Hlavní Menu > Aktuality
Vize a akce společné výstavby Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky a Námořní Hedvábné stezky 21. století

2015-05-07 22:53

Vydala Národní rozvojová a reformní komise, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo obchodu ČLR

(s autorizací Státní rady)

březen 2015

Obsah

Předmluva

I. Pozadí

II. Principy

III. Rámec

IV. Priority spolupráce

V. Mechanismy spolupráce

VI. Proces zvyšování otevřenosti v regionech Číny

VII. Čína v akci

VIII. Společná práce pro lepší budoucnost

Předmluva

    Před více než dvěma tisíci let prozkoumali a otevřeli pracovití a odvážní obyvatelé Eurasie několik tras pro obchod a kulturní výměnu, jež propojily hlavní civilizace Asie, Evropy a Afriky a později začaly být souhrnně nazývány Hedvábná stezka. Po tisíce let byl duch Hedvábné stezky – „mír a spolupráce, otevřenost a začlenění, vzájemné učení se a vzájemná výhodnost" – předáván z generace na generaci, podporoval pokrok lidské civilizace a výrazně přispěl k prosperitě a rozvoji zemí podél Hedvábné stezky. Hedvábná stezka jako symbol komunikace a spolupráce mezi Východem a Západem je historickým a kulturním dědictvím sdíleným všemi zeměmi světa.

    Ve 21. století, nové době ve znamení míru, rozvoje, spolupráce a vyhra-vyhra, je pro nás tváří v tvář slabému oživování globální ekonomiky a složitým mezinárodním a regionálním situacím ještě důležitější navázat na odkaz Hedvábné stezky.

    Když v září a říjnu 2013 navštívil čínský prezident Xi Jinping Střední Asii a Jihovýchodní Asii, vystoupil s iniciativou společného budování Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky a Námořní Hedvábné stezky 21. století (dále jako „Pás" a „Stezka"), jež přitáhly pozornost celého světa. Na Čína-ASEAN Expo 2013 zdůraznil čínský premiér Li Keqiang potřebu vybudovat Námořní Hedvábnou stezku orientovanou na ASEAN a vytvořit strategickou osu pro podporu rozvoje vnitrozemí. Urychlení budování Pásu a Stezky podpoří hospodářskou prosperitu zemí podél nich a regionální ekonomickou spolupráci, posílí výměny a vzájemné učení se mezi různými civilizacemi a podpoří světový mír a rozvoj. Tento velkolepý projekt bude přínosem pro lidi na celém světě.

I. Pozadí

    Ve světě se v současnosti odehrávají složité a hluboké změny. Stále se vynořují skryté dopady mezinárodní finanční krize, světová ekonomika se zotavuje pomalu a globální rozvoj je nerovnoměrný. Podmínky mezinárodního obchodu a investic a pravidla pro multilaterální obchod a investice procházejí zásadními úpravami a jednotlivé země při svém rozvoji stále čelí velkým výzvám.

    Iniciativa společného budování Pásu a Stezky, jež v sobě obsahuje trend směřování k multipolárnímu světu, ekonomické globalizaci, kulturní rozmanitosti a větší aplikaci informačních technologií, je navržena tak, aby podporovala globální režim volného obchodu a otevřenou světovou ekonomiku v duchu otevřené regionální spolupráce. Je zaměřena na podporu řádného a volného pohybu ekonomických faktorů, vysoce efektivní dělby zdrojů a hluboké integrace trhů; na podporu zemí podél Pásu a Stezky v dosažení koordinace hospodářských politik a v rozšiřování a prohlubování regionální spolupráce vyšších standardů; a na společné vytvoření otevřené, inkluzívní a vyvážené struktury regionální ekonomické spolupráce ku prospěchu všech. Společné budování Pásu a Stezky je v zájmu světového společenství, bude rozšiřovat společné ideály a snahy lidský`ch společenství, je positivní snahou hledat nových modelů mezinárodní spolupráce a globálního řízení, jež poskytne novou pozitivní energii světovému míru a rozvoji.

    Iniciativa Pás a Stezka si klade za cíl podpořit propojenost asijského, evropského a afrického kontinentu a jejich přilehlých moří, navazovat a posilovat partnerství mezi zeměmi podél Pásu a Stezky, vytvářet mnohodimenzionální, vícestupňové a složené sítě propojenosti a uskutečňovat v těchto zemích diverzifikovaný, nezávislý, vyvážený a udržitelný rozvoj. Projekty těchto iniciativ zaměřené na propojenost pomohou uspořádat a koordinovat rozvojové strategie zemí podél Pásu a Stezky a využívat potenciál trhu v této oblasti, podpoří investice a spotřebu, pomohou vytvořit poptávku a pracovní příležitosti a posílit přímé kontakty mezi lidmi a kulturní výměnu, podpoří vzájemné učení mezi obyvateli příslušných zemí, napomůže jejich vzájemnému pochopení, důvěře a respektu a umožní jim žít v harmonii, míru a prosperitě.

    Ekonomika Číny je v současnosti úzce spojená se světovou ekonomikou. Čína zůstane věrná své základní politice otevírání se světu, vytvoří nový vzorec všestranného otevírání se a bude se hlouběji integrovat do světového ekonomického systému. Tato iniciativa umožní Číně dále rozšiřovat a prohlubovat svou otevřenost a posilovat svou vzájemně výhodnou spolupráci se zeměmi v Asii, Evropě a Africe a ostatními částmi světa. Čína se zavázala v rámci svých možností přebírat více odpovědnosti a závazků a přispívat více k míru a rozvoji lidstva.

II. Principy

    Iniciativa Pás a Stezka je v souladu s cíli a principy Charty OSN. Respektuje Pět zásad mírového soužití: vzájemné respektování suverenity a územní integrity, vzájemné nenapadání, vzájemné nevměšování se do vnitřních záležitostí, mírové soužití a rovnoprávnost a vzájemnou výhodnost.

    Tato iniciativa je charakterizována otevřenou spoluprácí. Zahrnuje v sobě, ale není omezena pouze na oblast historické Hedvábné stezky. Je otevřená pro zapojení všem zemím a mezinárodním a regionálním organizacím, takže výsledky společného úsilí budou přínosem pro širší oblasti.

    Tato iniciativa je harmonická a inkluzívní. Prosazuje toleranci mezi civilizacemi, respektuje cesty a způsoby rozvoje zvolené různými zeměmi a podporuje dialog mezi různými civilizacemi na principech hledání společného východiska a nechání rozdílů. Odhlíží od odlišností a čerpá ze silných stránek jednotlivých stran, tak aby všechny země spolu mohly existovat v míru a usilovat o společnou prosperitu.

    Tato iniciativa následuje fungování trhu. Bude se řídit pravidly trhu a mezinárodními normami, nechá projevit rozhodující roli trhu při dělbě zdrojů a primární roli podniků, a nechá vlády náležitě plnit své úlohy.

    Iniciativa usiluje o vzájemnou výhodnost. Vychází vstříc zájmům všech zúčastněných stran a hledá spojnici zájmů a „největší společný jmenovatel" pro spolupráci, aby všem stranám umožnila plně projevit jejich zkušenosti, kreativitu, sílu a potenciál.

III. Rámec

    Iniciativa Pás a Stezka je cestou k všestranně výhodné spolupráci, která podporuje společný rozvoj a prosperitu a cestu k míru a přátelství tím, že posiluje vzájemné porozumění a důvěru a posiluje všestrannou výměnu. Čínská vláda prosazuje mír a spolupráci, otevřenost a začlenění, vzájemné učení se a vzájemnou prospěšnost. Podporuje praktickou spolupráci ve všech oblastech a snaží se budovat komunitu sdílených zájmů, osudů a odpovědností pomocí vzájemné politické důvěry, ekonomické integrace a kulturního začleňování.

    Pás a Stezka vedou napříč Asií, Evropou a Afrikou, spojují živou ekonomickou oblast Východní Asie na jednom konci s rozvinutou ekonomickou oblastí Evropy na konci druhém a procházejí zeměmi s ohromným potenciálem hospodářského rozvoje. Ekonomický pás podél Hedvábné stezky se zaměřuje na spojení Číny, Střední Asie, Ruska a Evropy (Pobaltí); propojení Číny s Perským zálivem a Středozemním mořem přes střední Asii a západní Asii; a spojení Číny s jihovýchodní Asií, jižní Asií a Indickým oceánem. Námořní Hedvábná stezka 21. století je navržena tak, aby jednou trasou vedla od pobřeží Číny do Evropy přes Jihočínské moře a Indický oceán a druhou trasou od pobřeží Číny přes Jihočínské moře do jižního Pacifiku.

    Na pevnině se iniciativa zaměří na společné budování nového Eurasijského pozemního mostu a vybudování ekonomických koridorů Čína – Mongolsko – Rusko, Čína – střední Asie – západní Asie a Čína – Indočínský poloostrov. Přitom bude využívat mezinárodní dopravní trasy, spoléhat se na páteřní města podél Pásu a Stezky a využívat klíčové ekonomické průmyslové parky jako platformy pro spolupráci. Na moři se iniciativa zaměří na společné budování pohodlných, bezpečných a efektivních dopravních cest spojujících hlavní námořní přístavy podél Pásu a Stezky. Ekonomické koridory Čína – Pákistán a Bangladéš – Čína – Indie – Myanmar těsně souvisí s iniciativou Pás a Stezka, a proto vyžadují užší spolupráci a větší pokrok.

    Iniciativa je ambiciózní ekonomickou vizí otevření se a spolupráce zemí podél Pásu a Stezky. Země by měly fungovat v součinnosti a pohybovat se směrem k cíli vzájemného prospěchu a společné bezpečnosti. Konkrétně potřebují zlepšit infrastrukturu v regionu a zavést bezpečnou a efektivní síť pozemních, námořních a leteckých cest, aby pozvedly svou propojenost na vyšší úroveň, dále posilovat usnadnění obchodu a investic, vytvořit síť zón volného obchodu splňujících vysoké standardy, udržovat užší hospodářské vazby a prohlubovat politickou důvěru; posilovat kulturní výměnu; podporovat různé civilizace ve vzájemném učení se a ve společném rozkvětu; a podporovat vzájemné porozumění, mír a přátelství mezi lidmi všech zemí.

IV. Priority spolupráce

    Země podél Pásu a Stezky mají své vlastní výhody týkající se zdrojů a jejich ekonomiky se vzájemně doplňují. Proto se zde nachází velký potenciál a prostor pro spolupráci. Jako svých pět hlavních cílů by tyto země měly podporovat koordinaci politik, vzájemnou propojenost, obchod bez překážek, finanční integraci a přímé vazby mezi lidmi a měly by posilovat spolupráci v následujících klíčových oblastech:

Koordinace politik

    Lepší koordinace politik je důležitou zárukou pro implementaci této iniciativy. Měli bychom podporovat mezivládní spolupráci, vybudovat víceúrovňovou mezivládní výměnu na makropolitické úrovni a mezivládní komunikační mechanismy, rozvíjet společné zájmy, posílit vzájemnou politickou důvěru a dosáhnout nového konsenzu o spolupráci. Země podél Pásu a Stezky mohou plně zkoordinovat své strategie a politiky hospodářského rozvoje, vypracovat plány a opatření pro regionální spolupráci, vyjednávat za účelem vyřešení problémů souvisejících se spoluprácí a společně poskytovat politickou podporu pro implementaci praktické spolupráce a rozsáhlých projektů.

Vzájemná propojenost

    Vzájemná propojenost je pro implementaci této iniciativy prioritní oblastí. Na základě vzájemného respektování suverenity jednotlivých zemí a jejich bezpečnostních zájmů by země podél Pásu a Stezky měly zlepšit propojenost svých plánů na výstavbu infrastruktury a systémů technických standardů, společně prosazovat výstavbu mezinárodních dopravních koridorů a krok za krokem vytvořit síť infrastruktury propojující všechny sub-regiony v Asii a dále Asii, Evropu a Afriku. Zároveň by mělo být vynaloženo úsilí na podporu výstavby zelené a nízkouhlíkové infrastruktury a příslušného řízení provozu při plném zohlednění dopadů změn klimatu na stavbu.

    Co se výstavby dopravní infrastruktury týče, měli bychom se soustředit na klíčové koridory, uzly a projekty a dávat přednost propojování nespojených úseků cest, odstraňování dopravních překážek, prosazování zařízení pro silniční bezpečnost a pro řízení provozu a zdokonalování propojenosti silniční sítě. Měli bychom vybudovat jednotný mechanismus koordinace veškeré dopravy, zvýšit propojenost celního odbavování, překládání nákladů a dopravy více způsoby mezi jednotlivými zeměmi a postupně formulovat kompatibilní a standardní pravidla dopravy, aby došlo ke zjednodušení mezinárodní dopravy. Měli bychom prosazovat výstavbu infrastruktury přístavů, budovat plynulé pozemně-vodní dopravní cesty a podporovat spolupráci mezi přístavy; zvyšovat počet námořních tras a provoz po nich a zlepšovat spolupráci v informačních technologiích v námořní logistice. Měli bychom rozšiřovat a budovat platformy pro všestrannou spolupráci v civilním letectví a urychlit zdokonalování letecké infrastruktury.

    Měli bychom podporovat spolupráci v propojování energetické infrastruktury, společně pracovat s cílem zajistit bezpečnost ropovodů, plynovodů a dalších transportních cest, budovat mezinárodní sítě dodávek energie a přepravní trasy pro energie a spolupracovat na modernizaci a transformaci regionálních rozvodných sítí.

    Měli bychom společně prosazovat instalování mezistátních optických kabelů a dalších sítí dálkového komunikačního vedení, zdokonalovat mezinárodní komunikační napojení a vytvořit tak informační Hedvábnou stezku. Měli bychom urychleně budovat sítě bilaterálních mezistátních optických kabelů, plánovat projekty mezikontinentálních podmořských optických kabelů a zdokonalovat vesmírné (satelitní) informační kanály k rozšíření výměny informací a spolupráce.

Obchod bez překážek

    Investiční a obchodní spolupráce je hlavním úkolem při budování Pásu a Stezky. Měli bychom usilovat o další zjednodušení investic a obchodu a odstraňovat investiční a obchodní bariéry pro vytvoření zdravého podnikatelského prostředí v dané oblasti a ve všech souvisejících zemích. Se zeměmi a regiony podél Pásu a Stezky budeme diskutovat o zavedení zón volného obchodu, abychom využili potenciál pro rozšířenou spolupráci.

    Země podél Pásu a Stezky by měly posílit celní spolupráci jako výměnu informací, vzájemné uznávání předpisů a vzájemnou pomoc při vymáhání práva; zdokonalit bilaterální a multilaterální spolupráci v oblastech inspekce a karantény, certifikací a akreditací, standardního měření a statistických informací; a usilovat o zajištění, že Dohoda o usnadňování obchodu nabude účinnosti a bude implementována. Měli bychom zdokonalovat zázemí celního odbavování na hraničních přechodech, zavádět na hraničních přechodech systém „jedné přepážky", snižovat náklady na celní odbavení a zvyšovat schopnosti celního odbavení. Měli bychom posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce a zvyšování jeho výhodnosti, zdokonalovat koordinaci postupů mezinárodního dohledu, podporovat online kontrolu inspekčních a karanténních certifikátů a usnadňovat vzájemné uznávání schválených ekonomických subjektů. Měli bychom snižovat netarifní opatření a zdokonalovat liberalizaci a usnadňování obchodu.

    Měli bychom rozšiřovat oblasti obchodu, zdokonalovat strukturu obchodu, objevovat nové oblasti obchodního růstu a podporovat rovnováhu obchodu. Měli bychom inovovat formy obchodu a rozvíjet zahraniční obchodování po internetu a další moderní obchodní modely. Měl by být zaveden systém podpory služeb a obchodu, aby došlo ke konsolidaci a rozšíření konvenčního obchodu, a je třeba posílit snahy o rozvoj moderních služeb a obchodu. Měli bychom integrovat investice a obchod a podporovat obchod prostřednictvím investic.

    Měli bychom urychlit usnadňování investic, odstraňovat překážky investic a pokračovat v jednáních o dvoustranných dohodách o ochraně investic a dohodách o zamezení dvojího zdanění na ochranu zákonných práv a zájmů investorů.

    Měli bychom rozšiřovat oblasti vzájemných investic, prohlubovat spolupráci v zemědělství, lesnictví, chovu zvířat a rybolovu, výrobě zemědělských strojů a zpracování zemědělských produktů a podporovat spolupráci v chovu mořských ryb, mořském rybolovu, zpracování mořských produktů, odsolování mořské vody, mořské biofarmacie, mořském strojním inženýrství, ochraně životního prostředí, námořní turistice a dalších oblastech. Měli bychom posílit spolupráci při výzkumu a vývoji konvenčních zdrojů energie jako uhlí, ropy, zemního plynu, kovů a minerálů, rozvíjet spolupráci v oblasti vodní, jaderné, větrné a solární energie a dalších zelených obnovitelných zdrojů energie a podporovat spolupráci ve zpracování a přeměně energií a zdrojů v místech nebo poblíž míst, kde jsou využívány, aby se vytvořil integrovaný průmyslový řetězec spolupráce v energetice a zdrojích. Měli bychom posílit spolupráci v technologiích zpracování zdrojů energie, vybavení a inženýrských službách v oblasti energií a zdrojů.

    Měli bychom prosazovat spolupráci v rozvíjejících se průmyslových odvětvích. V souladu se zásadami vzájemné doplňkovosti a vzájemné výhodnosti bychom měli podporovat prohloubenou spolupráci s ostatními zeměmi podél Pásu a Stezky v informačních technologiích nové generace, biotechnologiích, nových energetických technologiích, nových materiálech a dalších rozvíjejících se průmyslových odvětvích a vytvářet mechanismy podnikatelské a investiční spolupráce.

    Měli bychom optimalizovat dělbu práce a distribuci výrobních řetězců a podporovat sladěný vývoj celého průmyslového řetězce a souvisejících odvětví; zavádět systémy výzkumu a vývoje, výroby a marketingu; zvyšovat podpůrné kapacity a celkovou konkurenceschopnost regionálního průmyslu. Měli bychom navzájem zvyšovat otevřenost našich sektorů služeb k urychlení rozvoje regionálních odvětví služeb. Měli bychom zkoumat nové formy investiční spolupráce, podporovat společnou výstavbu všech druhů průmyslových parků jako zahraničních zón ekonomické a obchodní spolupráce a mezinárodních zón ekonomické spolupráce a podporovat rozvoj průmyslových klastrů. Při realizaci investic a obchodu bychom měli akcentovat ekologická témata, posílit spolupráci v ochraně životního prostředí, ochraně biodiverzity a boji proti změnám klimatu a spojit síly za účelem vytvoření ekologicky šetrné Hedvábné stezky.

    Čína vítá firmy ze všech zemí, které mají zájem v Číně investovat. Podporujeme čínské podniky v účasti na výstavbě infrastruktury v dalších zemích podél Pásu a Stezky a v investicích do tamního průmyslu. Podporujeme lokalizaci provozu a managementu čínských společností v zahraničí za účelem podpory místních ekonomik, zvýšení místní zaměstnanosti a růstu životní úrovně a vyzýváme čínské společnosti, aby aktivně nesly společenskou zodpovědnost, přísně chránily místní biodiverzitu a životní prostředí.

Finanční integrace

    Finanční integrace je důležitou podporou pro implementaci iniciativy Pásu a Stezky. Měli bychom prohloubit finanční spolupráci a vyvinout další úsilí při budování asijského systému měnové stability, investičního a finančního systému a systému půjček. Měli bychom rozšířit a prohloubit rozsah dvoustranných měnových swapů a vypořádání s ostatními zeměmi podél Pásu a Stezky, otevřít a rozvíjet trh s dluhopisy v Asii, vyvinout společné úsilí pro založení Asijské banky pro investice do infrastruktury a Nové rozvojové banky BRICS, vést jednání mezi zúčastněnými stranami o založení finanční instituce Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) a urychleně založit a uvést do provozu Fond Hedvábné stezky. Měli bychom posílit praktickou spolupráci Mezibankovního sdružení Čína – ASEAN a Mezibankovního sdružení SCO a provádět multilaterální finanční spolupráci ve formě syndikovaných úvěrů a bankovních úvěrů. Budeme podporovat úsilí vlád zemí podél Pásu a Stezky a jejich společností a finančních institucí s dobrým úvěrovým ratingem k vydávání dluhopisů v měně renminbi v Číně. Čínské finanční instituce a podniky, jež vyhoví příslušným podmínkám, mohou v zahraničí vydávat dluhopisy v renminbi i zahraničních měnách a jsou vyzývány, aby takto získané prostředky využívaly v zemích podél Pásu a Stezky.

    Měli bychom posílit spolupráci na finanční regulaci, podporovat podpisy memorand o porozumění při spolupráci v oblasti bilaterální finanční regulace a zavést v této oblasti efektivní regulační a koordinační mechanismy. Měli bychom zdokonalit systém reakcí na rizika a krizového managementu, vybudovat regionální systém včasného varování před finančními riziky a vytvořit mechanismus výměny a spolupráce při řešení mezinárodních rizik a krizí. Měli bychom posílit mezinárodní výměnu a spolupráci mezi úřady spravujícími úvěry, úvěrovými institucemi a ratingovými agenturami. Měli bychom nechat plně rozvinout význam Fondu Hedvábné stezky a fondů státního majetku zemí podél Pásu a Stezky a podporovat obchodní kapitálové investiční fondy a soukromé fondy v účasti na výstavbě klíčových projektů v této iniciativě.

Přímé vazby mezi lidmi

    Přímé vazby mezi lidmi zajišťují pro implementaci této iniciativy podporu veřejnosti. Měli bychom posílit ducha přátelské spolupráce Hedvábné stezky organizováním rozsáhlé kulturní a akademické výměny, personální výměny a spolupráce, spolupráce médií, výměny zacílené na ženy a mládež a dobrovolnických služeb, tak aby byla získána podpora veřejnosti pro prohloubení dvoustranné i mnohostranné spolupráce.

    Měli bychom vysílat více studentů do ostatních zemí a spolupracovat při správě škol. Čína poskytuje zemím podél Pásu a Stezky 10 000 vládních stipendií ročně. Měli bychom v našich zemích navzájem pořádat roky kultury, umělecké festivaly, filmové festivaly, televizní týdny a knižní veletrhy, spolupracovat na produkci a překladech kvalitních filmů, rozhlasových a televizních programů a koordinovaně žádat o zapsání na seznam světového kulturního dědictví a společně pracovat na ochraně světového dědictví. Měli bychom také zvýšit personální výměnu a spolupráci mezi zeměmi podél Pásu a Stezky.

    Měli bychom posílit spolupráci v cestovním ruchu a zvětšit jeho objem; navzájem v našich zemích pořádat týdny a měsíce propagace cestovního ruchu, společně vytvářet konkurenceschopné mezinárodní turistické trasy a nabízet produkty vztahující se k Hedvábné stezce; a usnadnit podmínky pro turistická víza do zemí podél Pásu a Stezky. Měli bychom prosazovat spolupráci na programu turistických plaveb po Námořní Hedvábné stezce 21. století. Měli bychom provádět sportovní výměnu a podporovat země podél Pásu a Stezky v jejich snaze o pořádání významných mezinárodních sportovních akcí.

    Měli bychom posilovat spolupráci se sousedními zeměmi v oblasti sdílení informací o epidemiích, výměně preventivních a léčebných technologií a vzdělávání zdravotnických pracovníků a zdokonalovat naši schopnost společně řešit případy ohrožení veřejného zdraví. V příslušných zemích budeme poskytovat lékařskou asistenci a záchrannou lékařskou pomoc a provádět praktickou spolupráci v oblasti zdraví matek a dětí, rehabilitaci postižených a potírání hlavních infekčních nemocí včetně AIDS, tuberkulózy a malárie. Budeme také rozšiřovat spolupráci v tradiční medicíně.

    Měli bychom zvýšit spolupráci v oblasti vědy a techniky, vytvářet společné laboratoře (výzkumná centra), mezinárodní centra transferu technologií a centra námořní spolupráce, podporovat personální výměnu v oblasti vědy a techniky, spolupracovat při řešení klíčových vědeckotechnických problémů a společně se věnovat zdokonalování vědeckotechnických inovačních schopností.

    Měli bychom integrovat stávající zdroje za účelem rozšíření a dalšího pokroku praktické spolupráce mezi zeměmi podél Pásu a Stezky v oblastech zaměstnanosti mládeže, odborné přípravy pro podnikání, rozvoje odborných dovedností, správy sociálního zabezpečení, veřejné správy a řízení a v dalších oblastech společného zájmu.

    Měli bychom nechat plně projevit sbližující roli komunikace mezi politickými stranami a parlamenty a podporovat přátelskou výměnu mezi zákonodárnými orgány, hlavními politickými stranami a politickými organizacemi zemí podél Pásu a Stezky. Měli bychom uskutečňovat výměnu a spolupráci mezi městy, podporovat navazování partnerství mezi velkými městy v daných zemích, zaměřit se na podporu praktické spolupráce, zejména v oblasti kultury a přímých kontaktů mezi lidmi, a vytvářet více živých příkladů spolupráce. Vítáme think tanky v zemích podél Pásu a Stezky, aby společně prováděly výzkum a pořádaly fóra.

    Měli bychom zvýšit výměnu a spolupráci mezi nevládními organizacemi v zemích podél Pásu a Stezky, organizovat činnosti veřejného zájmu v oblasti školství, zdravotnictví, snižování chudoby, biodiverzity a ochrany životního prostředí ve prospěch veřejnosti a zlepšit výrobu a životní podmínky v chudých oblastech podél Pásu a Stezky. Měli bychom posílit mezinárodní výměnu a spolupráci v oblasti kultury a médií a využít pozitivní úlohu internetu a nových mediálních nástrojů k podpoře harmonického a přátelského kulturního prostředí a veřejného mínění.

V. Mechanismy spolupráce

    Světová ekonomická integrace se v současnosti zrychluje a regionální spolupráce je na vzestupu. Čína bude plně využívat stávajících mechanismů bilaterální a multilaterální spolupráce, aby dále prosazovala budování Pásu a Stezky a podporovala rozvoj regionální spolupráce.

    Měli bychom posilovat bilaterální spolupráci a podporovat komplexní rozvoj bilaterálních vztahů prostřednictvím víceúrovňové a vícesměrné komunikace a konzultace. Měli bychom podporovat podepisování memorand o porozumění na téma spolupráce nebo plánů spolupráce a vytvořit pilotní projekty bilaterální spolupráce. Měli bychom vyvíjet a zdokonalovat bilaterální společné pracovní mechanismy a navrhovat plány implementace a harmonogramy postupů v iniciativě Pás a Stezka. Zároveň bychom měli poskytnout plný prostor existujícím bilaterálním mechanismům, jako jsou společné výbory, smíšené výbory, koordinační výbory, řídící výbory a kontrolní výbory ke koordinaci a podpoře implementace projektů spolupráce.

    Měli bychom posílit roli multilaterálních mechanismů spolupráce a plně využívat stávající mechanismy jako Šanghajská organizace spolupráce (SCO), ASEAN plus Čína (10+1), Asijsko-pacifické hospodářské společenství (APEC), Asijsko-evropské setkání (ASEM), Asijský dialog o spolupráci (ACD), Konference o opatřeních pro interakci a budování důvěry v Asii (CICA), Fórum spolupráce mezi Čínou a arabskými státy (CASCF), Strategický dialog mezi Čínou a Radou pro spolupráci arabských států Zálivu, ekonomická spolupráce Subregionu širšího Mekongu (GMS) a Středoasijská regionální ekonomická spolupráce (CAREC) k posílení komunikace s příslušnými zeměmi a přilákat více zemí a regionů k účasti na iniciativě Pás a Stezka.

    Měli bychom i nadále podporovat konstruktivní roli mezinárodních fór a výstav na regionální a subregionální úrovni v zemích podél Pásu a Stezky a platforem jako Boao Fórum pro Asii, Expo Čína-ASEAN, Expo Čína-Eurasie, Euroasijské ekonomické fórum, Čínský mezinárodní veletrh pro investice a obchod, Expo Čína-jižní Asie, Expo Čína-arabské státy, Západočínský mezinárodní veletrh, Expo Čína-Rusko a Konference Qianhai. Měli bychom podporovat místní orgány a veřejnost zemí podél Pásu a Stezky ve zkoumání historického a kulturního dědictví Pásu a Stezky, společně organizovat investiční, obchodní a kulturní výměnné aktivity a zajistit úspěch Mezinárodního kulturního veletrhu Hedvábné stezky (Dunhuang), Mezinárodního filmového festivalu Hedvábné stezky a Mezinárodního knižního veletrhu Hedvábné stezky. Navrhujeme zřídit mezinárodní vrcholné fórum pro iniciativu Pás a Stezka.

VI. Proces zvyšování otevřenosti v regionech Číny

    Při budování Pásu a Stezky bude Čína plně využívat komparativních výhod svých různých regionů, zaujme ještě aktivnější strategii dalšího zvyšování své otevřenosti, bude posilovat interakci a spolupráci mezi východními, západními a centrálními regiony a všestranně zvyšovat otevřenost čínské ekonomiky.

Severozápadní a severovýchodní regiony

    Měli bychom plně využít geografické výhody Sin-ťiangu a jeho roli brány pro otevírání se směrem na západ za účelem prohloubení komunikace a spolupráce se středo-, jiho- a západoasijskými zeměmi a učinit z něj centrum dopravy, obchodu, logistiky, kultury, vědy a vzdělávání a klíčovou oblast Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky. Měli bychom plně rozvinout silné stránky provincií Shaanxi a Gansu v ekonomické a kulturní oblasti a dát prostor výhodám Chuejské autonomní oblasti Ningxia a provincie Qinghai v oblasti národnostní a kulturní. Dále bychom měli vytvořit z města Xi'an nové vnitrozemské centrum reforem a otevírání se světu, urychlit rozvoj a proces zvyšování otevřenosti měst jako Lanzhou a Xining a pokročit ve výstavbě pilotní vnitrozemské otevřené ekonomické zóny v Ningxia s cílem vytvořit strategické kanály, obchodní a logistická centra a klíčové základny pro průmyslové a kulturní kontakty se středo-, jiho- a východoasijskými zeměmi. Měli bychom plně využít blízkosti Vnitřního Mongolska k Mongolsku a Rusku, zdokonalit železniční spojení mezi provincií Heilongjiang a Ruskem a regionální síť železnic, posílit spolupráci mezi čínskými provinciemi Heilongjiang, Jilin a Liaoning a ruským Dálným východem v pozemní a námořní dopravě a vybudovat euroasijský vysokorychlostní transportní koridor mezi Pekingem a Moskvou s cílem vytvořit hlavní bránu pro otevírání se směrem na sever.

Jihozápadní regiony

    Měli bychom plně využít jedinečnou výhodu Autonomní oblasti Guangxi, jež je sousední oblastí se zeměmi ASEAN, urychlit otevírání a rozvoj Ekonomické zóny zálivu Beibu a Ekonomické zóny Perlová řeka – Xijiang, vybudovat mezinárodní koridor spojující Čínu se zeměmi ASEAN, vytvořit nové strategické základny pro otevírání se a rozvoj jihozápadních a jižních středních regionů Číny a vytvořit významnou bránu spojující Ekonomický pás podél Hedvábné stezky a Námořní hedvábnou stezku 21. století. Měli bychom dobře využít geografické výhody provincie Yunnan, pokročit ve výstavbě mezinárodního dopravního koridoru spojujícího Čínu se sousedními zeměmi, vytvořit nové centrum ekonomické spolupráce v Subregionu širší Mekong a učinit z této oblasti ústřední bod pro otevírání Číny směrem do jižní a jihovýchodní Asie. Měli bychom podporovat příhraniční obchod, cestovní ruch a kulturní spolupráci mezi Autonomní oblastí Tibet a sousedními zeměmi jako Nepál a další.

Pobřežní regiony a Hong Kong, Macao a Tchaj-wan

    Měli bychom využít silné stránky oblasti delty řeky Jang-c', delty Perlové řeky, západního pobřeží Tchaj-wanské úžiny a pobřeží Pochajského zálivu a dalších oblastí s ekonomickými zónami, které disponují vysokou mírou otevřenosti a hrají vedoucí úlohu v hospodářské síle, dále bychom měli urychlit rozvoj Čínské pilotní zóny volného obchodu (Šanghaj) a podpořit vznik klíčové oblasti Námořní stezky 21. století v provincii Fujian. Měli bychom posílit roli zón Qianhai (Shenzhen), Nansha (Guangzhou), Hengqin (Zhuhai) a Pingtan (Fujian) v procesu zvyšování otevřenosti a ve spolupráci, prohloubit jejich kooperaci s Hong Kongem, Macaem a Tchaj-wanem a pomoci vytvořit tzv. Velkou oblast zálivu čítající Guangdong, Hong Kong a Macao. Měli bychom podporovat rozvoj vzorní zóny rozvoje námořní ekonomiky Zhejiang (Zhejiang Marine Economy Development Demonstration Zone), Fujianské experimentální zóny modré ekonomiky v Tchaj-wanské úžině (Fujian Cross-Straits Blue Economic Experimental Zone) a Nové zóny souostroví Zhoushan (Zhoushan Archipelago New Area) a dále otevírat provincii Hainan jako ostrov mezinárodního cestovního ruchu. Měli bychom zintenzivnit výstavbu pobřežních měst jako Šanghaj, Tianjin, Ningbo-Zhoushan, Guangzhou, Shenzhen, Zhanjiang, Shantou, Qingdao, Yantai, Dalian, Fuzhou, Xiamen, Quanzhou, Haikou a Sanya a posilovat funkčnost mezinárodních centrálních letišť např. v Šanghaji či Guangzhou. Zvyšování otevřenosti by mělo sloužit jako motivace těchto oblastí k tomu, aby prováděly hlubší reformy, vyvíjely nové systémy a mechanismy otevřené ekonomiky, urychlovaly vědecké a technologické inovace, vytvářely nové výhody pro účast v mezinárodní spolupráci a soutěži a pro jejich vedení a určovaly tempo a staly se hlavní silou iniciativy Pás a Stezka, především v budování Námořní Hedvábné stezky 21. století. Měli bychom využívat jedinečnou roli čínských krajanů žijících v zahraničí a zvláštních administrativních oblastech Hong Kong a Macao a povzbudit je k účasti a podílu na iniciativě Pás a Stezka. Také bychom měli učinit řádná opatření, aby se do budování Pásu a Stezky zapojil region Tchaj-wan.

Vnitrozemské regiony

    Měli bychom využívat výhody vnitrozemských regionů jako velkou rozlohu a bohatství lidských zdrojů a silný průmyslový základ, soustředit se na klíčové regiony jako skupiny měst podél středního toku řeky Jang-c', okolo Chengdu a Chongqingu, ve střední provincii Henan, v regionu Hohhot – Baotou – Erdos – Yulin a okolo měst Harbin a Changchun k posilování regionálních kontaktů a spolupráce a koncentrace průmyslu. Z Chongqingu bychom měli vytvořit významné centrum pro rozvoj a zvyšování otevřenosti západního regionu a z Chengdu, Zhengzhou, Wuhanu, Changsha, Nanchangu a Hefei vedoucí oblasti procesu zvyšování otevřenosti ve vnitrozemí. Měli bychom urychlit spolupráci mezi regiony na horním a středním toku řeky Jang-c' a jejich protějšky podél řeky Volha v Rusku. Měli bychom vytvářet mechanismy koordinace v oblasti železniční dopravy a celního odbavování pro čínsko-evropský dopravní koridor, vytvořit značku „čínsko-evropských nákladních vlaků" a postavit mezistátní dopravní koridor spojující východní, střední a západní oblasti. Měli bychom podporovat vnitrozemská města jako Zhengzhou a Xi'an v budování letišť a mezinárodních vnitrozemských přístavů, posilovat spolupráci v celním odbavování mezi vnitrozemskými přístavy a přístavy v pobřežních a hraničních oblastech a zahájit pilotní elektronické služby pro mezinárodní obchod. Měli bychom optimalizovat rozložení zvláštních oblastí celního dohledu, vyvíjet nové modely zpracovatelského průmyslu a prohlubovat průmyslovou spolupráci se zeměmi podél Pásu a Stezky.

VII. Čína v akci

    Čínská vláda již více než rok aktivně podporuje budování Pásu a Stezky, zdokonalování komunikace a konzultací a prosazování praktické spolupráce se zeměmi podél Pásu a Stezky a zavedla řadu politik a opatření k brzkému dosažení výsledků.

Vedení a podpora na vysoké úrovni

    Prezident Xi Jinping a premiér Li Keqiang navštívili přes dvacet zemí, zúčastnili se Dialogu o posílení partnerství a šesté ministerské konference Čínsko-arabského fóra spolupráce a setkali se s představiteli příslušných zemí k rozhovorům o bilaterálních vztazích a otázkách regionálního rozvoje. Tyto příležitosti využili k představování bohatého obsahu a pozitivních dopadů iniciativy Pás a Stezka a jejich úsilí napomohlo dosažení širokého konsenzu o iniciativě Pás a Stezka.

Podepisování rámce pro spolupráci

    Čína s částí zemí podepsala memoranda o porozumění o spolupráci při společném rozvoji Pásu a Stezky a s některými sousedními zeměmi podepsala memoranda o regionální a hraniční spolupráci a středně- a dlouhodobé plány rozvoje ekonomické a obchodní spolupráce. Dále navrhla obrysy plánů regionální spolupráce s některými přilehlými zeměmi.

Podpora spolupráce na projektech

     Čína posílila komunikaci a konzultace se zeměmi podél Pásu a Stezky a za vhodných podmínek podpořila řadu klíčových projektů spolupráce v oblastech napojení infrastruktury, průmyslových investic, rozvoje zdrojů, hospodářské a obchodní spolupráce, finanční spolupráce, kulturní výměny, ochrany životního prostředí a námořní spolupráce.

Zdokonalování politik a opatření

    Čínská vláda bude integrovat své domácí zdroje, aby pro tuto iniciativu poskytovala silnější politickou podporu. Čína prosazuje založení Asijské banky pro investice do infrastruktury, iniciovala vznik Fondu Hedvábné stezky a bude posilovat investiční funkce Čínsko-euroasijského fondu pro hospodářskou spolupráci. Budeme podporovat clearingové instituce k provádění mezinárodních zúčtovacích operací a platební instituce k provádění mezinárodních platebních transakcí. Budeme aktivně podporovat usnadňování investic a obchodu a urychlovat reformy za účelem integrace regionálního celního odbavení.

Posílení role platformy pro spolupráci

    Byla uspořádána řada mezinárodních summitů, fór, seminářů a veletrhů na téma iniciativa Pás a Stezka, jež hrály důležitou roli při zvyšování vzájemného porozumění, dosahování konsenzu a prohlubování spolupráce.

VIII. Společná práce pro lepší budoucnost

    Budování Pásu a Stezky je iniciativa navržená Čínou, ale zároveň se v ní odráží společná přání Číny a zemí podél Pásu a Stezky. Na tomto novém výchozím bodě je Čína ochotna společně s příslušnými zeměmi využít příležitosti a vést rovnocenné konzultace, brát v úvahu zájmy a reflektovat přání všech stran, aby společně mohly dojít k větší, hlubší a vyšší úrovni otevřenosti, vzájemné výměny a integrace. Budování Pásu a Stezky je otevřené, inkluzívní a k aktivní účasti na něm jsou zvány všechny země světa a mezinárodní i regionální organizace.

    Budování Pásu a Stezky by mělo probíhat hlavně prostřednictvím koordinace cílů a politické komunikace. Je to pluralitní a otevřený proces spolupráce, jenž může být vysoce flexibilní a naopak nenutí k jednotnosti. Čína je ochotná společně s ostatními zeměmi podél Pásu a Stezky neustále zdokonalovat obsah a způsoby spolupráce na iniciativě, vypracovávat příslušné harmonogramy a plány a slaďovat národní rozvojové programy a plány regionální spolupráce.

    Čína je ochotna s ostatními zeměmi podél Pásu a Stezky společně provádět výzkum, fóra a veletrhy, školení, výměny nebo návštěvy v rámci existujících bilaterálních, multilaterálních, regionálních a subregionálních mechanismů spolupráce, aby v příslušných zemích docházelo k hlubšímu porozumění obsahu, cílům a úlohám Pásu a Stezky a ke ztotožnění se s nimi.

    Čína je ochotná spolu s ostatními zeměmi stabilně pracovat na demonstračních projektech, společně vybírat návrhy, které budou odpovídat dvoustranným i vícestranným zájmům, a u projektů s všestrannou podporou a vhodným načasováním okamžitě přistupovat k jejich realizaci, aby se co nejdříve dostavily výsledky.

    Pás a Stezka jsou cestami vzájemného respektu a vzájemné důvěry, vzájemně výhodné spolupráce a vzájemného učení se mezi různými kulturami. Pokud všechny země podél Pásu a Stezky budou usilovat o dosažení našeho společného cíle, Ekonomický pás podél Hedvábné stezky a Námořní Hedvábnou stezku 21. století čeká perspektivní budoucnost a obyvatelé zemí podél Pásu a Stezky budou z této iniciativy profitovat< Suggest To A Friend >
 
     <Print>