Hlavní Menu > Aktuality
"Čínský sen", Sen, který je uskutečnitelný

2013-04-12 17:17

 
Před nedávnem se v Číně konalo zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců a Čínského lidového politického poradního shromáždění. Tato letošní dvě zasedání měla zvláštní význam. Jednak provedla shrnutí práce vlády za posledních pět let, dále zvolila nové čelní představitele státu, projednala zprávu o práci vlády a zaměřila se na strategii rozvoje dalšího období.

Je možné říci, že minulých pět let, během nichž se pokračovalo v reakcích na závažné dopady mezinárodní finanční krize, byl proces rozvoje Číny velmi neobvyklým obdobím. V těchto pěti letech si Čína udržela stabilní a poměrně rychlý ekonomický rozvoj, hrubý domácí produkt rostl v průměru o 9,3 % ročně, což znamenalo postup na druhé místo na světě. Vláda se soustředila na ochranu a zlepšování života občanů. Za pět let celkově nově přibylo 58 700 000 pracovních míst ve městech i na venkově, výstavba systému sociálního zabezpečení celkově pokročila a počet účastníků různých druhů zdravotního pojištění přesáhl 1,3 miliardy. Schopnost ekonomického a společenského rozvoje získala silnou podporu ze strany Strategie oživení Číny pomocí vědy a vzdělávání. V roce 2012 tvořily výdaje státního rozpočtu na vzdělávání 4 % HDP. Investice do vědy a techniky z centrálního rozpočtu rostly v průměru o více než 18 % ročně a podíl aktivit firem v celkové oblasti výdajů na výzkum a vývoj přesáhl 74 %. Otevřená ekonomika dosáhla nové úrovně. Celková hodnota čínského dovozu a vývozu rostla v průměru o 12,2 % ročně a export dosáhl prvního místa na světě. Za pět let bylo celkem využito 552,8 miliardy USD zahraničních investic a průměrný roční růst nefinančních přímých investic do zahraničí přesáhl 25,5 %.

Za více než třicet let reforem a otevírání se světu se v průběhu rozvoje Číny samozřejmě také nashromáždilo množství problémů. V rozvoji Číny se stále ještě objevují problémy nerovnoměrnosti, nekoordinovanosti či neudržitelnosti, jako znečištění životního prostředí, rozdíly mezi bohatými a chudými, korupce ve společnosti či nedobrý stav v oblasti bezpečnosti potravin a systému sociálního zabezpečení atd. Noví státní představitelé Číny proto povedou novou vládu pomocí nového konceptu vládnutí, aby nadále pomocí prohlubování reforem a otevírání se světu odstraňovali problémy rozvoje.

Noví představitelé

Do čela nové generace státních představitelů Číny byli zvoleni prezident Si Ťin-pching a předseda vlády Li Kche-čchiang. Státní představitelé nové generace jsou mladšího věku a obecně mají vyšší vzdělání a větší odborné zkušenosti. Jejich příprava na nižších pozicích jim umožnila získat porozumění pro situaci běžných občanů a bohaté pracovní zkušenosti. V průběhu více než třiceti let rozvoje Číny a otevírání se světu zase získali širokou perspektivu světa.

Nové vládní orgány

Byla uskutečněna reforma orgánů a transformace funkcí Státní rady. Důraz byl kladen především na transformaci vládních funkcí a zefektivnění kompetencí a stálý pokrok v reformách úřadů Státní rady, jako je např. rozdělení správy a podniku železnic, integrace a posílení správních orgánů v oblastech hygieny a plánované porodnosti, potravinářství a farmaceutiky, zpravodajství a vydavatelství, rozhlasu, filmu a televize, námořnictví a energetiky. Tato reforma snížila počet orgánů Státní rady na ministerské úrovni o čtyři a po reformách se Státní rada kromě generálního sekretariátu Státní rady skládá z 25 úřadů.

Nový koncept

Čínská vláda upravila a zformulovala řadu strategií k uvedení čínského rozvoje do nové fáze, a to koordinovaný rozvoj, inovativní rozvoj, zelený rozvoj a harmonický rozvoj.

Koordinovaný rozvoj představuje významnou koncepci, jejímž stávajícím stěžejním bodem je vyřešit koordinovaný vztah mezi zahraniční a domácí poptávkou, tradičními a nově se rodícími průmyslovými odvětvími a rozvojem měst a vesnic. Za prvé, ve struktuře poptávky považujeme rozšíření domácí poptávky za strategický základ pro regulaci ekonomických struktur, za druhé, ve struktuře průmyslových odvětví usilovně podněcujeme rozvoj čisté energie, informačních technologií nové generace, biofarmakologie, produkce high-end zařízení a dalších strategických nových a pokročilých výrobních odvětví a zvyšujeme úroveň ekonomického rozvoje obyvatel. Za třetí, redukujeme rozdíl mezi městy a venkovem. V současné době představuje příjem a spotřeba obyvatel čínských měst asi trojnásobek příjmu a spotřeby obyvatel venkova. V budoucnu propojíme urbanizaci a modernizaci zemědělství a podpoříme integrovaný rozvoj měst a vesnic.

Inovativní rozvoj má za cíl vytvořit novou klíčovou konkurenceschopnost ekonomiky. V současné době rostou v Číně náklady na pracovní sílu, zdroje a ekologii, podmínky pro podporu poměrně rychlého a dlouhodobého rozvoje ekonomiky procházejí změnami a budoucí rozvoj čínské ekonomiky spočívá v inovaci. Investice Číny do výzkumu a vývoje se již přiblížily 2 % HDP, Čína překonala Spojené státy americké v počtu žádostí o patenty a dostala se tak na první místo na světě. V dalším kroku budeme urychlovat výstavbu národního inovačního systému, posílíme podporu fiskální a daňové politiky vůči technologické inovaci podniků, podnítíme využití výzkumu a vývoje nových technologií, nových produktů a nových výrobních postupů a svědomitě zvýšíme podporu inovace vůči růstu.

Zelený rozvoj představuje pro Čínu nevyhnutelnou volbu pro realizaci udržitelného rozvoje. Životní prostředí není možné obětovat růstu, který lidi neuspokojuje. Spolu s usilovnými preventivními opatřeními proti znečištění urychlí Čína regulaci ekonomických struktur, podnítí změnu ve výrobě a způsobu života a navíc též urychlí rozvoj nových zelených energií, jako jsou větrné elektrárny apod., což se stane novým bodem růstu čínské ekonomiky.

Harmonický rozvoj a prohloubení reforem systému rozdělování příjmů patří mezi stěžejní body nadcházejících reforem, které v základu řeší problém nerovnováhy v distribuci sociálního bohatství, postupně zdokonalují výstavbu systému sociálního zabezpečení a přinesou všem občanům větší a ještě spravedlivějši prospěch z výsledků rozvoje. Na druhé straně, jak pronesl premiér Li Kche-čchiang, »v Číně žije 1,3 miliardy obyvatel a k realizaci modernizace vede ještě dlouhá cesta, proto je třeba setrvalého mezinárodního mírového prostředí«. Čínská diplomacie tudíž i nadále půjde cestou mírového rozvoje, bude neochvějně bránit světový mír a podporovat společný rozvoj.

Vliv Číny jakožto druhé největší ekonomiky světa se stále rozšiřuje. Jak řekl jeden vysoce postavený zahraniční politik: »Bez čínské účasti téměř není možné řešit žádný důležitý globální problém.« »Čínský sen« neboli uskutečnění velkého obrození čínského lidu, je jednou z velkých vizí, kterou přednesl nový čínský prezident Si Ťin-pching. »Čínský sen« nejen vytváří blahobyt pro čínský lid, ale zároveň též přináší prospěch celému světu. Vzestup Číny není hrozbou, ale příležitostí. Bohatá, silná a prosperující Čína bude pro svět vytvářet velké obchodní příležitosti. Česká republika je důležitou zemí oblasti střední a východní Evropy, základ spolupráce mezi Čínou a Českou republikou je dobrý a plně věříme, že v rámci ve Varšavě navržené iniciativě spolupráce mezi Čínou a střední a východní Evropou má Česká republika schopnost a potenciál stát se v tomto regionu pro Čínu významným partnerem. Současně s tím si Čína přeje rozvíjet se společně se všemi zeměmi světa včetně České republiky a společně budovat harmonický svět.

koleje:

1 - Vliv Číny jakožto druhé největší ekonomiky světa se neustále rozšiřuje. Jak řekl jeden vysoce postavený politik: »Bez čínské účasti téměř není možné řešit žádný důležitý globální problém.«

2 - »Čínský sen« neboli uskutečnění velkého obrození čínského lidu, je jednou z velkých vizí, kterou přednesl nový čínský prezident Si Ťin-pching. »Čínský sen« nejen vytváří blahobyt pro čínský lid, ale zároveň též přináší prospěch celému světu. Vzestup Číny není hrozbou, ale příležitostí.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>