Hlavní Menu > Aktuality
Setkání pana velvyslance Yu Qingtaie se zástupci redakcí turistických zpravodajství hlavních českých médií

2011-04-27 22:58

Vážení redaktoři, dámy a pánové:

Jsem velice rád, že se s vámi mohu setkat a promluvit k vám v tento krásný jarní den! Již dlouhou dobu udržujete s Velvyslanectvím Číny přátelské vztahy spolupráce, prostřednictvím vašich per, kamer a klávesnic má český lid neustále možnost poznávat mírově se rozvíjející Čínu. Pro posílení pochopení a přátelství mezi lidmi Číny a ČR a pro podnícení rozvoje čínsko-českých vztahů tak sehráváte pozitivní a konstruktivní roli. Vím, že jste se vždy zajímali o rozvoj budoucnosti Číny a o čínsko-české vztahy, proto Vám chci dnes přednést své osobní názory.

Všečínské shromáždění lidových zástupců projednalo a schválilo minulý měsíc 12. pětiletý plán, o nějž projevuje zájem celý svět, doufám, že z něj lze vyčíst směřování čínského rozvoje. Domnívám se, že "12. pětiletka" představuje především následující dva aspekty rozvoje, a to za prvé rozvoj vědecký a za druhé rozvoj mírový.

Nejdůležitější informací, jež 12. pětiletý plán obsahuje, je vědecký rozvoj. Za posledních 30 let, tj. od zahájení politiky reforem a otevírání se světu, dosahuje roční průměrný ekonomický růst Číny 10%, podle "12. pětiletky" bude v následujích pěti letech cílem dosažení 7% ekonomického růstu, což v porovnání s minulostí představuje znatelné zpomalení. Tento přístup dokazuje, že Čínu neoblouznil trvale vysoký ekonomický růst, naopak to ukazuje, že Čína pevně trvá na ekonomické transformaci. Hlavní koncepcí "12. pětiletky" je i nadále považovat člověka za základ, komplexně koordinovat udržitelný vědecký rozvoj, urychlit způsoby transformace ekonomického rozvoje, aby se zaručil dlouhodobý, relativně rychlý a stabilní rozvoj ekonomiky a aby všichni lidé mohli zakusit rozvojové úspěchy reforem. Budeme i nadále trvat na rozšiřování domácí poptávky, v procesu podněcování urbanizace budeme urychlovat výstavbu nových vesnic, budeme podněcovat rychlý rozvoj oblastí na čínském západě a ve střední Číně a podněcovat zvyšování příjmů obyvatel se středně nízkými příjmy, aby se obrovský potenciál domácí poptávky v Číně i nadále uvolňoval. Budeme i nadále pevně pokračovat v reformách a inovaci, plně rozvíjet základní roli trhu při přidělování zdrojů, budeme strategicky regulovat ekonomické struktury a usilovně zvyšovat úroveň rozvoje výroby. Budeme také nadále pevně trvat na zeleném rozvoji, zavedeme výrobní metody a spotřebitelské modely, které budou šetřit zdroje a ochraňovat životní prostředí, budeme neustále zvyšovat kvalitu životního prostředí .

Mezi priority 12. pětiletého plánu patří zvýšení životní úrovně 1,3 mld. obyvatel Číny, proto "12. pětiletý plán" vytyčil jasné cíle a konkrétní požadavky týkající se otázek rozdělování příjmů, zaměstnanosti či poskytování veřejných služeb či mnoha aspektů zabezpečení zdravotního, vzdělanostního či sociálního. V následujících pěti letech se Čína soustředí na posílení systému sociálního pojištění na venkově, systému sociálního pojištění u pracujících a obyvatel měst či na vybudování systému zabezpečujícího nejzákladnější životní podmínky. Budeme usilovat o zabezpečení a zlepšení kvality života obyvatel, podněcovat sociální rovnost a spravedlnost, podporovat dlouhodobý, stabilní a relativně rychlý růst ekonomiky a sociální harmonie, chceme skutečně docílit toho, aby byl rozvoj určen lidu, aby byl na lidu závislý a aby byl lid tím, kdo bude sdílet úspěchy s rozvojem spojené.

Druhou důležitou informací obsaženou ve "12. pětiletém plánu" je mírový rozvoj. Čína bude i nadále zastávat nezávislou a suverénní mírovou diplomacii, půjde i nadále cestou mírového rozvoje, bude i nadále rozvíjet strategii vzájemné výhodnosti a win-win strategii, s ostatními zeměmi světa bude podněcovat vybudování harmonického světa, ve kterém bude převládat trvale udržitelný mír a společný rozmach. Abychom pochopili, co "mírový rozvoj" Číny znamená, myslím, že je třeba se zaměřit na tři body: za prvé, pokud chce Čína uskutečnit vědecký rozvoj, musí pro to existovat mírové mezinárodní prostředí. Pro vědecký rozvoj je mírový rozvoj nezbytným předpokladem. V poslední době se objevilo mnoho zpráv a statistik, ve kterých se uvádělo, že Čína svým celkovým objemem ekonomiky již předstihla Japonsko a že se tak zařadila na 2. místo na světě. V Číně však žije 1,3 mld. obyvatel a průměrný HDP na osobu činí pouhých něco málo více než 4 000 USD, což je pouhá pětina této hodnoty v ČR. Cesta rozvoje je ještě dlouhá, je třeba se na rozvoj zaměřit v mírovém prostředí. Za druhé, klíčovými body pro mírový rozvoj jsou otevřenost, spolupráce, vzájemná výhodnost a win-win strategie. Čína bude neustále rozšiřovat oblasti a prostor pro své nové otevření, svým vlastním rozvojem podnítí regionální a světový rozvoj, s tím spojený rozmach bude sdílet s lidmi všech zemí světa. Za třetí, mírový rozvoj Číny je dobrou věcí pro svět, je to příležitost. V minulých deseti letech činila v ročním průměru hodnota dovezených artiklů do Číny 687 mld. USD, což v příslušných zemích a regionech vytvořilo více než 14 mil. pracovních míst. V roce 2010 činil růst čínského HDP 10,3%, což bylo významným přínosem pro podporu oživení světové ekonomiky. To plně dokazuje, že čínský rozvoj je součástí světového rozvoje a že čím lepší je rozvoj Číny, tím větší přínos to znamená pro svět.

Dále bych rád pohovořil o čínsko-českých vztazích. Česká republika, potažmo bývalé Československo, bylo mezi prvními zeměmi, jež s Čínou navázaly diplomatické styky. Přestože poměry v obou zemích i na mezinárodní scéně doznaly velkých změn a v oboustranných vztazích se občas vyskytly jisté překážky, přátelská spolupráce však byla vždy hlavním proudem čínsko-českých vztahů. S uspokojením pozoruji, že obě strany udržují v posledních letech kontakty na vysoké úrovni, že se ekonomická a obchodní spolupráce neustále prohlubují a výměna v oblasti lidských a kulturních aktivit se neustále rozšiřuje. Přestože mezi Čínou a ČR existuje mnoho rozdílů jak v oblasti ideologické, tak v oblasti politického zřízení, modelu ekonomického rozvoje či v oblasti kulturní, je možné, aby obě strany skrze dialog prohloubily vzájemné pochopení a posílily spolupráci.

Zde přítomní přátelé z médií vždy projevovali zájem o rozvoj a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Čínou a ČR, rád tedy poskytnu příslušné informace. Podle údajů Čínské národní správy turistického ruchu činila návštěvnost Číny ze zahraničí 57 mil., což v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku znamenalo nárůst o 20%. Výdaje spojené s turistikou představovaly přibližně 50 mld. USD, což činí 900 USD na osobu, čímž se v žebříčku spotřeby spojené s turistikou v zahraničí zařadila Čína na 4. místo na světě. To také představuje důležitý faktor rozvoje celosvětového turistického ruchu. Do Číny přicestovalo na 56 mil. návštěvníků na pobyt delší než 1 den, čímž se Čína stala třetí nejnavštěvovanější turistickou destinací na světě. Počet lidí cestujících mezi Čínou a Evropou si udržuje každoroční rapidní růst 10%. Jakožto velvyslanec v ČR s radostí pozoruji, že čím dál tím více čínských turistů si vybírá jako svou turistickou destinaci střední a východní Evropu a především Českou republiku. Kdykoliv se ocitnete na Staroměstském náměstí, na Pražském hradě, na Karlově mostě či v blízkých obchodech s českým křišťálem, vždy narazíte na mnoho čínských turistů. Podle statistik agentury CzechTourism navštívilo v loňském roce Českou republiku 65 tis. Číňanů, jiné zprávy uvádějí, že skutečný počet dosahoval 80 tisíc. Čínští turisté zaujali první místo co do průměrné spotřeby na osobu v ČR. Lze říci, že agentura CzechTourism a Velvyslanectví ČR v ČLR vykonalo při propagaci turismu v ČR velký kus práce. Počet Čechů v Číně se také rok od roku zvyšuje. V současné době jsou pracovníci vízové sekce Konzulárního oddělení Velvyslanectví Číny čím dál tím zaneprázdněnější, podle statistik požádalo v loňském roce na Velvyslanectví ČLR v ČR o turistické vízum téměř 15 tisíc osob. Světová výstava Expo v Šanghaji prohloubila vzájemné pochopení a přátelství mezi lidmi Číny a ČR a ukázala nám velký potenciál pro spolupráci mezi Čínou a ČR v oblasti cestovního ruchu. Věřím, že v budoucnu bude počet Číňanů cestujících do Česka a počet Čechů cestujících do Číny rapidně narůstat a že se bude spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti cestovního ruchu i nadále výrazně rozvíjet.

City, které chová čínský lid vůči České republice, mají jak svůj historický a kulturní původ, tak jsou také neoddělitelně spjaty s usilovnou prací všech přátel pracujících v médiích. Vaše zodpovědné a objektivní zpravodajství vytváří most pro pochopení a přátelství mezi lidmi obou zemí. Upřímně doufám, že naši přátelé z českých médií budou i nadále v souladu s principy "zodpovědnosti, objektivity a čestnosti" podporovat vzájemné pochopení mezi Čínou a ČR, že podnícení rozvoje čínsko-českých vztahů bude oporou zpravodajských informací, že bude komplexně a rovnovážně prezentována faktická pravda a zpravodajství a hodnocení budou spravedlivá a racionální, což pozitivně a konstruktivně přispěje k budoucímu rozvoji čínsko-českých vztahů, doufám také, že bude společně podněcováno pochopení, důvěra, přátelství a spolupráce mezi Čínou a ČR. Přáním Velvyslanectví Číny je posílit kontakty se všemi lidmi a poskytnout co největší možnou součinnost.

Děkuji vám za pozornost!< Suggest To A Friend >
 
     <Print>