celé lidstvo, a aby společně řešily globální výzvy.

Sjezd dále zdůraznil, že se Čína bude i nadále přidržovat své základní státní politiky otevírání se světu, bude důsledně prosazovat otevřenou strategii vzájemné prospěšnosti a oboustranně výhodné spolupráce. Dále budete světu skytovat nové příležitosti díky rozvoji Číny a podporovat budování otevřené světové ekonomiky, která bude lépe prospívat lidem všech zemí. Budeme podporovat vysokou úroven otevřenosti, spoléhat na výhodu rozsáhlého čínského trhu, pomocí naší silné domácí ekonomiky budeme atraktivní pro globální zdroje a posílíme souhru mezi domácím a mezinárodním trhem a zdroji. To nám umožní zlepšit úroveň a kvalitu obchodní a investiční spolupráce. Budeme neustále rozšiřovat institucionální otevírání se světu z hlediska pravidel, předpisů, řízení a norem. Vhodně omezíme negativní seznam přístupu zahraničních investic, budeme chránit práva a zájmy zahraničních investorů v souladu se zákonem a podporovat prvotřídní podnikatelské prostředí, které je tržně orientované, založené na zákonech a internacionalizované. Prohloubíme účast na globální průmyslové dělbě práce a spolupráci, budeme se podílet na udržování diverzifikovaného a stabilního hospodářského modelu a hospodářských a obchodních vztazích, podporovat liberalizaci a usnadnění obchodu a investic. Budeme podporovat společnou tvorbu mezinárodního prostředí příznivého pro rozvoj a společně kultivovat dynamiku globálního rozvoje.

Vážení členové!

Rozvoj Číny je rostoucí mírovou silou ve světě, která pomáhá vnášet stabilitu do nestabilní mezinárodní situace. Pro Českou republiku je Čína, jak se již ukázalo v praxi, partnerem a příležitostí, nikoli soupeřem a hrozbou. Čínská strana vždy přikládá rozvoji čínsko-českých vztahů velký význam a je připravena spolupracovat s českou stranou v nové éře a na nové cestě na základě zásad vzájemného respektu, rovného zacházení a vzájemného prospěchu. Jsme připraveni dále rozšiřovat výměny a spolupráce v různých oblastech mezi oběma stranami a podporovat udržitelný a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů vedoucí k většímu prospěchu obou zemí a jejich lidu.

Na závěr bych rád popřál Klubu ekonomické spolupráce s ČLR úspěšný rozvoj a Vám všem přeji pevné zdraví a ať se Vám daří!

Děkuji Vám!



< Suggest To A Friend >
 
     <Print>