Hlavní Menu > Aktuality
Člen Státní rady a ministr zahraničních věcí ČLR Wang Yi zodpověděl dotazy domácích i zahraničních novinářů týkající se čínské zahraniční politiky a zahraničních vztahů

2019-03-10 18:39

Člen Státní rady a ministr zahraničních věcí ČLR Wang Yi se dne 8. března 2019 (pátek) v 10 h na pozvání Zpravodajského centra 2. sjezdu 13. Všečínského shromáždění lidových zástupců zúčastnil tiskové konference, na níž zodpověděl dotazy domácích i zahraničních novinářů týkající se čínské zahraniční politiky a zahraničních vztahů. Níže jsou některé z odpovědí:

1、Na téma úspěchů a zkušeností ze 70 let trvající diplomacie nové Číny

Úžasné úspěchy čínské diplomacie jsou především zásluhou vedení Komunistické strany Číny. To představuje nejzákladnější politickou záruku čínské diplomacie.

Po sedm desítek let postupovala Komunistická strana Číny s časem směrem vpřed, rozvinula bohatý soubor diplomatických teorií s čínskými rysy a vytvořila řadu skvělých tradic a jedinečných specifik.

Patří mezi ně nezávislost jako základní kámen zahraniční politiky Číny, zájem o společné blaho, úsilí o rovnost a spravedlnost, závazek k dosažení všeobecné prospěšnosti, poslání sloužit rozvoji a odhodlání sloužit čínskému lidu.

2、Na téma jaderné problematiky na Korejském poloostrově

Pokud bude dialog pokračovat a směr zůstane beze změn, cíl denuklearizovat Korejský poloostrov se nakonec uskuteční.

S ohledem na složité faktory korejské jaderné otázky nelze očekávat, že bude tato otázka vyřešena přes noc. Všechny strany by měly mít přiměřená očekávání a neměly by od začátku stanovovat příliš vysokou hranici, ani by neměly jednostranně přicházet s nerealistickými požadavky.

Klíč k řešení tohoto problému spočívá v tom, aby se všechny strany zbavily historických pout a překonaly vzájemnou nedůvěru.

Cesta k vyřešení problému spočívá ve společném vypracování obecné cestovní mapy pro denuklearizaci Korejského poloostrova a vytvoření mírového režimu. Na základě tohoto plánu a v souladu s postupným a synchronizovaným přístupem lze určit konkrétní opatření, která budou navzájem propojena a která se budou v jednotlivých krocích vzájemně posilovat. V rámci mechanismu dohledu dohodnutého všemi stranami je potřeba postupovat dál, počínaje jednoduššími opatřeními.

3、Na téma 2. fóra „Pásmo a Stezka“ pro mezinárodní spolupráci

Jak řekl prezident Xi Jinping, iniciativa „Pásmo a Stezka“ má původ v Číně, ale prospěch přináší celému světu. Očekáváme a věříme, že 2. fórum „Pásmo a Stezka“ pro mezinárodní spolupráci (Belt and Road Forum for International Cooperation) proběhne úspěšně a stane se novým mezníkem v rámci této iniciativy.

4、Na téma případu Meng Wanzhou

Nedávná akce zaměřená proti jisté čínské společnosti a osobě není v žádném případě pouhým soudním případem, nýbrž je to úmyslný politický tlak.

Podporujeme tuto společnost a osobu v obraně svých práv a zájmů právní cestou ve snaze nestát se „tichými oběťmi“.

Lidé dokáží rozlišit, co je správné, a spravedlnost nakonec zvítězí.

To, co dnes musíme bránit, nejsou jen práva jedné společnosti, ale také legitimní právo země a národa na rozvoj, a zároveň práva náležející všem zemím světa, které chtějí zvýšit svou úroveň ve vědě a technologiích.

5、Na téma čínsko-evropských vztahů

Nezávislost byla vždy tradiční evropskou hodnotou. Věříme, že Evropa jako jedna z hlavních globálních sil bude vycházet ze svých základních a dlouhodobých zájmů, zachová si nezávislou, stabilní a aktivní politiku vůči Číně a spolu s ní bude prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci ve všech oblastech a přispívat k dodržování mezinárodních pravidel a k ochraně světového míru.

6、Na téma čínsko-amerických vztahů

Vztahy mezi Čínou a USA prošly za posledních 40 let mnoha turbulencemi. Dosáhli jsme historického pokroku, zároveň však také čelíme novým výzvám.

Nejdůležitější věcí, kterou se z minulosti můžeme poučit, je to, že Čína a Amerika získávají ze spolupráce a ztrácejí z konfrontace. Přestože dnešní mezinárodní situace a oba státy prošly velkými změnami, je tato cenná lekce dnes stále platná. Obě strany by v ní měly vytrvat, dodržovat ji a nepochybovat o ní.

Zatímco mezi Čínou a Spojenými státy probíhá spolupráce, je možné, že se též objeví určitá konkurence, což je v mezinárodních vztazích normální situace. Klíčové je to, jak k tomu přistupujeme a jak se s tím vyrovnáváme. Pokud budeme konkurenci stále jen zvětšovat, zúžíme tím prostor pro spolupráci. Zaměření se na rozšíření spolupráce je v souladu se společnými zájmy Číny a Spojených států.

Doufáme, že obě strany budou usilovat o společné cíle, podporovat zdravou konkurenci v procesu prohlubování spolupráce a usilovat o vzájemnou prospěšnost při rozvoji vlastních zemí.

7、Na téma čínsko-ruských vztahů

Čína a Rusko si navzájem důvěřují v politice, spolupracují v ekonomice a vzájemně se podporují v mezinárodních záležitostech, vztahy mezi oběma zeměmi se staly příkladem současných velmocenských vztahů. To představuje nejen obrovské výhody pro lidi obou zemí, ale znamená to též významný přínos pro regionální a světový mír a stabilitu.

Dokud budou Čína a Rusko stát spolu, bude svět bezpečnějším, klidnějším a stabilnějším místem.

8、Na téma multilateralismu

Ve věku globalizace sdílejí všechny země stejný osud - stoupáme a padáme společně. Místo toho, aby každý kráčel vlastní cestou, je potřeba mít týmového ducha. Místo toho, aby každý myslel jen na sebe, bychom si měli navzájem pomáhat jako cestující na stejné lodi.

9、Na téma obavy z budoucnosti vztahů mezi Čínou a USA

Stále chováme pozitivní naděje v budoucnost vztahů mezi Čínou a USA. Naše dvě země by se neměly a ani nebudou uchylovat ke konfrontaci. Návrat k zastaralé mentalitě Studené války odporuje současnému trendu a je hluboce nepopulární.

Někteří lidé prohlašují, aby se od sebe Čína a Spojené státy „odpojily“. To je samozřejmě nereálné. Odpojení od Číny znamená odpojení se od příležitostí, od budoucnosti a do určité míry i od světa.

10、Na téma společného budování iniciativy „Pásmo a Stezka“

V iniciativě „Pásmo a Stezka“ vždy platilo zlaté pravidlo „společné diskuse, společné práce a sdílení výsledků“, které všem stranám přináší obrovské příležitosti k rozvoji.

Velký počet faktů dokládá, že „Pásmo a Stezka“ není „dluhovou pastí“, nýbrž je to „rostoucí ekonomický koláč“ přinášející prospěch obyvatelům jednotlivých zemí. Není to geopolitický nástroj, ale příležitost pro společný rozvoj.

11、Na téma čínsko-afrických vztahů

Po desetiletích vytrvalé péče se spolupráce mezi Čínou a Afrikou rozrostla do velkého stromu tyčícího se vysoko vzhůru, kterým žádné síly nemohou otřást.

Spolupráce mezi Čínou a Afrikou je čím dál tím úspěšnější, což vyvolává i určitou kritiku a očerňování. Čínu a Afriku však pojí hluboká vzájemná důvěra a naše přátelství je prověřeno časem. Plody naší spolupráce lze vidět na celém africkém kontinentu. Pomluvy o spolupráci mezi Čínou a Afrikou nenacházejí v Africe žádné publikum.

12、Na téma konfliktu mezi Pákistánem a Indií

Čína si upřímně přeje, aby Pákistán a Indie přetransformovaly krizi v příležitost a šly společnou cestou. Obě strany by měly překonat současnou situaci co nejrychleji a najít způsob k zásadnímu a dlouhodobému zlepšení vztahů mezi oběma zeměmi. Mohou vytvořit lepší budoucnost prostřednictvím spolupráce, když dialog nahradí konfrontaci a dobrá vůle zmírní neshody.

13、Na téma afghánské otázky

Úsilování o mír vyžaduje více odvahy než vyvolávání konfliktů. Navrhujeme různým stranám v Afghánistánu, aby měly na zřeteli zájmy státu a národa, využily velkou příležitost k politickému smíření, vyřešily rozpory dialogem a ruku v ruce otevřely dveře k míru.

Upřímně si přejeme, aby se tato země, která zakusila mnohá utrpení, znovuzrodila, vzala osud do svých rukou a poznala skutečnou nezávislost a trvalý mír. Afghánistán by se neměl znovu stát arénou velkých mocností, ani by neměl trpět neustalé konflikty a války.

14、Na téma vztahů mezi Čínou a latinsko-americkými zeměmi

O vnitřních záležitostech každé země by měli rozhodovat její lidé. Vnější vměšování a sankce pouze zhorší napětí a přinesou zpět zákon džungle. V historii byla spousta podobných ponaučení a neměla by se opakovat.

Svrchovanost a nezávislost každé země jsou vzácné a měly by být stejnou měrou ctěny a ochraňovány.

Rozhodnutí latinsko-amerických zemí navázat a rozvíjet vztahy s Čínou na základě principu jedné Číny přispěje k trendu historického rozvoje a současné doby a je správným výběrem z hlediska jejich základních i dlouhodobých zájmů. Do této volby by se nemělo neodůvodněně zasahovat nebo ji odsuzovat.

15、Čínská diplomacie bude tvrdší?

Asertivita nikdy nebyla součastí čínské tradice a hegemonie nikdy nebude naším výběrem, i když budeme silnější.

Čína se jistě stane silnou zemí, avšak nebude asertivní. Čína si váží své nezávislosti, ale nepůjde touto cestou sama. Samozřejmě, že bude pevně hájit svá práva, ale o hegemonii usilovat nebude.

16、Na téma vztahů mezi Čínou a KLDR

Čína ze všech sil podporuje rozvojovou cestu Korejské lidově demokratické republiky, která je v souladu se situací této země, a neustálé dosahování nových pokroků v budování socialismu. Čína ze všech sil podporuje KLDR v implementaci nové státní strategie, v jejím zaměření se na hospodářský rozvoj a zlepšení úrovně života svých obyvatel. Čína ze všech sil podporuje KLDR v jejím úsilí pokračovat v cestě denuklearizovat Korejský poloostrov a v tom, aby dbala na své legitimní zájmy během realizace jaderného odzbrojení.

17、Na téma čínsko-indických vztahů

Jakožto dvě velké starověké civilizace s populací 2,7 milard, dvě největší rozvojové země světa a dvě velké rozvíjející se ekonomiky, by měly být Čína a Indie partnery ve spolupráci při vzájemném plnění svých snů a významných příležitostech pro ekonomický rozvoj v našich zemích. Měly bychom společně přispívat k vzestupu a prosperitě asijského kontinentu.

Přátelství a spolupráce mezi Čínou a Indií jsou jako vlny řek Jang- c ´ a Gangy proudící kupředu a vnášející silnou a dlouhotrvající dynamiku do rozvoje vztahů mezi oběma zeměmi.

18、Na téma práce v oblasti konzulární ochrany

V roce 2019 bude čínské Ministerstvo zahraničních věcí pokračovat v nových opatřeních v oblasti konzulární ochrany, které pomohou zlepšit bezpečnost a pohodlnost čínských občanů v zámoří a které pro ně budou přínosem. Budeme aktualizovat aplikaci chytrého telefonu 12308, zprovozníme jednotný portál. V našich zahraničích misích postupně zprovozníme mobilní platby, aby bylo ještě více konzulárních služeb na dosah ruky.

19、Na téma jednání o Kodexu chování v Jihočínském moři

Kodex chování v Jihočínském moři je aktualizací Deklarace o chování stran v Jihočínském moři, bude více vyhovovat potřebám v této oblasti, bude účinněji regulovat chování různých stran a silněji ochraňovat bezpečnost a svobodu plaveb v Jihočínském moři.

Země v tomto regionu by měly ve svých rukách pevně držet klíč k míru a stabilitě v oblasti Jihočínského moře. Kodex chování v Jihočínském moři by měl být vypracován společně těmito zeměmi a zároveň být jimi společně dodržován, měli by za něj společně přebírat odpovědnost.

20、Na téma čínsko-japonských vztahů

Jsme stále na začátku zlepšování čínsko-japonských vztahů. V dalších krocích bychom měli konat v souladu s našimi slovy, přijmout čestný přístup k historii, uznat objektivní realitu a aktivně vytvářet budoucnost, abychom mohli pevně a rozhodně vykročit správným směrem.

21、Diplomacie slouží domácímu rozvoji

Ministerstvo zahraničních věcí Číny se bude snažit maximálně splnit prvořadý cíl napomáhat domácímu rozvoji, pomáhat ještě více provinciím v jejich spojení se světem, podporovat čínská města při hostování mezinárodních akcí, chránit oprávněné zájmy čínských podniků a proaktivně sdílet informace.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>