Hlavní Menu > Aktuality
Projev presidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga (Xi Jinpinga) na Národní univerzitě v Soulu v Korejské republice (kráceno)

2014-07-18 04:19

Projev presidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga (Xi Jinpinga) na Národní univerzitě v Soulu v Korejské republice (kráceno)

(4. července 2014, Soul)

(neoficiální překlad)

K vyhlídkám rozvoje Číny. Jak je všeobecně známo, došlo v Číně během více než třiceti let reforem a otevírání se světu k rychlému rozvoji a v nejrůznějších oblastech bylo dosaženo pozoruhodných úspěchů. Čína se celkovým objemem ekonomiky zařadila na druhé místo na světě a v oblasti zvyšování kvality života jejího obyvatelstva dochází k neustálému pokroku. Ve vztahu k rozvoji Číny se někteří lidé domnívají, že se Čína díky vzestupu stane nevyhnutelně jistou "hrozbou", někdy ji vykreslují až v démonické podobě. Rád bych Vám sdělil, že tento názor je neoprávněný. Naštěstí existuje objektivní pravda, která se nemění dle takových nepodložených tvrzení.

Mezi stanovené cíle budoucího rozvoje Číny patří do roku 2020 zdvojnásobit oproti roku 2010 hrubý domácí produkt a průměrný příjem městského i venkovského obyvatelstva, dokončit proměnu ve společnost s plně rozvinutou střední třídou a do poloviny tohoto století se stát moderní socialistickou zemí, která je prosperující, demokratická, kultivovaná a harmonická. Dosažení tohoto cíle, který obrazně označujeme jako uskutečnění snu velké obrody čínského národa, není zdaleka jednoduché. Čína bude i nadále poměrně dlouhou dobu největší rozvojovou zemí světa a pro zvýšení úrovně a kvality života 1,3 miliardy obyvatel bude ještě třeba vynaložit mnoho úsilí.

Jakou zemí bude Čína, země s více než 5000 let starou civilizací, v budoucnu? Tato otázka zajímá mnoho lidí, včetně Vás, učitelů a studentů. Odpověď na ni lze pojmout z mnoha úhlů a já ji zde dnes nastíním ze tří stran.

Za prvé, Čína byla vždy zemí chránící mír. Čínský národ je národ mírumilovný, byl takový v minulosti, je takovým a bude i nadále. V jeho kultuře je hluboce zakořeněna snaha o mír, svornost a harmonii. Číňané odedávna tvrdili, že pokud stát rád válčí, je nezávisle na své velikosti odsouzen k zániku a myšlenky „cenné harmonie", „míru v Podnebesí" či „velké harmonie v Podnebesí" se předávaly z generace na generaci. Po prožitém utrpení si čínský národ cení míru a přeje si jej společně s ostatními zeměmi světa plánovat, chránit a sdílet. Čína bude nadále pokračovat cestou mírového rozvoje, což není účelné dočasné opatření ani diplomatická fráze, nýbrž závěr získaný z objektivního posouzení minulosti, přítomnosti a budoucnosti, organická jednota tvořená sebejistotou v idejích a uvědomělosti při praktickém konání.

Za druhé, Čína byla vždy zemí podporující spolupráci a 21. století je stoletím spolupráce. Rozvoj Číny v žádném případě neprobíhá na úkor zisku jiných zemí, rozhodně „nepoužíváme sousedovo pole jako stoku", ani nepoškozujeme druhé za účelem vlastního prospěchu. Čínský národ si přeje navzájem se podporovat a pomáhat si s ostatními národy při uskutečňování svých i jejich přání a snů. Čína se chce rozvíjet společně s ostatními zeměmi a společně s nimi prosperovat. Nadále bude pevně prosazovat všestranně prospěšnou strategii otevírání se světu, pokračovat ve správně definovaném konceptu spravedlnosti a zisku, rozvíjet otevřený ekonomický systém a všestranně posilovat a rozšiřovat vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími asijskými zeměmi a ostatními zeměmi světa. Čína bude nadále v souladu s idejemi vzájemnosti, čestnosti, vlídnosti a tolerance prohlubovat vzájemně výhodnou spolupráci s okolními zeměmi a usilovat o to, aby její vlastní rozvoj byl pro okolní země ještě více ku prospěchu. Základem naší zahraniční politiky budou i nadále rozvojové země a Čína bude vždy jejich spolehlivým přítelem a upřímným partnerem.

Za třetí, Čína byla vždy skromnou zemí, ochotnou se učit od ostatních. Skromnost vede k pokroku, pýcha k zaostávání. Čína ve svém rozvoji sice dosáhla obrovských úspěchů, ale od světové úrovně nás stále ještě dělí velká vzdálenost. Čínský národ je hrdý na svoje úspěchy, ale nikoliv pyšně a samolibě, nýbrž v podobě tolerance k rozmanitým způsobům myšlení a svým otevřeným a vstřícným přístupem pozorně naslouchá hlasům světa. Čína se řídí harmonickými, avšak různorodými způsoby myšlení, respektuje ochranu kulturní rozmanitosti a aktivně podporuje vzájemnou úctu a harmonické soužití různých kultur. Nadále se bude učit od ostatních národů všem civilizačním úspěchům lidstva a snažit se o ještě lepší rozvoj Číny i celého světa.

Čína chránící mír, podporující spolupráci a ochotná se učit, přinese budoucímu rozvoji čínsko-jihokorejských vztahů nové příležitosti.

K postavení čínské zahraniční politiky. Za prvé, Čína chce vybudovat systém otevřeného integrovaného rozvoje a společně vytvořit komunitu společných zájmů. Měli bychom plně využívat komparativních výhod každého z nás, podpořit zvyšování úrovně otevřenosti všech asijských zemí a urychlit integraci trhu, kapitálu a technologií tak, aby se v asijské ekonomice při jejím otevírání uskutečňovala integrace a tím postupovalo k rozvoji. Chceme dosáhnout jednoty všech asijských zemí a dokázat reagovat na výzvy a rizika, která přináší nastavení mezinárodní politické a ekonomické situace, dělit se o příležitosti a úspěchy ekonomického rozvoje v Asii, klást důraz jak na zvyšování kvantity, tak i kvality a vytvořit solidární komunitu společných zájmů.

Čína v současnosti všestranně prohlubuje reformy a rozšiřuje svoji otevřenost vůči světu. To nejen že do rozvoje Číny přivádí stálý impuls, ale také poskytuje velký prostor pro rozvoj a spolupráci asijským zemím, včetně Korejské republiky. Čína iniciuje založení asijské investiční banky pro infrastrukturu, která by vytvořila příznivé podmínky pro urychlení regionálního propojení a výstavbu infrastruktury a uvítá, když se příslušné země aktivně zapojí do přípravných prací. Čína a Korejská republika by měly usilovat o to, aby před koncem roku dokončily jednání o zóně volného obchodu, společně podporovaly komplexní regionální dohodu o ekonomickém partnerství a daly tak obchodní a ekonomické spolupráci v Asii silný impuls.

Asie je kontinentem Asiatů, ale také světovým kontinentem. Pro rozvoj Asie je potřeba svět a světový rozvoj také potřebuje Asii. Vítáme země mimo asijský region, aby se aktivně zapojily do spolupráce při rozvoji Asie, vítáme mezinárodní organizace, aby hrály aktivní roli v rozvoji Asie a zaujaly otevřený postoj ve prospěch stále lépe se rozvíjejícího rozličného regionálního a meziregionálního obchodu v Asii. Zaujímáme pozitivní postoj k veškerým dobrým úmyslům a činnostem přispívajícím k míru v Asii a k jeho upevňování.

Za druhé, Čína je zastáncem konceptu rozvoje pomocí spolupráce a v mezinárodních vztazích uplatňuje správnou definici pojetí spravedlnosti a zisku. Staré rčení praví: „stát neprofituje ze zisku, nýbrž ze morálky." V mezinárodní spolupráci se chceme zaměřit na zisk, ale ještě více na morálky. Čínský národ vždy zastával názor, že „podstatou vznešeného člověka je jeho morálka" a zdůrazňoval, že „nespravedlivě získané bohatství a sláva jsou jako plující mrak". Prezidentka Park Geun-hye při loňské návštěvě Číny ve svém projevu na Fóru čínsko-jihokorejské obchodní spolupráce pronesla v čínštině „nejdříve přátelství, až potom obchod". Tato věta živě odráží správné pochopení vztahu mezi morálkou a ziskem a poskytuje přesný výklad zásadního myšlenkového konceptu „morálka především, zisk až po morálce".

V mezinárodních vztazích je potřeba správně pojmout vztah morálky a zisku. V politice je nutné dodržovat mezinárodní právo a základní principy mezinárodních vztahů, setrvat na morálce a trvat na rovnocenném přístupu. V ekonomice je potřeba vycházet z globální a dlouhodobé perspektivy, dodržovat principy vzájemného zisku a společného rozvoje a jednat tak, aby se dobře dařilo nám i ostatním.

V současné době dochází k rychlému rozvoji ekonomické globalizace a regionální integrace a mezi různými zeměmi a regiony se vytvořily vztahy vzájemné propojenosti a závislosti. Naše prosperita je i prosperitou partnera, naše ztráta i jeho ztrátou. Toto určuje, že v mezinárodních vztazích musíme opustit zastaralý koncept „nulového součtu" a nemůžeme zastávat názor „čím méně máš ty, tím více mám já, tvoje ztráta je mým ziskem" a už vůbec ne „tvoje prohra je mou výhrou, vítěz bere vše". Pouze když je věnována pozornost morálce i zisku, je možné mít oboje a jen v případě rovnováhy mezi morálkou a ziskem mohou zvítězit oba.

Za třetí, Čína chce řádně řešit protichůdné rozdíly a vytvářet klidné a stabilní prostředí pro rozvoj. Rozvoj Číny a Korejské republiky ani rozkvět Asie nelze oddělit od klidného a stabilního prostředí v sousedství a regionu. V současnosti Asie stále čelí nejrůznějším tradičním i novým bezpečnostním hrozbám. Problémům se nelze vyhnout, ale odpovědi na ně mohou být rozmanité; minulost nelze změnit, ale je možné utvářet budoucnost.

Efektivními způsoby jednání a spolehlivou ochranou států za účelem dosažení harmonie, řešení konfliktů a rozporů a nastolení míru a stability v regionu, je získávání konsenzu pomocí dialogu a vyjednávání, překonávání rozdílů pomocí vzájemného porozumění a usmíření, podpora rozvoje pomocí vzájemně prospěšné spolupráce a řešení praktických problémů pomocí orientace na budoucnost. Chceme inovovat bezpečnostní koncept s cílem vybudování společné, komplexní, kooperativní a udržitelné bezpečnosti a pomocí prohloubení politického bezpečnostního dialogu a spolupráce vytvořit ze zemí regionu navzájem si důvěřující a rovnoprávně spolupracující partnery, kteří budou v Asii společně chránit mír a rozvoj.

„Sousedé si přejí vzájemné vztahy stejně dobré, jako jsou vztahy uvnitř rodiny." Čína doufá, že jih a sever Korejského poloostrova navzájem zlepší své vztahy a podporuje, aby nakonec dospěly k nezávislému mírovému sjednocení. Stavíme se proti existenci jaderných zbraní na poloostrově a jsme zastánci řešení existujících problémů na Korejském poloostrově, včetně jaderné otázky, pomocí dialogu a jednání. „Metr tlustý led se nevytvoří za jeden mrazivý den." Příslušné strany by měly zůstat plné trpělivosti a koncentrace, aktivně udržovat kontakt pomocí dialogu, navzájem si prokazovat dobrou vůli, brát v úvahu obavy všech zúčastněných stran, aktivně podporovat odstranění jaderných zbraní z poloostrova a vyvíjet se směrem k trvalému míru a bezpečnosti. Jen pokud budou obě strany Korejského poloostrova podporovat zlepšování vzájemných vztahů, naplní se nakonec přání jeho obyvatel, aby došlo k nezávislému a mírovému sjednocení. V tomto procesu bude čínský národ vždy spolehlivým přítelem obyvatel Korejského poloostrova.

Za čtvrté, Čína chce upevňovat společenské a kulturní kontakty a neustále posilovat vztahy mezi národy. Vztahy, postavené na zisku, skončí po ztrátě zisku, vztahy postavené na síle a vlivu se rozpadnou po zániku síly a vlivu. Trvalého charakteru jsou pouze vztahy vycházející ze srdce. Základ rozvoje vztahů mezi zeměmi musí spočívat právě na vztazích mezi lidmi.

Čína má dlouhou kulturní tradici filozofického pojmu „tchaj-ťi" (taiji) a na vlajce Korejské republiky je právě symbol tchaj-ťi. Proto my dokážeme nejlépe pochopit starou filozofii vzájemného působení a současně tvrdosti a jemnosti principů jin a jang. Pokud považujeme politickou, ekonomickou a bezpečnostní spolupráci za „tvrdou" sílu rozvoje vztahů mezi zeměmi, pak jsou společenské a kulturní výměny „jemnou" silou vedoucí k posílení pocitu spřízněnosti mezi lidmi. Jen pokud budou obě síly proudit správným směrem, je možné lépe podpořit důvěru a kompatibilitu mezi různými zeměmi.

S ohledem na podporu vzájemného porozumění a přátelství mezi lidmi, může kultura zastávat roli tichého jarního vánku a osvěžující vláhy.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>