Hlavní Menu > Aktuality
Člen Státní rady ČLR Yang Jiechi poskytl rozhovor k mezinárodnímu summitu iniciativy „Pásmo a stezka"

2017-06-02 15:49

Dne 17. května ve Státním hotelu Diaoyutai poskytl člen Státní rady ČLR Yang Jiechi (Jang Ťie-čch‘) médiím rozhovor, v němž seznámil s výsledky mezinárodního summitu o spolupráci v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“. Celý text viz níže:

1. Otázka: Ve dnech 14. – 15. května se v Pekingu úspěšně konal mezinárodní summit o spolupráci v rámci iniciativy Pásmo a stezka, kterému se od světového společenství dostalo vysokého hodnocení. Jak se Vy díváte na hlavní význam tohoto summitu? Sto dní před jeho zahájením jste v rozhovoru představil úvahy čínské strany k pořádání summitu a cíle této akce. Domníváte se, že summit dosáhl žádaných cílů?

Odpověď: Mezinárodní summit o iniciativě „Pásmo a stezka“, který právě skončil, se setkal s vřelou reakcí všech zúčastněných. Tento summit je akcí na nejvyšší úrovni, která byla uspořádána v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“, také největší a nejrozsáhlejší multilaterální diplomatickou akcí, kterou Čína od svého založení iniciovala a zorganizovala, a v letošním roce nejdůležitější domácí diplomatickou událostí. Summit, který byl pořádán na pozadí klíčových fází rozvoje světové ekonomiky, vlastního rozvoje Číny a budování nové Hedvábné stezky, vyslal pozitivní signál o všeobecně sdílené podpoře mezinárodní spolupráce v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“ a budování společné budoucnosti lidstva, což má nesmírně důležitý význam pro svět i pro Čínu.

Rozsáhlá iniciativa „Pásmo a stezka“ byla představena prezidentem Xi Jinpingem na podzim roku 2013 a během čtyř let své existence postoupila od plánování k realizaci a od vize k akci. Její postup a výsledky předčily očekávání, kruh přátel se stále rozšiřuje a partnerů přibývá, a protože jsou požadavky jednotlivých stran stále rozmanitější, je potřeba komunikační platformy, jež poskytne podporu pro vzájemnou spolupráci.

Na tomto pozadí se dá říci, že uspořádání summitu v Číně proběhlo přesně v pravý čas. Tento summit byl charakteristický velkým počtem zúčastněných a silnou reprezentací. Akce se účastnily hlavy států a vlád 29 zemí a přes 1500 reprezentantů z více než 130 zemí a 70 mezinárodních organizací, kteří pokryli hlavní oblasti všech pěti kontinentů.

V posledních několika dnech jsme s mými kolegy doprovázeli prezidenta Xi Jinpinga při zahájení fóra, u kulatého stolu i při bilaterálních jednáních a byli jsme svědky mnoha historických okamžiků. Jasně jsme pocítili, že intenzita souhlasu, podpory a zapojení mezinárodního společenství do budování nové Hedvábné stezky stále roste a vzájemných shod je čím dál více. Ještě důležitější je, že zúčastnění představitelé a zástupci jsou optimističtí k vyhlídkám budování iniciativy „Pásmo a stezka“ a přejí si využít iniciativu jako příležitost a využít fórum jako platformu k nalezení plánu pro vypořádání se s výzvami, shromáždění hybné síly pro společný rozvoj a pokroky ve skutečné spolupráci.

Čína uspořádala summit se záměrem dále podpořit širokou shodu, posílit vzájemné napojení rozvojových strategií, prohloubit partnerské vztahy, podpořit mezinárodní spolupráci a dosáhnout společného zisku. Nyní je možné říct, že očekávaných cílů se nám podařilo dosáhnout. Z reakcí ostatních je vidět, že všichni hodnotí akci jako přínosnou, domnívají se, že se cesta vyplatila a jsou přesvědčeni, že se jedná o projekt, který umožní dosažení společného zisku.

Úspěchu této akce se podařilo dosáhnout díky pevnému vedení Ústředního výboru Strany, jehož jádro prezident Xi Jinping, a zároveň díky společnému úsilí všech organizací a míst. Všechny zúčastněné organizace, město Peking a ostatní místa významně přispěly ke zvládnutí přípravných činností. Velkou podporu a spolupráci poskytli také všichni zúčastnění zástupci. Úspěch summitu je výsledkem tvrdé práce a potu všech.

2. Otázka: Fórum přineslo množství výsledků. Můžete prosím představit, kterých oblastí se výsledky týkají? Jaké hlavní kroky navrhla Čína jakožto hlavní iniciátor projektu „Pásmo a stezka“ a pořadatel fóra?

Odpověď: Dá se říci, že summit přinesl bohaté výsledky a mnoho důležitých bodů. Stručně se dají shrnout do následujících tří oblastí:

Za prvé, summit ujasnil směr budoucí spolupráce v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“. V důležitém projevu, který na fóru přednesl prezident Xi Jinping, uvedl, že je potřeba nadále společně diskutovat, budovat a sdílet, tak aby se cíli společného úsilí staly politická výměna, napojování infrastruktury, odblokování obchodu, volný tok kapitálu a posilování kontaktů mezi lidmi a aby se nová Hedvábná stezka stala cestou míru, prosperity, otevřenosti, inovací a civilizace. Řeč prezidenta Xi Jinpinga se všeobecně setkala s pozitivními reakcemi představitelů ostatních zemí. Příslušné myšlenky byly také zahrnuty do společného komuniké z jednání u kulatého stolu, které plně reflektuje široký mezinárodní konsenzus.

Za druhé, summit stanovil konkrétní itinerář budování nové Hedvábné stezky. V průběhu fóra dosáhly Čína a ostatní účastnické země komplexní koordinace svých politik, podepsaly několik desítek dokumentů o spolupráci a určily klíčové oblasti a postupy pro následující období. Hrubý plán budování iniciativy „Pásmo a stezka“ se právě teď mění na jasně čitelný itinerář. Přesně jak řekl prezident Xi Jinping na jednání u kulatého stolu, napojování a koordinace rozvojových plánů, které provádí Čína s ostatními zeměmi a mezinárodními organizacemi, vytvoří efekt „jedna plus jedna je víc než dva“.

Za třetí, summit určil skupinu klíčových projektů iniciativy „Pásmo a stezka“. Prostřednictvím platformy summitu byl mezi jednotlivými zeměmi vytvořen seznam výsledků, který obsahuje celkem pět velkých kategorií, 76 hlavních a více než 270 běžných položek. Zahrnuje také dlouhý seznam projektů spolupráce. Toto ukazuje, že oblasti spolupráce v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“ se stále rozšiřují a úroveň spolupráce se stále prohlubuje.

Současně s tímto Čína jakožto hlavní iniciátor projektu „Pásmo a stezka“ a pořadatel fóra představila množství nových opatření v oblastech napojování politik a rozvojových strategií, budování ekonomických koridorů, posilování spolupráce na hlavních projektech a zvyšování finanční podpory, které odrážejí její závazky a odhodlání ke společnému budování nové Hedvábné stezky. Prezident Xi Jinping oznámil, že Fond Hedvábné stezky zvýší kapitál o 100 miliard jüanů (RMB), bude podporovat finanční instituce v činnostech týkajících se zahraničních fondů a jeho předpokládaný rozsah činí 300 miliard RMB. Tyto prostředky budou určeny především pro firmy, budou zachovávat tržně orientovaný provoz a poskytovat ještě silnější podporu pro investice a financování při budování nové Hedvábné stezky.

3. Otázka: Během fóra byla vysoce hodnocena zásada iniciativy „Pásmo a Stezka“ spočívající ve společné diskusi, společném budování a společné užíváné. Ve kterých ohledech se podle Vás na summitu tato zásada projevila a jak se manifestovala iniciativa „Pásmo a stezka“ jakožto mezinárodní veřejný statek? A dále, v čem spočívají nejdůležitější body mezinárodní spolupráce v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“?

Odpověď: Společná diskuse, společné budování a společné užívání jsou hlavní myšlenkou iniciativy „Pásmo a stezka“, představují důležitý konsenzus všech stran podporujících budování nové Hedvábné stezky a také jsou zapsány v dokumentech jako rezoluce OSN nebo prohlášení představitelů států APEC. Společné komuniké z jednání čelných představitelů u kulatého stolu tento princip znovu potvrdilo.

Při pořádání akce jsme se také drželi této zásady, postupovali jsme nesobecky a bez sledování vlastních zájmů. Přístupem zastávajícím společnou diskusi, odhodláním ke společnému budování a dobrou vůlí ke sdílení jsme nechali prostoupit všechny oblasti akce:

Co se plánování akce týče, zachovávali jsme otevřenost a inkluzi a demokraticky transparentní způsob pořádání, přičemž jsme nejen reflektovali mezinárodní praxi, široce naslouchali názorům a požadavkům všech stran, ale také jsme nezávisle inovovali, nechali jsme vyniknout typickým rysům iniciativy a stanovili jsme tři formáty – slavnostní zahájení, summit u kulatého stolu a jednání na vysoké úrovni, aby bylo zaručeno, že všechny strany budou mít možnost se plně zapojit.

Při stanovování agendy jsme pozorně naslouchali názorům a návrhům všech stran a sledovali jsme očekávání a požadavky na summit ze strany think tanků, médií a celé společnosti. Tematické otázky se těsně vztahovaly ke společným výzvám v globální ekonomice, lze říci, že podchycovaly problémy, se kterými se běžně potýkají všechny země, a tím si získaly odezvu zúčastněných představitelů všech zemí.

Co se výsledků summitu týče, představuje společné komuniké širokou shodu všech stran. Země pozvané na jednání u kulatého stolu se společně účastnily přípravných prací na komuniké, k němuž bylo uspořádáno několik kol konzultací, aby představovalo maximální úroveň shody všech stran. Na seznamu úspěchů jsou zkoncentrovány rané výsledky praktické spolupráce, a každý jednotlivý výsledek na seznamu je plodem společných jednání a společného budování, a zároveň je určen ke sdílení obyvateli všech zemí, což ukazuje potenciál a vyhlídky budování nové Hedvábné stezky.

Ke směřování další spolupráce v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“ podal prezident Xi Jinping komplexní vysvětlení, a to, že nová Hedvábná stezka se má stát cestou míru, prosperity, otevřenosti, inovací a civilizace. Chceme vytvořit mezinárodní vztahy nového typu, v jejichž středu bude stát spolupráce a společný zisk, a vytvořit partnerství postavené na dialogu namísto rozepří a na spojenectví namísto vytváření aliancí. Je potřeba soustředit se na základní otázku rozvoje a skutečně postupovat ve výstavbě ekonomických koridorů, prohlubovat vzájemné napojení a spolupráci ve výrobě a zdokonalovat systém finančních záruk. Chceme vytvořit otevřenou platformu spolupráce a budovat otevřenou, inkluzívní, všeobecně přínosnou, vyváženou a všestranně výhodnou ekonomickou globalizaci. Je potřeba vytrvat v prosazování rozvoje řízeného inovacemi a zeleného rozvoje, vybudovat mnohovrstevný systém spolupráce v oblasti kultury, školství, zdravotnictví, sportu atd., realizovat další veřejně prospěšné projekty a podporovat rozvoj inkluze ve společnosti.

Věřím, že tímto postupem a za společného úsilí bude novou Hedvábnou stezku určitě možné realizovat.

4. Otázka: Tento summit je první fórum na nejvyšší úrovni pořádané v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“. Mnoho delegátů se domnívá, že fórum představuje dobrou platformu pro mezinárodní spolupráci, a navrhují, aby se v budoucnu stalo pravidelnou akcí. Jak se k tomuto staví čínská strana?

Odpověď: Po úspěšném konání summitu vyjádřilo mnoho zúčastněných čelných představitelů států a delegátů přání, aby se akce konala pravidelně. Ve skutečnosti již poté, co prezident Xi Jinping v roce 2013 představil iniciativu „Pásmo a stezka“, se ve světě ozývaly hlasy navrhující podobné myšlenky. Někteří představitelé států a vysocí úředníci mnohokrát doporučovali čínské straně, že je potřeba, aby za účelem ještě lepší koordinace politik a napojování rozvojových strategií existovala platforma pro usnadnění spolupráce. I firmy a think tanky vyjadřovaly toto přání, aby ještě efektivněji probíhalo napojování a koncentrovala se spolupráce v oblasti politik i jejich implementace.

Prezident Xi Jinping opakovaně řekl, že „Pásmo a stezka“ je společnou záležitostí všech zemí a ne pouze Číny. U otázky, jestli se bude fórum konat pravidelně, je také potřeba dodržet princip společných konzultací, společného budování a sdílení a vyslechnout názory všech stran. Během summitu navrhovalo mnoho představitelů zemí a delegátů, aby čínská strana pokračovala v jeho dalším pořádání, aby vznikl příslušný mechanismus a aby tak i dalším zemím byla nabídnuta příležitost a platforma k zapojení se do budování nové Hedvábné stezky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem oznámil prezident Xi Jinping během slavnostního zakončení jednání u kulatého stolu, že Čína v roce 2019 uspořádá druhý summit pro mezinárodní spolupráci v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“. V tomto smyslu budeme spolu s ostatními vykonávat přípravné práce, aby byl summit stále lepší.

5. Otázka: Iniciativa „Pásmo a stezka“ se po svém vyhlášení doma setkala s kladnou odezvou ze strany nejrůznějších organizací, ze všech míst i ze všech vrstev společnosti. Do fóra se v jeho průběhu aktivně zapojily příslušné organizace, finanční instituce i firmy, které podepsaly se zahraničními partnery mnoho dohod o spolupráci a koordinovaly řadu projektů spolupráce. Jak se má podle Vás nahlížet na roli tohoto summitu pro podporu rozvoje Číny a prohlubování reforem a otevírání se světu.

Odpověď: Domácí organizace na všech místech od vyhlášení iniciativy „Pásmo a stezka“ aktivně praktikují inovativní, koordinované, zelené, otevřené a sdílené koncepty rozvoje, iniciativně rozšiřují úroveň své vnější otevřenosti a zavádějí řadu hmatatelných politických iniciativ. Firmy, finanční instituce a státy zapojené do iniciativy „Pásmo a stezka“ aktivně provádějíspolupráci na vzájemné koordinaci a podporují řadu velkých projektů v zapouštění kořenů, aby přinášely prospěch obyvatelům příslušných zemí. Think tanky a média poskytují projektu doporučení a rady a přispívají cennými zkušenostmi. Všechny tyto činnosti přinášejí pákový efekt, vytvářejí velkou hybnou sílu pro budování nové Hedvábné stezky a také uvolňují novou energii pro domácí rozvoj, všestranné reformy a otevírání se světu.

Ještě důležitější je, že budování nové Hedvábné stezky je těsně spojeno s regionálními rozvojovými strategiemi, jako je ekonomické pásmo podél Dlouhé řeky a koordinovaný rozvoj měst Peking, Tianjin a provincie Hebei. Spolu s otevíráním pobřeží, revitalizací Severovýchodu, vzestupem centrální části Číny a rozvojem a otevíráním příhraničních oblastí to tvoří komplexní strukturu otevírání se a skvělé vyhlídky pro společný rozvoj západní, střední a východní části.

Na tomto summitu se aktivně podílela celá čínská společnost prostřednictvím různých organizací, místních vlád, finančních institucí, firem i odborníků, kteří se aktivně zapojili do politiky koordinace se zahraničím, do projektů vzájemného napojování a příslušných činností, uspořádali řadu aktivit, podepsali množství dohod a také poznali mnoho stejně smýšlejících přátel.

Věřím, že spolu se vstupem iniciativy „Pásmo a stezka“ do nové fáze všestranné praktické spolupráce přispěje široké a prohloubené zapojení domácí společnosti významně k rozvoji Číny a světa.

6. Otázka: Od 18. sjezdu Komunistické strany Číny probíhá v Číně mnoho domácích diplomatických akcí, a to především akcí ekonomické diplomacie. V roce 2014 uspořádala Čína neoficiální setkání představitelů zemí APEC a brzy poté, co v roce 2016 hostila 20. summit G20 v Hangzhou, uspořádala summit pro mezinárodní spolupráci v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“. Znamená to, že domácí diplomacie Číny postupuje stále aktivněji a že Čína bude v oblasti správy globálních ekonomických záležitostí hrát stále větší roli?

Odpověď: Domácí diplomacie tvoří od 18. sjezdu Komunistické strany Číny významnou součást čínské diplomacie. Díky uspořádání setkání představitelů zemí APEC v Pekingu, 20. summitu G20 v Hangzhou a letošního fóra pro mezinárodní spolupráci v rámci iniciativy „Pásmo a stezka“ je skutečně možné říci, že se jedná o úspěšnou sérii.

Pokud bychom se ptali po příčině, která stojí v pozadí této pozitivní změny v čínské diplomacii, domnívám se, že jde hlavně o rostoucí aktivitu Číny v interakcích se zahraničím. Stále zastáváme rovnost velkých i malých států, ale jakožto velká země musíme hrát větší roli a více přispívat k ochraně světového míru a podpoře světového rozvoje. Přesně toto je upřímné přání a skutečná snaha čínské strany.

Čína neustále aktivně hledá východiska ze současné situace stagnující světové ekonomiky. Důrazně se držíme konceptu spolupráce a vzájemného zisku, podporujeme budování globální sítě partnerství a usilovně budujeme otevřenou, inovativní a propojenou globální ekonomiku, protože chceme vytvořit ještě lepší prostředí pro rozvoj Číny, ještě více přispět ke světovému rozvoji a spolu se všemi ostatními budovat společnou budoucnost lidstva.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>