Hlavní Menu > Aktuality
Písemné interview pana premiera LI Keqiang s médii ze zemí střední a východní Evropy

2014-12-17 18:09

1. První setkání představitelů Číny a zemí střední a východní Evropy (SVE) se uskutečnilo v roce 2012 ve Varšavě a představitelé těchto sedmnácti zemí se znovu sešli na druhém setkání v roce 2013 v Bukurešti. Co bylo výsledkem těchto dvou setkání? Jak přispěla k podpoře spolupráce a rozvoje a zvýšení kvality života lidí? Brzy se uskuteční třetí jednání v Bělehradě. Jaké iniciativy navrhne Čína na tomto setkání?

2. Každoroční setkání představitelů vlád je pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi SVE nejdůležitějším pohonem, nejspolehlivější oporou a nejsilnější zárukou. Jak říkají Číňané, „silná lokomotiva táhne vlak rychle“. Varšava i Bukurešť, obě setkání pomohla posunout spolupráci mezi Čínou a zeměmi SVE na vyšší úroveň. Dvanáct opatření na podporu přátelské spolupráce Číny a zemí SVE přijatých ve Varšavě a Bukurešťské směrnice pro spolupráci vydané v Bukurešti zahrnují 50 iniciativ spolupráce v oblastech financí, obchodu, konektivity, zelených energií, jakož i výměny na regionální úrovni a přímých kontaktů mezi lidmi. Tyto iniciativy byly uvítány a podpořeny všemi zúčastněnými stranami. Zvláštní úvěry v hodnotě 10 miliard USD a Fond pro investiční spolupráci Číny a zemí SVE nabídly efektivní finanční řešení firmám ze zemí SVE. Množství velkých projektů, jako např. tepelná elektrárna Stanari v Bosně a Hercegovině, most Mihajlo Pupina v Bělehradě, dálnice Bar – Boljare v Černé Hoře či železnice mezi Budapeští a Bělehradem zajisté podpoří místní rozvoj a bude přínosem pro místní obyvatele. Předpokládá se, že obchod mezi Čínou a zeměmi SVE letos poprvé přesáhne 60 miliard USD. Produkty ze zemí SVE vstupují do stále více běžných čínských domácností. Předběžné statistiky ukazují, že v Číně funguje téměř 1000 společností ze zemí SVE. Akce jako sympozium na vysoké úrovni pro think tanky, fórum kulturní spolupráce, dialog o vzdělávání a fórum mladých politických představitelů pomohly Číně a zemím SVE navzájem se přiblížit a podpořily dialog a výměnu mezi odlišnými kulturami a civilizacemi.

3. Spolupráce Číny a zemí SVE měla ve Varšavě dobrý začátek a v Bukurešti byla pozdvihnuta na novou úroveň. V Bělehradě se 16. prosince koná třetí setkání představitelů a já bych Srbsku rád jménem čínské vlády poblahopřál. Všechny přípravy jsou v plném proudu. Jsem přesvědčen, že Bělehradské směrnice pro spolupráci, které budou na setkání vydány, poskytnou nová opatření a návrhy pro bližší spolupráci a hlubší vzájemné porozumění, a stanou se inovovanou agendou pro spolupráci, která bude fungovat společně s Bukurešťskými směrnicemi. Čína na jednání předloží následující iniciativy: vybudovat expresní pozemně-námořní spojení na základě železnice mezi Budapeští a Bělehradem a řeckého přístavu Piraeus za účelem posílení regionálního propojení; zahájit přípravu střednědobé agendy pro spolupráci mezi Čínou a zeměmi SVE s cílem zmapovat společný plán budoucí spolupráce; sestavit návrh ve formě balíčku o finanční spolupráci za účelem usnadnění obchodní spolupráce a ustavit rok 2015 rokem spolupráce a podpory v oblasti cestovního ruchu za účelem prohloubení přímých kontaktů mezi lidmi. Na setkání představitelů šestnácti zemí SVE se velice těším a jsem přesvědčen o jeho úspěchu.

4. Jaké plynou zemím SVE ze spolupráce s Čínou výhody? Jak zvyšují vývoz do Číny za účelem vyrovnání dvoustranného obchodu?

Čína a země SVE se nacházejí na podobné úrovni rozvoje a každá má své silné stránky. Jejich ekonomiky jsou vysoce komplementární. Země SVE disponují pevnou průmyslovou základnou, rozvinutou vědou, technologiemi, vzdělávacími systémy a bohatými lidskými zdroji. Zároveň naléhavě potřebují více finančních prostředků pro zlepšení a modernizaci své infrastruktury. Na druhou stranu, Čína má dobře zavedený průmyslový systém, nákladově-efektivní výrobní odvětví a adekvátní devizové rezervy, čímž by mohla přispět k uspokojení jejich potřeb v oblasti infrastruktury, obchodu a investic. Vlády všech našich zemí stojí před úkolem rozvíjet ekonomiku a zvyšovat životní úroveň občanů. Čína se rychleji otevírá Západu a země SVE kladou větší důraz na spolupráci s Východem. Tato situace slaďuje naše politické postupy. Mezi našimi národy existuje tradiční přátelství, vzájemný respekt a vzájemná důvěra a všichni si přejeme dosáhnout vzájemného prospěchu prostřednictvím spolupráce. V posledních třech letech, kdy byl prioritní oblastí rozvoj infrastruktury a základním pilířem spolupráce na velkých projektech, a s podporou různých forem investic a financování, učinily Čína a země SVE komplexní a pevné pokroky v naší praktické spolupráci v oblasti obchodu, investic, propojenosti, vědy, technologií, energetice, jakož ji přímých kontaktů mezi lidmi. Toto podpořilo vlastní rozvoj každého z nás a přineslo skutečné výhody našim občanům.

V posledních letech jsme svědky rychlého růstu obchodu mezi Čínou a zeměmi SVE. Vývoz ze zemí SVE roste přitom podstatně rychleji než jejich dovozy z Číny. Od ledna do listopadu tohoto roku byl růst exportu ze zemí SVE do Číny o pět procent vyšší než růst jejich importu z Číny a dvoustranný obchod směřuje k základnímu vyrovnání. Čína neudržuje záměrně obchodní přebytek. Dveře čínského trhu jsou stále dokořán a Čína je pro zmírňování schodku vzájemné obchodní výměny pomocí větší spolupráce. V minulém roce Čína uspořádala Mezinárodní veletrh zemí střední a východní Evropy a pořádala akce propagující země SVE během Mezinárodního veletrhu pro investice a obchod, Čínského mezinárodního veletrhu malých a středních podniků a dalších známých veletrhů. Toto pomohlo zvýšit vývoz kvalitních produktů ze zemí SVE do Číny a zároveň vyšlo vstříc poptávce čínských spotřebitelů. Dále byla posílena spolupráce Číny a zemí SVE v kontrole kvality. Čína letos podepsala dohody o spolupráci s množstvím zemí včetně Maďarska a Lotyšska. Během mé návštěvy podepíší Čína a Srbsko dohodu o karanténně a veterinárních požadavcích na exporty srbského hovězího a skopového masa do Číny. I nadále budeme podporovat konkurenceschopné a renomované čínské společnosti v investování v zemích SVE a zapojovat se do různých forem spolupráce. Také doufáme, že země SVE budou čínským společnostem nabízet spravedlivější a transparentnější podnikatelské prostředí a poskytnou čínským podnikům pohodlnější podmínky pro vstupní víza a pracovní povolení. Jsem přesvědčen, že pokud budeme pracovat společně pro stejný cíl, budeme schopni zajistit další pokrok praktické spolupráce Číny a zemí SVE a pohybovat se směrem k všestranné, rozsáhlé a víceúrovňové struktuře spolupráce Číny a zemí SVE.

5. Jak je možné sladit Spolupráci Číny a zemí SVE s Partnerstvím Číny a EU pro mír, růst, reformy a civilizaci a čínskou Iniciativou „Pásu a Stezky“?

Čína pevně podporuje evropský integrační proces a doufá v jednotnější a prosperující Evropu. Oceňujeme politickou vůli zemí SVE vstoupit do EU a respektujeme jejich rozhodnutí. Čína podporuje země SVE při konkrétních akcích, a tím urychluje jejich vlastní rozvoj a povzbuzuje celkový rozvoj EU. Čína a Evropská unie, největší rozvojová země a největší uskupení rozvinutých zemí v dnešním světě, sdílejí rostoucí společné zájmy a prohlubují svoji vzájemně výhodnou spolupráci. V budoucnost vztahů čínsko-evropských vztahů máme plnou důvěru.

Spolupráce Číny a zemí SVE je důležitou součástí čínsko-evropských vztahů. Spolupráce Číny a zemí SVE si v posledních třech letech jako důležitá inovace celkové čínsko-evropské spolupráce zachovala stálé tempo růstu a stala se důležitou oblastí růstu a motorem čínsko-evropských vztahů. V letošním srpnu se 15 čínských provincií, autonomních oblastí a měst, jejichž ekonomiky dohromady tvoří dvě třetiny celkové národní ekonomiky, zúčastnilo 2. setkání regionálních představitelů Číny a zemí SVE. Během setkání dosáhly jen provincie Hebei, Zhejiang a Fujian s místními správami zemí SVE dohody o spolupráci v hodnotě 2 miliard USD, čímž se otevřela nová kapitola čínsko-evropské výměny na lokální úrovni. Konektivita je vrcholem spolupráce Číny a zemí SVE a světlým bodem čínsko-evropské spolupráce. Most Mihailo Pupina je prvním velkým projektem v oblasti infrastruktury realizovaný v Evropě čínskými společnostmi. Čínský návrh na stavbu expresního pozemně-námořního spojení na základě železnice mezi Budapeští a Bělehradem a řeckého přístavu Piraeus bude mít přímý dopad na oblast o rozloze 340 000 km² a s 32 miliony obyvatel. Tato expresní linka výrazně zlepší transportní a logistickou síť v zemích, jimiž bude procházet, podpoří jejich ekonomický růst, nabídne pracovní příležitosti a prohloubí vzájemně prospěšnou spolupráci Číny s danými zeměmi. Projekt se stane modelem čínsko-evropské spolupráce v oblasti konektivity.

Čínská iniciativa „Pás a stezka“ je iniciativou pro mír a oboustranně prospěšnou spolupráci. Funguje v duchu otevřenosti, začleňování a vzájemného učení. Spolupráce Číny a zemí SVE si váží rovnosti a vzájemného prospěchu. Obě jsou tudíž velmi vyrovnané a mají mnoho společného. Země SVE mají díky své poloze mostu přes eurasijský kontinent výrazné zeměpisné výhody. Čína je připravená pracovat se zeměmi SVE na celkovém plánování, zlepšení provozu mezinárodních nákladních vlaků mezi Čínou a Evropou, prosazování výstavby čínsko-evropského pozemně-námořního expresního spojení a posilování lokální konektivity ve střední a východní Evropě, aby společně dosáhly vybudování rychlé, hladké a efektivní dopravní a logistické sítě mezi Evropou a Asií ve prospěch lidí žijících podél této trasy.

6. Jaké výzvy budou stát před spoluprací Číny a zemí SVE v budoucnosti a jak bychom s nimi měli nakládat? Co je možné udělat k zajištění udržitelnosti spolupráce Číny a zemí SVE vzhledem k jejich odlišným národním podmínkám a jak lze zajistit, že všechny budou z této spolupráce profitovat?

Díky společnému úsilí všech stran se spolupráce Číny a zemí SVE během tří krátkých let rozrostla na důležitou platformu pro vzájemnou kooperaci. Tento mechanismus s velkým měřítkem a účinným efektem „nabalování“ je mezinárodním společenstvím stále uznáván a naši lidé v něj vkládají vysoké naděje. Největší výzvou, které může čelit spolupráce Číny a zemí SVE, je potenciální rozdíl mezi očekáváním zemí a skutečnými výsledky spolupráce.

Země SVE i přes své rozdílné národní podmínky sdílí spolupráci s Čínou. Všechny mají velký zájem o spolupráci v oblasti infrastruktury včetně výstavby dálnic, železnic, přístavů, elektráren, cestovního ruchu, zemědělství a kultury. Všechny si přejí přilákat více investic a rozšířit vývoz. Čína má obrovské území a ohromný trh a v jejích různých regionech se dokonce mohou lišit i roční období. Různá místa v Číně mají své vlastní charakteristiky rozvoje a potřeby spolupráce. To vše představuje příležitosti pro naši vzájemně prospěšnou spolupráci. Je potřeba si uvědomit, že jednotlivé státy se mohou zaměřit na různé konkrétní priority v rámci spolupráce Číny a zemí SVE a mohou se rozhodnout realizovat projekty svým vlastním způsobem, vlastním tempem a intenzitou. Nedostatek koordinace by mohl snížit celkovou účinnost a kvalitu spolupráce.

Proto jsme se zaměřili na rozvoj nových oblastí růstu a současně bereme v úvahu různé rysy rozvoje a praktické potřeby zemí SVE. Účelem je plně využít jejich zeměpisné výhody a silné stránky v různých odvětvích. Hlavní subjekty v konkrétních oblastech mohou vzhledem ke své výhodě snadného přístupu k informacím a komunikaci zvýšit spolupráci a vzájemné sdílení k dosažení lepší distribuce zdrojů a lepších výsledků spolupráce. Můžeme vytvořit model obchodní spolupráce mezi podniky a zlepšit celkové uspořádání spolupráce Číny a zemí SVE tak, aby se všichni dokázali zapojit, měli prospěch ze spolupráce a dosáhli společného rozvoje.

Výše uvedená myšlenka je široce podporována zeměmi SVE. Ve skutečnosti to byl jeden z hlavních výstupů setkání v Bukurešti. Abychom dokázali plně využít kreativitu a energii všech zúčastněných stran, nebudeme usilovat o jednotnost v činnosti asociací. Místo toho jsou země vyzývány k využití svých silných stránek a tento přístup se vyplácí. V minulém roce byly založeny asociace pro cestovní ruch, zemědělství, regionální představitele a instituce vyššího vzdělávání. Během tohoto setkání se uskuteční slavnostní inaugurace Obchodní rady Číny a zemí SVE a v nadcházejícím čase budou zřízeny platformy pro spolupráci v oblasti infrastruktury, energetiky a think tanků. Asociace agentur a firem pro podporu cestovního ruchu se stala hlavním tvůrcem a důležitým aktérem pro 2015 – Rok spolupráce a podpory cestovního ruchu mezi Čínou a zeměmi SVE. Asociace představitelů provincií a regionů Číny a zemí SVE hraje větší roli ve spolupráci na místní úrovni. Jsem zcela přesvědčen, že se společným úsilím na všech stranách poskytnou asociace silný impuls naší spolupráci v různých oblastech a poskytnou udržitelnému růstu spolupráce Číny a zemí SVE nejsilnější podporu a nejpevnější ukotvení. V toto mám plnou důvěru.

7. Česká republika

Jaká jsou očekávání Číny týkající se čínsko-české investiční spolupráce v rámci spolupráce Číny a zemí SVE? Má Čína v plánu účastnit se projektů jaderných elektráren v České republice?

Spolupráce Číny a zemí SVE poskytla důležitou platformu pro spolupráci mezi Čínou a Českou republikou. Letos v srpnu se v České republice úspěšně konalo Setkání regionálních představitelů Číny a zemí SVE a Čínské investiční fórum, během nichž byly podepsány dohody o spolupráci v hodnotě přesahující dvě miliardy USD. Čína a Česká republika jsou vysoce ekonomicky komplementární a mají široké možnosti spolupráce. S růstem vzájemných vztahů bude jejich obchodní a investiční spolupráce dosahovat více podstatných výsledků.

Spolupráce mezi Čínou a Českou republikou v oblasti jaderné energie má velký potenciál. Díky bohatým zkušenostem v projektové výstavbě a stálé podpoře výzkumu a vývoje získaly čínské společnosti působící na poli jaderné energie silné schopnosti v technickém projektování a výrobě vybavení a nashromáždily bohatství zkušeností v projektovém managementu. Česká republika má v těchto oblastech své vlastní potřeby. V poslední době naše dvě země podepsaly memorandum o porozumění o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky, které je důležitým základem pro naši posílenou spolupráci v této oblasti. Čína je připravena spolupracovat s Českou republikou na novém pokroku ve vývoji jaderné energetiky včetně technologií jaderné bezpečnosti a vývoje nových elektrárenských jednotek.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>