Hlavní Menu > Aktuality
Proslov H.E. Velvyslankyně paní Ma Keqing na semináři o duchu 19. sjezdu Komunistické strany Číny

2017-11-13 23:25

Dámy a pánové, přátelé:

Od 18. do 24. října se v Pekingu konal 19. sjezd Komunistické strany Číny. Tento sjezd má epochální a historický význam pro rozvoj Číny, velkou pozornost mu věnovaly všechny země světa včetně Česka. Skutečně, pro pochopení dnešní Číny je potřeba pochopit čínskou Komunistickou stranu. Pochopení významných rozhodnutí, které byly na sjezdu učiněny, napomáhá jasnému vidění budoucího směřování rozvoje Číny.

Na tomto sjezdu se analyzovaly nové změny v mezinárodní i čínské domácí situaci, byly shrnuty historické úspěchy, kterých bylo dosaženo při rozvoji a výstavbě Číny za posledních pět let od konání 18. sjezdu KS Číny, a historické změny, ke kterým v Číně došlo. Na základě zachování politické dědičnosti a kontinuity, držíce krok s dobou a snahou být průkopníky a novátory, přišel sjezd s řadou nových rozhodnutí, nových teorií a nových plánů pro rozvoj. Jasnou zprávou, kterou 19. sjezd dál předává, je, že Čína bude i nadále neochvějně pokračovat v podpoře a rozvoji socialismu s čínskými rysy, bude komplexně prohlubovat reformy, nadále rozšiřovat otevírání se světu, pokračovat v cestě mírového rozvoje, pečlivě ochraňovat vlastní legitimní práva a zájmy, a pro mírový rozvoj ve světě bude ještě větším přínosem. Ráda bych nyní představila tento obsah ze šesti aspektů.

Za prvé, pro pochopení rozhodnutí, které byly na 19. sjezdu KS Číny učiněny, je potřeba nejprve pochopit změny, kterými Čína v posledních pěti letech prošla. Za posledních pět let dosáhla Čína historických úspěchů. Komplexně prohloubila reformy, vydala více než 360 stěžejních reformních dokumentů, započala s více než 1500 reformními opatřeními, rozhodným přístupem odstranila nevýhody institucionálních mechanismů. Neustále optimalizovala ekonomické struktury, vzrostl podíl sektoru služeb, spotřeba se stala hlavním motorem hospodářského růstu. Vzkvétala nová průmyslová odvětví jako např. digitální ekonomika, výstavba vysokorychlostní či silniční infrastruktury pokročila rapidně vpřed. Průměrný růst HDP činil ročně 7,2%, z 8,2 bilionů USD vzrostl na 12 bilionů USD, přínos růstu světové ekonomiky překročil 30%. V roce 2016 byla Čína na předních světových příčkách co se týče zahraničního obchodu, zahraničních investic, využití zahraničního kapitálu, devizových rezerv či cestování do zahraničí. Více než 60 milionů lidí se stabilně zbavilo chudoby, více než 80 milionů obyvatel žijících na venkově se stalo obyvateli městskými, postupně se rozšiřovalo množství lidí ze střední příjmové kategorie. Mocně se podporovala rozvojová strategie založená na inovacích, bylo dosaženo řady významných vědecko-technologických úspěchů. Ve výstavbě demokratického právního systému byl učiněn významný posun, ještě více se zdokonalil systém sociální správy. Při provádění koncepce zeleného rozvoje došlo k výraznému poklesu intenzity spotřeby energetických zdrojů, znatelně se změnila situace týkající se ignorace ochrany životního prostředí. Tento nový vývoj a nové změny představují základ pro nové strategické plány 19. sjezdu KS Číny.

Za druhé, 19. sjezd KS Číny učinil jedno důležité politické rozhodnutí, a to, že socialismus s čínskými rysy vstupuje do nové epochy. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě tří důvodů:

Za prvé, socialismus s čínskými rysy vstoupil do nové fáze svého rozvoje. Jak již bylo výše řešeno, v posledních pěti letech doznala politika reforem a otevírání se světu a modernizace Číny historických změn, rozvoj Číny se ocitl v novém historickém počátečním bodě.

Za druhé, došlo k novým změnám ve velkých sociálních rozporech v Číně. Na 19. sjezdu došlo ke změně formulace hlavního sociálního rozporu v Číně trvajícího od roku 1956 z „rozporu mezi neustále rostoucí materiální a kulturní potřebou lidí a zaostalou společností a výrobou“ na „rozpor mezi neustále rostoucí potřebou lidí vést lepší život a nevyváženým a nedostačujícím rozvojem“. Tato úprava odráží nové změny v čínské společnosti a je v souladu s realitou. V průběhu téměř čtyřiceti let politiky reforem a otevírání se světu se úroveň čínské společnosti a produktivity výrazně zvýšila, sociální a výrobní kapacity ji v mnoha směrech zařadily na přední příčky ve světě, došlo k zásadním změnám v situaci, kdy se Čína dlouhodobě nacházela ve stavu nedostatkové ekonomiky a nedostatečné nabídky. Faktorů, jež ovlivňují naplňování potřeb Číňanů po lepším životě, je ještě mnoho, avšak hlavním problémem je nevyvážený a nedostačující rozvoj. Úroveň rozvoje východní Číny a některých velkých měst je srovnatelná s rozvojovými zeměmi v Americe či Evropě, avšak na venkově a ve střední a západní Číně je ekonomický a sociální rozvoj ještě stále poměrně zaostalý; rozdíl v alokaci příjmů je stále ještě poměrně velký, několik desítek milionů lidí stále nevyšlo z chudoby. Tato úprava též znamená, že si je čínská komunistická strana akutně vědoma neustále se rozšiřujících potřeb lidí, a proto klade ještě vyšší požadavky nejen na materiální a kulturní život, ale též v oblasti demokracie, právního státu, spravedlnosti, spravedlivosti, bezpečnosti a životního prostředí.

Za třetí to jsou nové změny v mezinárodním prostředí, kterým Čína čelí. Svět se nachází v období velkého rozvoje, velkých změn a velkých transformací, vnější prostředí pro čínský rozvoj je ještě komplikovanější. Neustále se posiluje provázanost, propojenost a interaktivita mezi rozvojem Číny a vnějším světem, Čína se stále více přibližuje k centru světového dění.

V nové éře budeme věnovat ještě větší pozornost novým různorodým potřebám lidí pro lepší život, sociální spravedlnost a spravedlivost, budeme věnovat ještě větší pozornost kvalitě života našich obyvatel, aby celý národ mohl ještě více pocítit, že něco získal, a život obyvatel byl ještě šťastnější a spokojenější. V nové éře pozvedneme vysoko prapor míru, rozvoje, spolupráce a win-win principu, budeme nadále pokračovat cestou mírového rozvoje a pro světový mír, rozvoj, rozkvět a pokrok lidstva budeme ještě větším přínosem.

Je třeba zdůraznit, že se změnou hlavního rozporu v čínské společnosti se nezměnil náš názor na historickou fázi čínského socialismu. Nezměnily se základní národní podmínky, kdy se Čína stále nachází a bude dlouhodobě nacházet v počáteční fázi socialismu, nezměnilo se ani mezinárodní postavení Číny jakožto největší rozvojové země světa.

Za třetí, 19. sjezd potvrdil Xi Jinpingovy myšlenky o socialismu s čínskými rysy v nové éře, což je nejvýznamnější teoretický výsledek 19. sjezdu. Důraz na výstavbu teorie a stanovení pokročilé teorie jako vůdčí síly jsou jedněmi z hlavních politických výhod čínské komunistické strany.

Xi Jinpingovy myšlenky o socialismu s čínskými rysy v nové éře se zformovaly jako reakce KS Číny na to, jak v podmínkách nové éry pokračovat a rozvíjet socialismus s čínskými rysy a jak setrvat v dlouhodobém a namáhavém zkoumání vývoje. Obsah těchto myšlenek je velice bohatý, jeho hlavními body jsou: za prvé, stěžejním významem je setrvat v socialismu s čínskými rysy a rozvíjet jej, hlavním úkolem je modernizace socialismu a velká obroda čínského národa; za druhé, trvat na ústřední roli lidu, neustále podněcovat komplexní rozvoj člověka a společný blahobyt všech lidí; za třetí, jasně se stanovilo celkové rozvržení a strategické rozvržení socialismu s čínskými rysy; za čtvrté, komplexní prohloubení reforem; za páté, komplexní řízení státu podle práva; za šesté, podpora specifické velmocenské zahraniční politiky Číny. Kromě toho byly ještě systematicky vysvětleny různé oblasti jako např. národní obrana a stranická výstavba.

V průběhu formulace a rozvoje získaly tyto myšlenky velké uznání celé komunistické strany i lidí všech národností Číny, v praxi pak sehrály obrovskou vůdčí roli. 19. sjezd odsouhlasil úpravu stranických stanov a ustanovil tak tyto významné myšlenky za akční směrnice Komunistické strany Číny. Tyto myšlenky představují další krok s dobou vedoucí ideologie čínské komunistické strany, jsou též významným historickým přínosem 19. sjezdu.

Za čtvrté, stanovení nového plánu rozvoje Číny. Na 18. sjezdu KS Číny vytyčil generální tajemník Xi Jinping cíle dvou stých výročí a splnění čínského snu o velké obrodě čínského národa. 19. sjezd KS Číny určil, že do roku 2020, kdy se budou současně blížit oslavy 100 let od založení Komunistické strany Číny, Čína komplexně vybuduje relativně prosperující společnost a uskuteční tak cíl daný k prvnímu stému výročí. Následující období bude rozděleno na dvě fáze, během nichž se budou realizovat cíle dané k druhému stému výročí, a to od roku 2020 do roku 2035, kdy bude v podstatě realizována modernizace socialismu, a od roku 2035 do poloviny století, tedy v době, kdy bude Čínská lidová republika slavit 100 let od svého založení, bude realizovat cíle druhého stého výročí a vytvoří z Číny bohatou, silnou, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou moderní socialistickou velmoc. Jedná se o skvělý plán, který je zároveň také skutečně realizovatelný.

Z praxe posledních čtyřiceti let je vidět, že skutečný proces moderní výstavby čínského socialismu již vysoce předčil počáteční představy. Z pohledu budoucího rozvoje máme dostatek podmínek na realizaci cílů každé z etap. Současně s tím si však udržujeme jasnou mysl. V Číně existuje jedno staré přísloví: „Kdo ujde devadesát mil z cesty dlouhé sto mil, jako by ušel jen polovičku.“ Pro velkou obrodu čínského národa je třeba, abychom vynaložili ještě usilovnější a tvrdší práci. V průběhu toho budeme podporovat komplexní rozvoj ekonomiky, politiky, kultury, společnosti a ekologické civilizace související s problematikou nedostačujícího a nevyváženého rozvoje, aby se důraz kladený na kvantitu rozvoje přetransformoval na jeho výraznou kvalitu; budeme klást ještě větší důraz na komplexní prohloubení reforem a komplexní řízení země podle práva; budeme klást důraz na to, aby modernizace, kterou realizujeme, byla modernizací socialismu, modernizací založenou na ústřední roli lidu a modernizací související se společným blahobytem všech lidí.

Pohlédneme-li do budoucnosti, dosáhne do roku 2020 čínský HDP na osobu 10 tis. USD. Vyvedeme všechny obyvatele země z chudoby, na cestě realizace cílů dvou stých výročí nemůže žádný z těchto cílů zůstat vzadu. Do roku 2035 dosáhne HDP na osobu 30 tisíc USD, čímž se dostaneme na úroveň středně rozvinutých států, ekonomická a vědeckotechnická síla Číny se výrazně pozvedne, v podstatě se podaří vybudovat právní stát, vláda podle zákona a právní společnost; ochrana životního prostředí dozná podstatného zlepšení, krásné čínské cíle budou v podstatě naplněny. Do roku 2049 se komplexně posílí socialistická materiální civilizace, politická civilizace, duševní civilizace, společenská civilizace a ekologická civilizace, zmodernizuje se národní systém řízení a schopnost řízení, z Číny se stane vedoucí země se syntézou národní síly a mezinárodního vlivu, socialismus v Číně bude ještě životaschopnější.

Za páté, z voleb v rámci 19. sjezdu vzešly noví ústřední vedoucí představitelé a ústřední komise pro kontrolu disciplíny. Xi Jinping byl znovu zvolen generálním tajemníkem. Komunistická strana Číny má více než 89 milionů členů a vládnutí zemi s více než 1 miliardou obyvatel nám na bedra ukládá těžké břímě a velkou zodpovědnost, je tedy nezbytně nutné vytvořit ústřední vedoucí kolektiv se silným politickým přesvědčením, který by byl jednotný, silný a energický. Nový ústřední vůdčí kolektiv se soudruhem Xi Jinpingem jako jeho jádrem jednotně povede Komunistickou stranu Číny a čínský lid směrem k uskutečnění čínského snu velké obrody čínského národa.

Za šesté, 19. sjezd umístil diplomacii na významné místo. 19. sjezd ve své zprávě znovu zopakoval, že se při řešení zahraničních vztahů Čína vždy držela základní politiky a politických principů, zdůraznil, že Čína pozvedne vysoko prapor míru, rozvoje, spolupráce a win-win principu, bude úzkostlivě dodržovat takové cíle zahraniční politiky jako je ochrana světového míru či podpora společného rozvoje, s ostatními zeměmi bude pevně a na základě pěti principů mírového soužití rozvíjet přátelskou spolupráci. To plně odráží stabilitu a kontinuitu čínské zahraniční politiky.

Současně s tím 19. sjezd vytyčil řadu nových diplomatických koncepcí, myšlenek a strategií. Za prvé, přednesl vytvoření mezinárodních vztahů nového typu. To znamená zasazovat se o to, aby všechny země dodržovaly princip vzájemného respektu, vydat se novou cestou výměny mezi zeměmi, společně usilovat o spravedlnost a spravedlivost v mezinárodních vztazích a v mezinárodním pořádku, spolupracovat, čelit výzvám a uskutečňovat win-win princip a společný prospěch. Za druhé, podporovat vytvoření jednotného osudu lidstva. To znamená společným úsilím se všemi zeměmi budovat čistý a krásný svět, ve kterém bude vládnout trvalý mír, všeobecná bezpečnost, společný rozmach, otevřenost a inkluzivnost, včetně vzájemného respektu, trvání na dialozích a partnerství a nikoliv na konfrontacích či vytváření aliancí; trvat na spravedlnosti a spravedlivosti, opustit mentalitu studené války, trvat na řešení rozporů skrze dialogy a skrze vyjednávání řešit krize; trvat na win-win principu ve spolupráci, na otevřenosti a inkluzivnosti, řídit se konceptem zeleného rozvoje. Vytvoření jednotného osudu lidstva je čínský plán, který Čína navrhuje pro řešení různých globálních výzev, kterým naše planeta čelí. Tento plán již byl několikráte zahrnut do dokumentů OSN a má dalekosáhlý a hluboký vliv.

Čína je účastníkem a budovatelem současného mezinárodního systému a jeho přispěvatelem, je též příjemcem a přispěvatelem ekonomické globalizace. Čína bude i nadále sehrávat zodpovědnou roli velmoci, aktivně participovat na reformě a výstavbě systému řízení globálních záležitostí, bude trvale přispívat čínské moudrosti a čínskému plánu.

Ve zprávě 19. sjezdu se zdůrazňuje aktivní podnícení mezinárodní spolupráce v oblasti iniciativy „Pásmo a Stezka“, „dodržování principů společných konzultací, společného budování a společného sdílení, a podpora výstavby iniciativy „Pásmo a Stezka“ bylo zaneseno do stanov Komunistické strany Číny. To představuje slavnostní závazek Číny, že pro společný rozvoj světa bude i nadále přínosem. V roce 2013 přišel při své návštěvě střední a jihovýchodní Asie prezident Xi Jinping s významnou iniciativou vybudování „Pásma a Stezky“. Během čtyř let pod taktovkou principů společných konzultací, společného budování a společného sdílení a díky společnému úsilí všech zúčastněných stran učinilo budování iniciativy „Pásmo a Stezka“ velký krok vpřed od teoretických úvah k inovační praxi a vstoupilo do nové fáze komplexního rozvinutí. Dodnes jej aktivně podporuje a podílí se na něm více než 100 zemí a mezinárodních organizací. Letos v květnu Čína úspěšně uspořádala Fórum pro mezinárodní spolupráci v rámci iniciativy „Pásmo a Stezka“, tohoto fóra se zúčastnilo 29 hlav států a vládních představitelů spolu s odpovědnými osobami a zástupci různých společenských kruhů z více než 140 zemí a více než 80 mezinárodních organizací. Na něm prezident Xi Jinping navrhl, aby se z výstavby iniciativy „Pásmo a Stezka“ stala cesta míru, rozmachu, otevřenosti, inovativnosti a civilizace. Konkrétní výsledky, kterých bylo na fóru dosaženo, byly rozděleny do 5 hlavních skupin, 76 velkých projektů a 270 konkrétních úspěchů, což odráží silnou akceschopnost a účinnost iniciativy „Pásmo a Stezka“. Čínská strana to přijme jako příležitost a nadále bude ruku v ruce s ostatními stranami podporovat výstavbu iniciativy „Pásmo a Stezka“, ostatním zemím světa poskytne ještě rozsáhlejší trh, ještě lepší kapitál, ještě bohatší produkty a ještě drahocennější příležitosti ke spolupráci, aby tato iniciativa přinesla ještě větší blahobyt čínskému lidu a národům žijícím v zemích podél této cesty.

Přátelé,

19. sjezd přinesl pro rozvoj vztahů mezi Čínou a Evropskou unií a mezi Čínou a Českou republikou nové příležitosti. Generální tajemník Xi Jinping uvedl ve zprávě 19. sjezdu, že je třeba klást důraz na výstavbu iniciativy „Pásmo a Stezka“ a podporovat vytvoření komplexně otevřeného nového modelu, implementovat politiku liberalizace a usnadnění obchodu a investic na vysoké úrovni, komplexně implementovat model správy národního režimu a negativního seznamu před vstupem zahraničních subjektů na trh, výrazně uvolnit přístup na trh, rozšířit otevřenost sektoru služeb vůči zahraničí, chránit oprávněná práva a zájmy zahraničních investic. Se všemi společnostmi, které se v Číně zaregistrují, je třeba zacházet stejně a přistupovat k nim rovnocenně. To bude bezpochyby dobrá zpráva pro posílení spolupráce mezi společnostmi z Číny a Evropské unie a pro jejich vstup na tamější trhy. Evropské země včetně Česka vždy vysoce oceňovaly obrovský čínský trh, čínsko-evropské a čínsko-české rozvojové strategie jsou vzájemně výhodné, vzájemně se potřebují a doplňují se, vítáme Česko a všechny evropské země, aby se aktivně podílely na iniciativě „Pásmo a Stezka“ a společně s Čínou sdílely plody rozvoje.

Děkuji Vám!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>