Hlavní Menu > Aktuality
Čínské velvyslanectví v České republice uspořádalo briefing pro představení „dvou zasedání“

2022-03-16 19:00

Dne 16. března uspořádalo čínské velvyslanectví v České republice briefing "Čínské fórum", aby představilo „dvě zasedání“(5. plenární zasedání 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců a 5. zasedání 13. Čínského lidového politického poradního shromáždění) v roce 2022. Chargé d'affaires čínského velvyslanectvíZhang Maoming přednesl projev a odpovídal na otázky novinářů. Akce se zúčastnili novináři z českých médií, včetně ČTK a HaNo.Zhang Maoming uvedl, že „dvě zasedání“ projevila úspěchy čínského hospodářského a sociálního rozvoje. V loňském roce jsme slavnostně oslavili sté výročí založení Komunistické strany Číny. Zvítězili jsme v boji vymýcení chudoby podle plánu a vybudovali jsme středně prosperující společnost ve všech ohledech. Podařilo se nám dosáhnout prvního stoletého cíle boje, jak bylo naplánováno, a nyní jsme se vydali na novou cestu vstříc budování moderní socialistické země ve všech ohledech a dosažení druhého stoletého cíle boje. Podařilo se nám zkoordinovat prevenci a kontrolu epidemie s ekonomickým a sociálním rozvojem země. Relativně dobře se naplnily hlavní cíle i úkoly stanovené pro celý rok. Realizace „čtrnáctého pětiletého plánu“ byla zahájena dobře a Čína tak dosáhla nových významných úspěchů ve svém rozvoji.

 „Dvě zasedání“ navrhla plány dalšího rozvoje Číny. Rozvoj Číny má stále mnoho strategických a příznivých podmínek a dlouhodobá tendence ubírat se dobrým směrem se jen tak nezmění. Chystáme se úplně, přesně a komplexně zavést nový koncept rozvoje, urychlit budování nového modelu rozvoje, podpořit vysoce kvalitní rozvoj a odvést solidní práci ve všech sférách. Budeme usilovat o dosažení očekávaných rozvojových cílů Číny pro rok 2022. Nehledě na to, jak se neustálá mezinárodní situace bude vyvíjet, bude Čína vytrvale pokračovat ve vyšší míře otevírání se okolnímu světu a nadále posilovat vzájemně výhodnou spolupráci s ostatními zeměmi světa, aby dosáhla situace, která bude výhodná pro všechny.

 „Dvě zasedání“ ztělesnila celý proces lidové demokracie v Číně, což je důležitým institucionálním nástrojem pro implementaci lidové demokracie celého procesu. Poslance Všečínského shromáždění lidových zástupců a členové Čínského lidového politického poradního shromáždění celého státu se sešlo v Pekingu a aktivně předložili své návrhy a podněty. Příslušné orgány pozorně naslouchaly názorům a podnětům poslanců Všečínského shromáždění lidových zástupců a členů Čínského lidového politického poradního shromáždění a včas na ně reagovaly, čímž se podařilo dosáhnout společenského konsensu a podpořilo se vědecké a demokratické rozhodování. „Dvě zasedání“ plně svědčila o tom, že lidová demokracie celého procesu dosáhla jednoty procesní demokracie a výsledkové demokracie, procedurální a věcné demokracie, přímé a nepřímé demokracie, lidové demokracie a vůle státu. Jedná se tudíž o nejvíce provázanou, všestrannou, všepokrývající, nejrozsáhlejší, nejskutečnější a nejefektivnější formu socialistické demokracie.  

Zhang Maoming zdůraznil, že v uplynulém roce byla komplexně prosazována diplomacie velké země s čínskými rysy, která pozitivně přispěla k podpoře světového míru a rozvoje. V novém roce se budeme držet naší nezávislé mírové zahraniční politiky. Budeme se pevně ubírat cestou mírového rozvoje, podporovat nový typ mezinárodních vztahů, budovat společenství se sdíleným osudem pro lidstvo, podporovat realizaci iniciativ globálního rozvoje a prosazovat společné hodnoty pro celé lidstvo. Čína bude vždy strůjcem světového míru a přispívá k celosvětovému rozvoji a chrání mezinárodní řád. Jsme připraveni spolupracovat s mezinárodním společenstvím za účelem dosažení nové a větší podpory světového míru, stability, rozvoje a prosperity! Čína přikládá velký význam rozvoji strategického partnerství mezi Čínou a Českou republikou. Jsme připraveni spolupracovat s Českou republikou, ubírat se společně správným směrem, využívat příležitostí spolupráce a podporovat budování zdravého a stabilního rozvoje čínsko-českých vztahů z nového výchozího bodu a neustále přicházet s novými příležitostmi pro přátelskou spolupráci mezi Čínou a Českou republikou, která prospěje oběma zemím i jejich lidem. Zhang Maoming také odpovídal na otázky novinářů o čínsko-českých vztazích, otázkách se týkající Tchaj-wanu, situaci na Ukrajině a tak dále. Zhang zdůraznil, že udržování a rozvoj dobrých čínsko-českých vztahů je ve společném zájmu obou národů a je jedinou správnou volbou pro obě strany. Čínská strana je připravena snažit se společně s českou vládou a všemi společenskými kruhy České republiky, na základě principů vzájemného respektu, rovného zacházení a vzájemného prospěchu prohlubovat výměnu a spolupráci ve všech oblastech mezi oběma zeměmi a podporovat stabilní a dalekosáhlý rozvoj čínsko-českého strategického partnerství. Zásada jedné Číny je politickým základem pro rozvoj vztahů Číny se všemi státy celého světa. Čína vyzývá českou stranu, aby dodržovala svůj politický závazek k jedné Číně a řešila otázky týkající se Tchaj-wanu opatrně a řádně. Prohlubování čínsko-české hospodářské, obchodní a investiční spolupráce vyžaduje zdravý politický základ a sociální prostředí. Doufáme taky, že česká vláda efektivně zajistí otevřené, spravedlivé, průhledné a nediskriminační podnikatelské prostředí pro čínské společnosti na investice v České republice. Zhang Maoming představil zásadní postoj a aktivní roli Číny k situaci na Ukrajině a objasnil čínskou šestibodovou iniciativu týkající se humanitární situace na Ukrajině, přičemž zdůraznil, že abychom současnou krizi vyřešili, musíme se držet cílů a zásad Charty OSN a respektovat a chránit svrchovanost a územní celistvost všech zemí. Je nutné dodržovat zásadu nedělitelnosti bezpečnosti a zohlednit rozumné bezpečnostní zájmy zúčastněnývh stran. Je nutné dodržovat dialog a vyjednávání s cílem vyřešení sporů mírovými prostředky. Taky je nutné se zaměřit na dlouhodobou stabilitu regionu a vybudovat vyvážený, účinný a udržitelný evropský bezpečnostní mechanismus.

„Čínské fórum“ je projektem veřejné diplomacie, který čínské velvyslanectví v České republice zahájilo v letošním roce a jehož cílem je vytvořením platformu pro posílení výměny informací mezi velvyslanectvím a českými médii a lidmi ze všech oblastí společnosti.
< Suggest To A Friend >
 
     <Print>