Hlavní Menu > Aktuality
Čínské ženy drží polovinu oblohy

2014-03-18 03:08

- přednáška politické radové paní Yan Yuqing

na pozvání Levicového klubu žen v PSP dne 15. března 2014

Vážená paní předsedkyně Exnerová,

Vážený pane předsedo Kováčík,

Vážený pane místopředsedo Dolejš,

Milí poslankyně a poslanci, Dámy a pánové

Dobrý den!

Je pro mne velkou ctí, že na pozvání Levicového klubu žen mohu společně s Vámi oslavit Mezinárodní den žen. Ráda Vás také seznámím s postavením čínských žen. Mottem mého výstoupení je: "čínské ženy drží polovinu oblohy."

Jak všichni víme, feudální historie Číny trvala několik tisíc let. "Patriarchát" byl základní charakteristikou sociálního postavení čínských žen v historii. Ženy nebyly nezávislou osobností, neměly svou identitu, nemluvě o jakýchkoliv svých zájmech. Ale poté, co v roce 1949 byla založena nová Čína, čínské ženy v právním postavení dosáhly rovného postavení s muži. Postavení žen v Číně je garantováno v plném rozsahu. Na základě Ústavy, vyhlášené v roce 1992, je "Zákon o ochraně ženských práv" jedním z hlavních zákonů v právním systému, který definuje stejná práva pro ženy a muže,.

V minulosti platil tzv. „železný zákon“, že totiž "ženě nepřísluší zasahovat do řešení problémů uvnitř společnosti". Ženy byly tak zcela vyloučeny ze společenského a politického života, jako by měly, tak říkajíc “svázané nohy". V současné době čínské ženy žijí nejen domácností, jejich úloha v řízení státu a rozhodování o sociálních záležitostech se i nadále zvyšuje. Postupně se zvyšoval podíl žen ve státních úřadech. V současné době máme osm žen v nejvyšších státních funkcích, včetně místopředsedkyně vlády, tři místopředsedkyně Všečínského shromáždění lidových zástupců a čtyři místopředsedkyně Čínského politického poradního shromáždění. Poměr žen na 18. Sjezdu dosáhl 23 %. Ve vládě máme ministryni zdravotnictví a spravedlnosti. Po celé Číně více než 230 žen je ve vedení provincií a ministerstev na úrovni náměstkyně ministra. Máme více jak 600 primátorek a starostek. V diplomatických službách pracuje více než 1600 čínských diplomatek, což představuje téměř jednu třetinu z celkového počtu diplomatů; velvyslankyň je 12, v postavení generálního konzula je 9 žen.

V minulosti čínské ženy neměly žádný nezávislý zdroj příjmů, nevlastnily žádný majetek a neměly ani nárok na dědictví. Dnes se díky bezprecedentním ekonomickým podmínkám přístup žen k těmto právům zlepšuje. Zaměstnané ženy tvoří kolem 44 % z celkového počtu zaměstnanců , což je více než je průměr ve světě, který dosahuje hodnoty 34,5 %.

V minulosti byla uplatňována teorie, že vzdělání není "ženskou ctností". Před založením Nové Číny v roce 1949 bylo více jak 90 % žen negramotných. Dnes studuje na základních školách 99 % dívek školního věku, 95 % jich studuje na středních školách. Čínská vláda věnuje rovněž zvláštní pozornost rozvoji vzdělávání dospělých žen, odbornému vzdělávání a gramotnosti, aby si ženy rozšířily obzor přizpůsobit se společnosti a schopnosti nezávisle si vydělávat na živobytí.

V minulosti bylo více než 95 % manželství uzavřeno obchodováním se ženou. Žena v rodině byla podřízena otci, vdaná manželovi, po úmrtí manžela synovi. Většina žen byla sužována mnohoženstvím a neměla před svatbou své oficiální jméno, až příjmení svého manžela. Dnes čínské ženy využívají rovného práva na svobodu, manželství a rozvod, aniž by si musely změnit příjmení po sňatku, hodně městských čínských dětí má příjmení své matky. V Číně žije nyní 267 milionů rodin, 10 milionů párů ročně uzavírá manželství a zakládá rodinu, míra rozvodovosti je 2,3 procenta. Drtivá většina párů sdílí domácí práce společně, domácí násilí by nemělo být ve společnosti tolerováno.

Před 65 lety, kdy byla založena nová Čína, byla průměrná délka života ženy pouze 36 let. Dnes čínská vláda přikládá velký důraz zdraví žen, zvyšuje investice do zdraví matek a dětí, přijala komplexní opatření na ochranu pracujících žen. Za posledních 65 let se průměrná délka života čínských žen zvýšila na 77 roků, u mužů na 74 let, průměrná délka života v Číně je vyšší než v zemích stejné úrovně rozvoje. Úmrtnost rodiček se rovněž snížila z 15 ‰ na 0,34 ‰.

Samozřejmě, že Čína je stále rozvojovou zemí, s ohledem na úroveň sociálního rozvoje a se zbytky feudálních návyků je postavení čínských žen stále ne zcela uspokojivé. Celkové postavení čínských žen ve společnosti se musí nadále zlepšovat, stále je relativně nedostatek talentovaných žen vysoké úrovně. V reálném životě čelí ženy kariérním a rodinným konfliktům, je třeba překonávat sociální rozdíly. Proto Čína musí pokračovat v rozvoji ekonomiky, posilování právního systému, odstraňování veškeré diskriminace či jejích náznaků, musí podporovat rovnost žen a mužů při plném zapojení do celospolečenského života. Čínská žena bude i nadále usilovat o sebeúctu, sebevědomí, sebedůvěru a sebevzdělávání, aby se stala sama strůjcem svého osudu.

Na třetím plenárním zasedání 18. sjezdu KS Číny, které se konalo v listopadu loňského roku, byla přijata významná rozhodnutí ke komplexnímu prohloubení reforem.

Nové kolo reforem, se zaměřuje především na oblast ekonomického systému, avšak reformy zasahují též do mnoha problémů politických a sociálních. Proto byla soustředěna velká pozornost na dvě nová opatření: uvolnit politiku rodičovství týkající se možnosti počít dvě děti v případě, že alespoň jeden z manželského páru je jedináčkem a progresivně posouvat věk odchodu do důchodu. Čína v současné době stále rychleji směřuje ke stárnoucí společnosti, s každým dnem se stále významněji zvětšují mezery existující v systému podpory ve stáří a v nedostatku pracovních sil. V uplynulých 30 letech po uskutečnění politiky plánování rodičovství, měla Čína o 400 milionů méně lidí; počet obyvatel dosáhl výše 1,3 miliardy o čtyři roky později, stejně tak světová populace dosáhla za stejnou dobu 6 miliard lidí. To je pozitivním příspěvkem Číny pro světovou populaci a rozvoj. Nicméně, politika jednoho dítěte v celém procesu implementace přinesla i "obrácené pyramidy": vliv rodinné struktury, růst dítěte a dalších sociálních problémů. V současné době čínská vláda přistoupila k nové rodinné politice, která koresponduje s požadavky na ekonomický a sociální rozvoj Číny a samozřejmě, že bylo bráno v úvahu i přání lidí. Tento postup bude mít pozitivní efekt na ekonomický a sociálně udržitelný rozvoj Číny.

Čína uznává a respektuje "Chartu OSN" na principu rovnosti žen a mužů, aktivně se účastní činnosti Spojených národů v této oblasti a v roce 1980 se stala jedním ze signatářů "Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen". V roce 1990 formálně schválila "Úmluvu o stejném odměňování muže a ženy" a aktivně podporuje a účastní se činností v rámci "Mezinárodního roku žen". V roce 1995 hostila úspěšně čtvrtou světovou konferenci OSN o ženách v Pekingu. Všečínská federace žen udržuje přátelské styky s 697 vládních a nevládních organizací žen a dětí ze 151 zemí světa.

I když se nám podařilo dosáhnout v uplynulém desetiletí velkého pokroku v sociálním postavení žen, přetrvávají však stále některé problémy a výzvy, kterým ženy čelí v zaměstnání. Problémy se týkají hlavně těchto několika aspektů:

Za prvé, situace ve vzdělávání a zdravotnictví venkovských žen v oblasti západní Číny je stále ne zcela dostačující.

Za druhé, rozdíly v příjmech mezi muži a ženami jsou poměrně velké. Průměrný roční příjem městských a venkovských žen byl ve výši 67,3% a 56% příjmu mužů.

Za třetí, situace bezzemků venkovských žen je poměrně výrazně horší.

Za čtvrté, účasti žen na rozhodování a řízení stále ještě brání některé překážky. Například podíl žen, působících ve vedoucích pozicích na všech úrovních, je v porovnání s muži pouze poloviční.

Za páté, vedení domácnosti je pro ženu stále velkou zátěží. Diskriminace na základě pohlaví stále existuje.

K viditelnému a komplexnímu zlepšení postavení žen v Číně vede ještě dlouhá cesta. Budeme pokračovat v provádění základní národní politiky rovnosti žen a mužů, podporovat komplexní rozvoj žen a dětí, uplatňovat zásady priority, chránit zdravý růst a vývoj dětí, ale také jsme ochotni podělit se o zkušenosti a poučení se všemi zeměmi, včetně České republiky, aby se zlepšilo postavení žen a dětí ve světě.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>