Hlavní Menu > Aktuality
Výstoupení J.E. Ma Keqing na diskusním semináři „Pás a stezka a Česká republika"

2016-01-25 04:06

Vážený pane předsedo Senátu Štěchu,

Vážený pane premiére Sobotko,

vážené členky a vážení členové Parlamentu České republiky,

vážený pane předsedo Kohoute,

dámy a pánové,

„Pás a Stezka“, což zkráceně znamená Ekonomický pás podél Hedvábné stezky a Námořní hedvábná stezka 21. století, je iniciativa, kterou v roce 2013 představil čínský prezident Xi Jinping. Tato iniciativa je pokračováním tradice ducha starodávné Hedvábné stezky a konceptem spolupráce s obrovskou poptávkou po realizaci. Zároveň představuje „čínský plán“, který Čína poskytla za účelem podpory globálního rozvoje a spolupráce.

Pás a Stezka je otevřená a inkluzívní iniciativa. Prochází Afrikou, spojuje Asii a Evropu a představuje široký „okruh přátel“, do kterého se mohou zapojit všechny země a mezinárodní a regionální organizace, jež projeví zájem. „Pás a Stezka“ nenahrazuje existující mechanismy regionální spolupráce, nýbrž jim pomáhá a navzájem se doplňují. Jejím účelem je do hloubky propojit rozvojové strategie jednotlivých zemí a dosáhnout komplementarity jejich předností.

Pás a Stezka je různorodá iniciativa. Zahrnuje nejrůznější oblasti spolupráce jako politickou komunikaci, propojenost infrastruktury, obchod bez překážek, volný tok financí a přímou komunikaci mezi lidmi, přičemž forma spolupráce může také být různorodá.

Pás a Stezka je vzájemně prospěšná iniciativa. Řídí se principy společné diskuse, společného budování a společného sdílení. Společná diskuse znamená komunikaci, konzultace a zohledňování zájmů všech stran; společné budování znamená společné zapojení a plné využití předností a potenciálu všech stran; společné sdílení znamená hledání průsečíku zájmů všech stran a největšího společného jmenovatele pro spolupráci, vytvoření co největšího pomyslného „koláče“ společného zisku a dosažení vzájemného prospěchu a společného zisku.

Pás a Stezka je v souladu s reálnými potřebami euroasijského kontinentu a dostalo se jí pozitivní odezvy od více než 70 zemí a mezinárodních a regionálních organizací v příslušné oblasti.

Právě uplynulý rok 2015 byl rokem, kdy bylo dokončeno plánování konceptu „Pás a Stezka“ a byla zahájena jeho realizace. Iniciovali jsme založení Asijské banky pro investice do infrastruktury se základním kapitálem ve výši 100 miliard USD a Fond Hedvábné stezky ve výši 40 miliard USD. Asijská banka pro investice do infrastruktury zahajuje provoz již letos v lednu. Fond Hedvábné stezky, jehož účelem je poskytovat příslušným zemím finanční podporu na výstavbu infrastruktury, vývoj zdrojů, spolupráci ve výrobních kapacitách nebo finanční spolupráci, již v současnosti provádí financování zásadních projektů. S více než 20 zeměmi jsme podepsali dohody o spolupráci na iniciativě „Pás a Stezka“, předběžně jsme vytvořili koncepci mezinárodní spolupráce výrobních kapacit pokrývající Asii, Afriku, Jižní Ameriku a Evropu, podpořili jsme společný rozvoj Číny a ostatních zemí světa a vytvořili nové modely spolupráce Jih – Sever a Jih – Jih. Iniciativa „Pás a Stezka“ v době propadu světové ekonomiky přinesla pro rozvoj eurasijského kontinentu i celého světa novou naději, otevřela nové perspektivy a poskytla mu novou energii.

„Pás a Stezka“ ještě těsněji spojuje rozvoj Číny a Evropy. Čína a EU se rozhodly propojit čínskou iniciativu „Pás a Stezka“ s Investičním plánem pro Evropu, jednat o založení Čínsko-evropského společného investičního fondu a vybudovat platformu pro spolupráci v zájmu mezinárodní operability. Země střední a východní Evropy jsou východní bránou do Evropy a Čína již se sedmi zeměmi tohoto regionu včetně Polska, České republiky a Maďarska podepsala memoranda o porozumění mezi příslušnými vládami o společné podpoře iniciativy „Pás a Stezka“ a dále bylo společně rozhodnuto v rámci spolupráce 16+1 zahájit tzv. „Spolupráci tří přístavních oblastí“ na pobřeží Jaderského, Baltského a Černého moře a stabilně postupovat v projektech zaměřených na propojování infrastruktury včetně výstavby železnice mezi Maďarskem a Srbskem. V rámci iniciativy „Pás a Stezka“ všestranná praktická spolupráce mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy právě vstupuje do nového historického období a obyvatelé všech příslušných zemí z této skutečnosti čerpají stále více užitku.

Dámy a pánové,

čínská ekonomika v roce 2015 sice zevnitř i zvenčí čelila klesavému tlaku a jasně se projevil její „nový normál“ charakterizovaný přechodem z vysokého tempa růstu do středně vysokého, ovšem i cca 7% růst stále řadí čínskou ekonomiku na přední příčky ve světě, její celkový objem přesahuje 10 bilionů USD a k celkovému růstu světové ekonomiky přispívá z jedné třetiny. Pokud Čína chce na základě takového objemu pokračovat v rozvoji, musí proběhnout přeměna jejích starých hybných sil na nové. Usilovně provádíme tržně orientované reformy a snažíme se co nejrychleji vybudovat nový model udržitelného růstu, podstatně zvýšit řízení inovacemi a tažnou sílu spotřeby, aby v čínské ekonomice došlo k zásadnímu přechodu od důrazu na kvantitu k důrazu na kvalitu.

V roce 2016 bude čínská ekonomika dále čelit různým výzvám. Na začátku nového roku došlo k poklesu čínských akciových trhů a směnného kurzu RMB a nemálo lidí doma i v zahraničí začalo zpochybňovat stabilní rozvoj čínské ekonomiky. Na tomto místě Vám zodpovědně sděluji, že čínská ekonomika má dobrou odolnost, dostačující potenciál a velký manévrovací prostor, dlouhodobě pozitivní směřování základu čínské ekonomiky zůstává nezměněno a pozice Číny jako hlavního motoru světového ekonomického růstu je stále nenahraditelná.

Letos Čína začne realizovat 13. pětiletý plán, který klade důraz na inovativní rozvoj, koordinovaný rozvoj, zelený rozvoj, otevřený rozvoj a sdílený rozvoj. Jeho cílem je do roku 2020 zdvojnásobit HDP na základě z roku 2010 a dosahovat meziročního růstu ve výši 6% až 7%. Rozvoj Číny přínáší zisk nejen pro 1,3 miliardy čínských obyvatel, ale také více umožní ostátním zemím na světě sdílet dividendy.

Česká republika leží ve středu Evropy a představuje důležitou zemi v rámci iniciativy „Pás a Stezka“. Je pohodlně dostupná železniční, silniční, leteckou i vodní dopravou a disponuje poměrně dobrou infrastrukturou. Česká republika je tradiční průmyslová země se silnou výrobní základnou a disponuje celistvým průmyslovým řetězcem. Česko klade důraz na vědecké a technologické inovace a úroveň a kvalita vzdělání jeho obyvatelstva je obecně poměrně vysoká. Česká vláda zastává politiku volného obchodu, podporuje zahraniční investice a v České republice je poměrně transparentní daňový systém. Dále zde panuje pevný právní systém, poměrně vysoká politická transparentnost a v posledních letech celkově stabilní politická situace. V současnosti se česká ekonomika dobře rozvíjí a zdejší trh nabízí poměrně mnoho příležitostí.

Česká republika představuje pro čínské podniky jednu z důležitých investičních destinací v oblasti střední a východní Evropy. V posledních několika letech se v Česku postupně usadily společnosti Bank of China, Huawei, Shaangu Power nebo China Huaxin a čínské investice v České republice přesáhly 700 milionů USD, což představuje 14 % celkových investic Číny v 16 zemích střední a východní Evropy.

Věřím, že podpora iniciativy „Pás a Stezka“ přinese České republice a čínsko-české spolupráci bezprecedentní příležitosti a že Česká republika může hrát jedinečnou roli při rozvoji výměny a spolupráce mezi Čínou a Evropskou unií i oblastí střední a východní Evropy. V novém roce jsme ochotni společně s Českou republikou svědomitě realizovat memorandum o porozumění v iniciativě „Pás a Stezka“ podepsané oběma zeměmi, podporovat propojování a slučování hlavních rozvojových strategií, plánů a politik obou stran, posilovat spolupráci v oblasti automobilového, leteckého a strojírenského průmyslu, posilovat spolupráci v high-tech oblastech jako nanotechnologie, laserové technologie, lékařské technologie nebo biotechnologie, pokračovat v rozšiřování obousměrného obchodu, spolupracovat ve finanční oblasti, posilovat spolupráci v cestovním ruchu, podporovat kulturní výměnu a prohlubovat výměnu a spolupráci v oblasti zdravotnictví, školství nebo regionů. Doufám, že obě strany se chopí příležitosti a přispějí k tomu, aby praktická spolupráce obou zemí postoupila na novou úroveň.

Děkuji Vám.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>