Hlavní Menu > Aktuality
Projev velvyslance FENG Biaoa u kulatého stolu "Význam 20. národního sjezdu Komunistické strany Číny"

2022-11-02 23:55

Projev velvyslance FENG Biaoa u kulatého stolu

 "Význam 20. národního sjezdu Komunistické strany Číny"

(2. listopadu 2022)

Vážený pane Filipe,

Vážení přátelé,

Vítejte!

Je mi potěšením zúčastnit se kulatého stolu "Význam 20. národního sjezdu Komunistické strany Číny"  a podělit se s Vámi o to, co nás naučil 20. národní sjezd Komunistické strany Číny.

Dvacátý národní sjezd Komunistické strany Číny je velmi důležitým setkáním. Koná se v klíčovém okamžiku, kdy se Čína vydávají na novou cestu s cílem budování moderní socialistické Číny ve všech ohledech a pokročení směrem k dosažení druhého stoletého cíle. Generální tajemník Si Ťin-pching jménem 19. Ústředního výboru Komunistické strany Číny přednesl 20. národnímu sjezdu reportáž, v níž jasně přednesl,že od současné chvíle je ústředním úkolem Komunistické strany Číny sjednotit a vést všechna etnika čínského lidu vstříc vybudování mocné moderní socialistické země,dosáhnout druhého stého cíle a podporovat velké obrození čínského národa skrz modernizaci.v čínském stylu. Reportáž rovněž určil významný plán a praktickou cestu budování mocné moderní socialistické země všestranným způsobem, vědecky planoval cíly a úkoly rozvoje strany a státu v současném i budoucím období. Ukázal nám cestu vpřed a stanovila hlavní směry činnosti pro rozvoj strany a země v nové éře a dosažení druhého stoletého cíle. Rád bych využil této příležitosti k tomu, abych v souvislosti s reportážem přednesenou na 20. národním sjezdu Komunistické strany Číny diskutoval o některých pohledech na modernizaci v čínském stylu.

1 Modernizace v čínském stylu stojí na pevných základech

Na základě dlouhodobého zkoumání a praxe od založení Čínské lidové republiky, a zejména od reformy a otevírání se světu a díky inovativním průlomům v teorii a praxi Komunistická strana Číny od 18. národního sjezdu Komunistické strany Číny úspěšně prosazuje a čím dál více prohlubuje modernizaci v čínském stylu. Obzvláště od 18. národního sjezdu Komunistické strany Číny dosáhly strana a země historických úspěchů a prošly historickými proměnami, které postrčily Čínu na novou cestu budování všestranné moderní socialistické země a položily pevné základy pro následující podporu modernizace v čínském stylu.  

Za posledních 10 let se hospodářská, vědecká i technologická síla Číny a její komplexní národní moc dostaly na novou úroveň. Hrubý domácí produkt Číny vzrostl z 54 bilionů jüanů na 114 bilionů jüanů a podíl Číny na světové ekonomice se tak zvýšil o 11,3 procentního bodu na 18,5%, čímž se Čína s jistotou zařadila na druhé místo na světě. Čínský hrubý domácí produkt na obyvatele se zvýšil z 39 800 jüanů na 81 000 jüanů. Celková produkce obilovin, velikost výrobního sektoru a devizové rezervy Číny se postupně dostaly na první místo na světě. Byla také vybudována největší vysokorychlostní železniční síť a největší síť dálnic na světě. Sociální investice do výzkumu a vývoje se zvýšila z 1 bilionu jüanů na 2,8 bilionu jüanů, což řadí Čínu na druhé místo na světě, přičemž inovační index vyšplhal z 34. na 11. místo. V některých klíčových technologiích došlo k průlomu, rozvoji strategických odvětví a bylo dosaženo významných úspěchů v oblasti pilotovaných misí do vesmíru, průzkumů na Měsíci a Marsu a průzkumů hlubokomořského prostředí a hlubin Země, čímž se Čína zařadila mezi inovativní země. Celkový obchod se zbožím Číny se řadí na první místo na světě a Čína se stala hlavním obchodním partnerem více než 140 zemí a regionů, zahraniční investice a odchozí investice patří v tomto ohledu mezi světovou špičku, což tvoří model otevírání se okolnímu světu v ještě širším měřítku, v ještě širší oblasti a na ještě hlubší úrovni.

Za posledních deset let se život Číňanů zlepšil na všech frontách. Průměrný roční počet nových pracovních míst v městských oblastech je více než 13 milionů, disponibilní příjem na obyvatele se zvýšil z 16 500 jüanů na 35 100 jüanů, průměrná délka života na obyvatele se prodloužila na 78,2 roku, podíl středně příjmových skupin na celkové populaci se zvýšil z přibližně 1/4 na přibližně 1/3 a téměř 100 milionů chudých lidí na venkově se vymanilo z chudoby. Byl vybudován největší vzdělávací systém, systém sociálního zabezpečení a systém zdravotní péče na světě, úroveň všeobecného vzdělání zaznamenala historický skok, základní důchodové pojištění zahrnuje 1,04 miliardy lidí a míra účasti na základním zdravotním pojištění se ustálila na 95 %. Pocit dostupnosti, štěstí a jistoty lidí se stal hojnějším, bezpečnějším a udržitelnějším.

2 Modernizace v čínském stylu má čínské rysy

Modernizace v čínském stylu je vedená Komunistickou stranou Číny a má společné rysy s modernizacemi v jiných zemích, ale obsahuje také čínské rysy, které pramení z vlastních národnostních podmínek.

—- Modernizace v čínskému stylu je modernizací zahrnující obrovský počet lidí, který dosahuje počtu 1,4 miliardy obyvatel Číny, kteří se sjednoceně přemisťují do moderní společnosti. Jedná se o větší počet obyvatel než je celkový počet obyvatel stávajících vyspělých zemí. Rozsah a náročnost tohoto úkolu je bezprecedentní, cesta vývoje a jeho průběh budou mít také svá specifika. Vždy jsme zachovávali historickou trpělivost a trvali na tom, abychom směřovali svá úsilí směrem trvalého, postupného a nepřetržitého pokroku.

—- Modernizace v čínskému stylu je modernizací zahrnující obrovský počet obyvatel a modernizací přinášející společný blahobyt všem. Společný blahobyt je základním předpokladem socialismu s čínskými rysy a je zároveň dlouhodobým historických procesem. Trváme na tom, aby se východiskem i opěrným bodem modernizace stalo uskutečnění touhy lidu po lepším životě. Zaměřujeme se na ochranu a podporu sociální spravedlnosti, usilujeme o podporu společného blahobytu pro všechny a jsme rozhodně proti polarizaci.

—- Modernizace v čínském stylu je modernizací, kde je materiální i duchovní civilizace v souladu. Materiální i duchovní bohatství jsou základními požadavky socialistické modernizace. Neustále posilujeme základny modernizace a materiálních podmínek pro štěstí lidí, zároveň aktivně rozvíjíme vyspělou socialistickou kulturu, posilujeme výchovu k ideálům a víře, přenášíme čínskou civilizaci a podporujeme všestranné materiální obohacování a všestranný rozvoj lidí.

—- Modernizace v čínském stylu je modernizací, v níž panuje harmonické soužití lidí a přírody. Zasazujeme se o udržitelný rozvoj, politiku, která bude upřednostňovat zachování, ochranu a přirozené obnovy, ochranu přírodního a ekologické prostředí stejně jako své oči a o vytrvalé následování cesty civilizovaného rozvoje včetně rozvoje výroby, blahobytu pro život a dobré ekologie, abychom dosáhli udržitelného rozvoje pro čínský lid.

—- Modernizace v čínském stylu je modernizací, která směřuje k mírovému rozvoji. Čína si nerazí cestu prostřednictvím válek, kolonizace a drancování, jako některé země. Je to určené naším systémem a naší kulturou. Stojíme pevně na správné straně dějin a na straně pokroku lidské civilizace. Usilujeme o vlastní rozvoj v rámci pevné obrany světového míru a rozvoje a využíváme vlastní rozvoj k lepší ochraně světového míru a světového rozvoje.

3 Základní požadavky modernizace v čínském stylu

Základní požadavky modernizace v čínském stylu jsou následující:

—- Podporovat vedení Komunistické strany Číny. Nejpodstatnějším rysem socialismu s čínskými rysy je právě vedení Komunistické strany Číny, je to také největší výhodou socialistického systému s čínskými rysy a Komunistické strany Číny je nejvyšším politickým vedením. Budeme uplatňovat obecné požadavky na budování strany v nové éře, zdokonalovat systém přísného řízení strany ve všech oblastech a všestranně podporovat vlastní očistu, sebezdokonalování a sebeobnovování strany, aby se naše strana přidržovala svého původního poslání a byla vždy silným vedoucím jádrem celé socialistické mise s čínskými rysy.

—- Dodržování socialismu s čínskými rysy. Socialismus s čínskými rysy je jedinou cestou k velkému obrození čínského národa. Budeme se přidržovat ekonomické výstavby jako centrálního bodu, dodržovat čtyři základní zásady „dodržování socialistické cesty, dodržování lidově demokratické diktatury, dodržování vedení Komunistické strany Číny a dodržování marxismu-leninismu a Mao Ce-tungovy myšlenky“, reformu otevírání se světu a budeme trvat na nezávislosti. Již nepůjdeme starou cestou uzavřenosti a stagnace, ani mylnou cestou střídání vlajek a praporů. Budeme trvat na tom, aby rozvoj naší země na našeho národa byl založen na vlastních silách. Budeme trvat na tom, aby osud rozvoje a pokroku Číny byl pevně v našich rukou.

—- Uskutečnění vysoce kvalitního rozvoje. Vysoce kvalitní rozvoj je prvořadým úkolem všestranného budování moderní socialistické země. Budeme se přidržovat tématu podpory vysoce kvalitního rozvoje, organicky spojovat implementaci strategie rozšiřování domácí poptávky a prohlubování strukturálních reforem na straně nabídky, posilovat endogenní sílu a zvyšovat spolehlivost domácího oběhu, zvyšovat kvalitu a úroveň mezinárodního oběhu, urychlovat budování modernizovaného ekonomického systému a zaměřit se na zvýšení celkové produktivity výrobních faktorů. Dále se  budeme zaměřit na zvýšení odolnosti a bezpečnosti průmyslových a dodavatelských řetězců, podporu integrace měst a venkova a koordinovaného regionálního rozvoje. Budeme podporovat ekonomiku tak, aby dosáhla účinného zlepšení kvality a přiměřeného kvantitativního růstu.

—- Rozvoj lidové demokracie v celém procesu. Lidová demokracie je životem socialismu a je vlastní součástí budování moderní socialistické země všestranným způsobem. Lidová demokracie ve své podstatě je základem socialistické demokratické politiky a je nejrozsáhlejší, nejskutečnější a nejúčinnější formou demokracie. Budeme neochvějně kráčet cestou socialistického politického rozvoje s čínskými rysy, přidržovat se vedení strany, odpovědnosti lidu a právního státu a držet se hlavního postoje lidu, čímž plně odrážíme jeho vůli, chráníme jeho práva a zájmy a podněcujeme jeho tvůrčí vitalitu.

—- Obohacení duchovního světa lidí. Chceme-li všestranně budovat moderní socialistickou zemi, je nutné jít cestou socialistického kulturního rozvoje s čínskými rysy. Budeme se držet základního systému vedoucího ideologického postavení marxismu. S hlavními socialistickými hodnotami jakožto naším vodítkem budeme rozvíjet vyspělou socialistickou kulturu, podporovat revoluční kulturu, přenášet dál výjimečnou tradiční čínskou kulturu, uspokojovat rostoucí duchovní a kulturní potřeby lidí, upevňovat společný ideologický základ při sjednocení a boje celé strany a občanů všech etnických skupin Číny a neustále posilovat měkkou sílu Číny a vliv čínské kultury.

—- Realizace blahobytu pro všechny. Budeme se přidržovat rozvojové ideologie zaměřené na lidi, implementovat, chránit a rozvíjet základní zájmy co nejširšího počtu lidí a uchopíme nejpřímější a nejreálnější zájmy lidí. Za tímto účelem musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom vyřešili ty nejpraktičtější problémy, které se lidí nejvíce a nejpříměji dotýkají. Budeme nadále spolupracovat s našimi občany a jejich komunitami, přijmeme více opatření, která přinesou lidem skutečný prospěch a získají jejich souhlas, a budeme usilovně pracovat na tom, abychom vyřešit naléhavé potíže a problémy, které se jich nejvíce týkají. Zlepšíme systém základních veřejných služeb, abychom zvýšili úroveň veřejných služeb a učinili veřejné služby vyváženějšími a dostupnějšími, a dosáhli tak solidního pokroku v podpoře společné prosperity.

—- Podporovat harmonické soužití člověka a přírody.  Úcta k přírodě, chování se k přírodě a její ochrana jsou neodmyslitelnými požadavky pro všestranné budování moderní socialistické země. Budeme pevně prosazovat a uplatňovat koncept, podle kterého jsou „Čisté vody a zelené hory jsou nad zlato“, podporovat budování krásné Číny, dodržovat integrovanou ochranu a systematické řízení hor, vodních toků, lesů, polí, jezer, travnatých a písečných ploch. Budeme koordinovat průmyslovou restrukturalizaci, kontrolu znečištění, ekologickou ochranu a reakci na změnu klimatu. Budeme spolupracovat na podpoře snižování emisí uhlíku, snižování úrovně znečištění, ekologické expanze a růstu a podporovat prioritu ekologie, ochrany a intenzivního ekologického a nízkouhlíkového rozvoje.

—- Podpora budování společenství se sdílený osudem pro lidstvo. Čína se vždy držela cíle své zahraniční politiky, kterým je zachování světového míru a podpora společného rozvoje. Čína je připravena podporovat budování společenství se sdílený osudem pro lidstva. Čína pevně prosazuje nezávislou mírovou zahraniční politiku, vždy rozhoduje o vlastním postoji a politice na základě samotné podstaty věci, chrání základní normy mezinárodních vztahů, chrání mezinárodní spravedlnost a je rozhodně proti jakýmkoliv formám hegemonismu a mocenské politiky. Čína trvá na rozvoji přátelství a spolupráce s ostatními zeměmi na základě pěti zásad mírového soužití a podporuje budování nového typu mezinárodních vztahů. Čína se bude i nadále přidržovat své základní státní politiky otevírání se okolnímu světu, bude důsledně prosazovat otevřenou strategii vzájemné prospěšnosti a oboustranně výhodné spolupráce, neustále poskytovat světu nové příležitosti s novým rozvojem Číny,

 —- Vytvoření nové formy lidské civilizace. Dodržujeme a rozvíjíme se socialismu s čínskými rysy a podporujeme koordinovaného rozvoje materiální, politické, duchovní, sociální a ekologické civilizace. Budeme úspěšně rozvíjet modernizaci v čínském stylu a vytvoříme tím novou formu lidské civilizace. Vědecký socialismus září ve 21. století v Číně nové síle a modernizace v čínském stylu poskytne lidstvu novou možnost jak dosáhnout modernizace.

Vážení přátelé!

Praxe plně prokázala, že modernizace v čínském stylu je v souladu s čínskou realitou a odráží pravidla socialistické výstavby a pravidla rozvoje lidské společnosti. Cesta modernizace v čínském stylu je nejen správná, nýbrž po ní lze také trvale a dobře kráčet. Doufám že nás, drazí čeští přátelé, pochopíte a podpoříte modernizaci v čínském stylu. Věřím, že to přinese více příležitostí pro podporu čínsko-české přátelské spolupráce.

Děkuji Vám!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>