Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa
Pokyny pro podání žádosti o čínské vízum

2023-03-14 00:27

(Aktualizace ze dne 13.3.2023)


Chcete-li požádat o diplomatické vízum, úřední vízum nebo zdvořilostní vízum, zašlete prosím své dokumenty k žádosti e-mailem na konzulární oddělení velvyslanectví, kde budou posouzeny a domluveny schůzky.

Chcete-li požádat o běžné vízum, sjednejte si prosím schůzku v Čínském centru vízových služeb v Praze (https://www.visaforchina.cn/PRG2_EN/) a po přípravě podkladů k žádosti žádost podejte.


Poznámka: 

V současné době musí ti, kteří cestují ze zahraničí do Číny (nejsou stanoveny požadavky na trasu a počet přestupů) absolvovat RT-PCR test na onemocnění COVID-19 a čínským celním orgánům předložit zdravotní prohlášení. Konkrétní požadavky zde:

http://cz.china-embassy.gov.cn/cze/lsyw/202301/t20230104_11000694.htm

Vízum je druh povolení, které umožňuje cizincům vstup na území, opuštění nebo průjezd územím daného státu, je vydaný vládou oprávněnou institucí a je v souladu s jejími zákony a předpisy. Podle mezinárodního práva a mezinárodní praxe má každá suverénní země právo samostatně rozhodnout, zda povolí cizincům vstoupit na své území anebo ho opustit, udělit vízum v souladu se svými vlastními zákony, odmítnout udělit vízum nebo prohlásit vízum, které již bylo vydané za neplatné, a to bez udání důvodů.

Čínské velvyslanectví v ČR je odpovědné za vydávání víz do Číny (pevninská část) a záležitosti s tím související, včetně rozhodování o typu víza, počtu vstupů, době platnosti a délce pobytu, má právo žádost o vízum odmítnout a má právo prohlásit již vydané vízum za neplatné atd.

Pokud není uvedeno jinak pak v následujícím textu označení „Čína“ odkazuje konkrétně na „pevninskou Čínu“, „vízum“ odkazuje na „vízum ke vstupu na území pevninské Číny“, „v Číny“ se konkrétně vztahuje na „pevninskou Čínu/nacházející se v pevninské Číně“, „cizí země“ znamená „jiné země než Čína“, „velvyslanectví“ znamená „čínské velvyslanectví v České republice“, „pas a jiné mezinárodní cestovní doklady“ jsou souhrnně označovány jako „pas“.

I. Osvobození od vízové povinnosti

Poznámka: v souladu s příslušnými čínskými předpisy je dočasně pozastaven vstup do Číny v těchto případech:

Jednostranný bezvízový vstup občanů Japonska, Singapuru a Bruneje

V souladu s příslušnými ustanoveními „Zákona o správě výstupu a vstupu Čínské lidové republiky“ musí cizinci vstupující na území Číny požádat čínský vízový úřad v dané zemi o vydání víza, ale mohou být též osvobozeni od vízové povinnosti v kterémkoliv z následujících případů:

(1) Na základě vzájemné dohody o osvobození od vízové povinnosti podepsané mezi čínskou vládou a vládami jiných zemí.

(2) Na základě platného „Průkazu o trvalém pobytu cizince na území Čínské lidové republiky“.

(3) Na základě platného „Povolení k pobytu pro cizince na území Čínské lidové republiky“.

(4) Držitelé platných APEC Business Travel Card (nezahrnuje virtuální karty)

(5) 24 hod. bezvízový tranzit. Cestující, kteří mají navazující letenky na mezinárodní let, lístky na loď nebo vlak projíždějící přes Čínu do třetí země nebo regionu a nezůstanou v Číně déle než 24 hodin, aniž by opustili letiště (přístav, nádraží) anebo se zdržují ve specifické oblasti schválené Státní radou a nepřesáhnou stanovenou časově omezenou dobu. 


II. Základní podmínky pro podání žádosti o vízum

(1) Žadatel není čínským občanem.

(2) Žadatel je v ČR a zdržuje se/pobývá v ČR oprávněně.


III. Základní pojmy k čínskému vízu

(1) Doba platnosti

Doba platnosti („enter before“) znamená dobu, do kdy musí držitel víza vstoupit na území Číny. 

V zásadě vízum nabývá účinnosti dnem udělení a je platné do 24:00 hod. pekingského času v den vypršení platnosti. Pokud vydávající orgán připojí zvláštní poznámku o době platnosti, pak platí tato poznámka.

(2) Počet vstupů

Počet vstupů („entries“) udává, kolikrát muže držitel víza vstoupit do země během doby platnosti víza a dělí se na 1 vstup, 2 vstupy a více vstupů. 

Pokud je počet vstupů vyčerpán, vízum pozbývá platnosti

(3) Délka pobytu

Délkou pobytu („duration of each stay“) se rozumí doba (počet dní), po kterou může držitel víza pobývat na území při každém vstupu, počínaje dnem následujícím po vstupu na území.

(4) Typy víz

Čínská víza se dělí na víza diplomatická, služební, zdvořilostní a běžná, přičemž běžná víza se dále dělí do 16 kategorií (podrobnosti viz níže).


IV. Požadované dokumenty pro žádost o čínské vízum

Základní podklady k podání žádosti (bez ohledu na typ víza)

1

Originál a 1x kopie cestovního pasu (platný déle než 6 měsíců a s volnými stránkami pro vylepení víza).

2

1x „Formulář žádosti o vízum do ČLR“ (nutné vyplnit online a vytisknout).

Webová stránka pro vyplnění online formuláře: 

http://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/COVA/

3

1x aktuální fotografie, focená zpředu, prostovlasá, barevná s bílým pozadím, 2 palcová (48x33mm)

Konkrétní požadavky na vízové fotografie zde: 

http://bio.visaforchina.org/template/common/photoRequirementsModal-en.html

4

U občanů z jiných zemí než ČR je vyžadován originál a kopie platného pobytového, pracovního, studentského víza, povolení k pobytu nebo jiného potvrzení o oprávněném pobytu.

5

Osoby, které měli v minulosti čínské státní občanství a později získali státní občanství jiného státu:

① Pokud žádáte o čínské vízum poprvé, je nutné předložit originál a kopii původního čínského pasu (nejprve je nutné odevzdat originál, později bude vrácen)

② Pokud vám bylo v minulosti uděleno čínské vízum a žádáte o vízum s nově vydaným pasem (tj. v pasu není žádné čínské vízum), je nutné předložit kopii původního cestovního pasu a dříve získaného čínského víza. Pokud se jméno uvedené v novém pasu liší, pak musí být rovněž předloženo úřední potvrzení o změně jména.

6

Osoby mladší 18 let:

① Originál formuláře souhlasného prohlášení s vycestováním podepsaný oběma rodiči. Při podání žádosti, tj. předkládání dokumentů, je v zásadě nutné, aby byli přítomni oba rodiče. Pokud nemůže být jeden z rodičů přítomen, musí být toto souhlasné prohlášení předem úředně ověřeno (notářství v Číně, notář v ČR, Česká pošta apod.). Je nutné předložit originál dokumentu, který se nevrací zpět.

② Originál a kopii právně platného potvrzení o vzájemném vztahu k zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, jako např. rodný list, notářská listina o příbuzenství nebo opatrovnictví, potvrzení o příbuzenství nebo opatrovnictví vydané příslušnými státními úřady atd.Okruh žadatelů o diplomatické, služební a zdvořilostní vízum a 

požadované podpůrné podklady (jiné než základní)

Diplomatická víza

Okruh žadatelů

Ti, kteří cestují do Číny za diplomatickými účely (v zásadě je nutné mít diplomatický pas nebo červený pas OSN Laissez-Passer).


Podpůrné podklady

Konzultujte, prosím, individuálně s velvyslanectvím.


Poučení

Na základě „Dohody mezi ČLR a Evropskou unií o vzájemném osvobození od krátkodobých pobytových víz pro osoby, které jsou držiteli diplomatických pasů" mohou držitelé diplomatických pasů zemí EU (včetně diplomatických pasů ČR) nebo EU Laissez- passer během každých 180 dnů pobývat na území Číny max.90 dnů bez vízové povinnosti.

Služební víza

Okruh žadatelů

Ti, kteří cestují do Číny za služebními účely (v zásadě musí být držiteli služebních pasů nebo modrých pasů OSN Laissez-Passer).


Podpůrné podklady

Konzultujte, prosím, individuálně s velvyslanectvím.

Zdvořilostní víza

Okruh žadatelů

K osobám, které mohou požívat zdvořilostní výsady z důvodu zvláštního postavení, patří zejména:

1. Osoby, které jsou držiteli diplomatických pasů nebo červených pasů OSN Laissez – Passer a cestují do Číny za účelem turistiky, návštěvy příbuzných nebo tranzitu (vyjma komerčních obchodních aktivit a výměnných návštěv)

2. Bývalí úředníci na ministerské nebo vyšší úrovni, bývalí velvyslanci, kteří působili v Číně a jejich doprovázející manželé/manželky a nezletilé děti.


Podpůrné podklady

Konzultujte, prosím, individuálně s velvyslanectvím
Typy běžných víz, okruh žadatelů a požadované podpůrné podklady k žádosti

 (jiné než základní)

C

Okruh žadatelů

Členové posádek mezinárodních letadel, členové mezinárodního vlakového personálu, lodních posádek (a jejich doprovázející rodinní příslušníci), kteří cestují do Číny plnit přepravní úkoly v letectví, lodní přepravě a řidiči mezinárodní silniční dopravy.


Podpůrné podklady

1. Garanční dopis vydaný zahraniční přepravní společností nebo zvací dopis vydaný příslušnou čínskou organizací.

2. Originál a kopie pracovního průkazu nebo profesního osvědčení (námořní knížka, pilotní průkaz apod.)


Poučení

1. U žádosti o vydání víza typu C nesmí v zásadě délka doby pobytu přesáhnout 30 dnů.

2. Členové posádek pravidelných letů mohou žádat o vícevstupní vízum s platností max. 1 rok.

3. Ti, kteří tyto činnosti vykonávají nepravidelně, mohou v zásadě žádat o vízum pouze s 1 vstupem nebo 2 vstupy.

4. Pokud posádka letadla při vstupu nebo opuštění Číny neplní letové úkoly, nemůže vstoupit na území Číny s vízem typu C, ale musí předem požádat o vydání odpovídajícího víza podle účelu vstupu.

D

Okruh žadatelů

Osoby, které cestují do Číny za účelem trvalého pobytu.


Podpůrné podklady

Originál a kopie „Formulář potvrzení o statutu cizince s trvalým pobytem“ vydané čínským Ministerstvem veřejné bezpečnosti.


Poučení

Po vstupu do Číny musí držitel víza do 30 dnů požádat o povolení k pobytu na imigračním úřadu orgánu Veřejné bezpečnosti místní Lidové vlády na úrovni okresu nebo vyšším podle zamýšleného místa pobytu.

F

Okruh žadatelů

Osoby, které cestují do Číny za účelem nekomerčních aktivit, jako jsou výměny, návštěvy, výzkum (ne déle než 180 dnů).


Podpůrné podklady

I. V případě běžné nekomerční návštěvy je nutné předložit:

Zvací dopis vydaný příslušnou institucí nebo jednotlivcem v Číně.

II. V případě kulturní výměny-nekomerčního kulturní vystoupení je nutné předložit:

1. Schvalovací dokument pro výkon činnosti od příslušného čínského úřadu pro kulturu (v dokumentu o schválení nesmí být uveden výraz jako „komerční představení“ apod.)

2. Zvací dopis od pořadatele v Číně.

* Pokud je zvoucí stranou diplomatická mise nebo konzulát v Číně a vystoupení se bude konat v jejich prostorách a není zde žádný čínský partner, pak není vyžadován schvalovací dokument od příslušného čínského úřadu pro kulturu, stačí pouze diplomatická nóta nebo oficiální dopis. 

* Vnitropodnikové aktivity domácích společností v Číně (bez externího prodeje vstupenek), pozvání zahraničních hostů k předávání nebo přebírání cen spadají do obchodních aktivit a je nutné žádat o vízum typu M.

III. V případě zahraničních odborníků, jejichž délka doby pobytu nepřesáhne dobu 90 dnů je nutné předložit: 

„Zvací dopis pro zahraniční odborníky do Číny“ vydaný příslušným čínským úřadem pro zahraniční odborníky.

* Zahraniční odborníci, jejichž délka doby pobytu přesahuje dobu 90 dnů musí žádat o vízum typu Z.

IV. V případě dobrovolníků, jejichž délka pobytu v Číně nepřesáhne dobu 90 dnů je nutné předložit:

Zvací dopis od příslušné čínské instituce.

* Dobrovolníci, jejichž délka doby pobytu v Číně přesahuje dobu 90 dnů musí žádat o vízum typu Z.

V. V případě zaměstnanců (i soukromých), stážistů zaměstnaných diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady v Číně, jejichž délka doby pobytu v Číně nepřesáhne dobu 90 dnů, je nutné předložit:

Nótu nebo oficiální dopis vydané MZV vysílací země nebo diplomatickou misí.


Poučení 

1. Délka pobytu u víza typu F nesmí přesáhnout dobu 180 dnů.

2. Zvací dopis by měl v zásadě obsahovat následující údaje:

① Osobní údaje zvané osoby (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah k zvoucí instituci nebo osobě apod.

② Informace o účelu o návštěvy (žadatele), včetně data příjezdu a odjezdu, místo pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí instituci nebo osobě, včetně názvu nebo jména a příjmení, stručný úvod do situace, kontaktní tel. č., adresa, razítko, jméno a příjmení statutárního zástupce instituce (případně stačí odpovědná osoba), funkce, podpis apod. 

Pokud je zvoucí stranou společnost, pak je nutné předložit kopii živnostenské oprávnění.

Pokud je zvoucí stranou čínský občan, pak je nutné předložit kopii jeho platného čínského průkazu totožnosti, konkrétní požadavky:

① Obyvatel s bydlištěm v pevninské Číně: čínský doklad totožnosti nebo registrační knížku domácnosti.

② Čínský občan žijící v zahraničí: čínský pas, potvrzení o pobytu v zahraničí (povolení k pobytu), potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Doklad o dočasném pobytu“).

③ Obyvatelé Hongkongu/Macaa: „Cestovní povolení pro obyvatele Hongkongu/ Macaa“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“ nebo potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele z pevninské Číny.

④ Obyvatelé Taiwanu: „Cestovní povolení pro obyvatele Taiwanu“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem v pevninské Číně.

Pokud je zvoucí stranou cizinec žijící v Číně, je rovněž vyžadována kopie platného cestovního pasu a čínského povolení k pobytu.

G

Okruh žadatelů

Osoby tranzitující přes území Číny.


Podpůrné podklady

I. V případě běžného tranzitu je nutné předložit:

Navazující letenky/jízdenky/lodní lístky s potvrzeným itinerářem.

II. V případě že jste členem lodní posádky a cestujete za účelem nalodění se na loď je nutné předložit:

Garanční dopis vydaný zahraniční lodní společností nebo zastupující agenturou.

* Členové posádky zahraničních výletních lodí by měli žádat o vízum typu C.


Poučení

Délka doby pobytu u víza typu G by v zásadě neměla přesáhnout 7 dnů, max. doba pobytu nesmí přesáhnout 10 dnů.

J1

Okruh žadatelů

Dlouhodobě akreditovaní zahraniční novináři zahraničních zpravodajských a tiskových agentur v Číně (délka pobytu je více než 180 dnů).

Novinář je ten, kdo se zabývá zpravodajstvím a je to jeho hlavní činností, včetně ředitele agentury, šéfredaktora, redaktora, producenta, programového moderátora, fotoreportéra, textového reportéra, kameramana, osvětlovače, zvukaře apod.


Podpůrné podklady

1. Oznámení o vízu vydané tiskovým odborem MZV ČLR.

2. Oficiální dopis vydaný agenturou, pro kterou novinář pracuje.


Poučení

1. Žadatel musí nejprve kontaktovat příslušné tiskové oddělení čínského velvyslanectví pro vyřízení příslušných náležitostí.

2. Po vstupu do země je nutné do 30 dnů požádat o povolení k pobytu na imigračním úřadu orgánu Veřejné bezpečnosti místní Lidové vlády na úrovni okresu nebo vyšším podle zamýšleného místa pobytu.

3. Doprovázející rodinní příslušníci dlouhodobě akreditovaných zahraničních novinářů musí žádat o vízum S1.

J2

Okruh žadatelů

Zahraniční novináři, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobých reportáží, rozhovorů (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů).

Zahraničními tiskovými a zpravodajskými agenturami se označují noviny specializující se na zpravodajství, časopisy, tiskové a fotografické agentury, rozhlasové a televizní stanice a další mediální organizace, které jsou v souladu se zákony registrované mimo Čínu a specializují se na zpravodajství.

Novinář je ten, kdo se zabývá zpravodajstvím a je to jeho hlavní činností, včetně ředitele agentury, šéfredaktora, redaktora, producenta, programového moderátora, fotoreportéra, textového reportéra, kameramana, osvětlovače, zvukaře apod.


Podpůrné podklady

1. Oznámení o vízu vydané tiskovým odborem MZV ČLR nebo příslušným úřadem.

2. Oficiální dopis vydaný agenturou, pro kterou novinář pracuje.


Poučení

Žadatel musí nejprve kontaktovat příslušné tiskové oddělení čínského velvyslanectví pro vyřízení příslušných náležitostí.

L

Okruh žadatelů

Ti, kteří cestují do Číny za účelem turistiky (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů).


Podpůrné podklady

I. V případě běžné turistiky je nutné předložit:

Cestovní itinerář včetně zpátečních letenek a rezervaci hotelu apod. nebo zvací dopis vydaný organizací (např. cestovní kanceláří) nebo jednotlivcem v Číně.

II. V případě, že cestujete vlastním dopravním prostředkem, je nutné předložit:

1. Zvací dopis od přebírající cestovní kanceláře nebo cestovní plán vydaný cestovní kanceláří.

2. Živnostenské oprávnění cestovní kanceláře.

III. Pokud cestujete na výletní lodi, pak je nutné předložit:

Cestovní itinerář.


Poučení

1. Délka pobytu u víza typu L nesmí přesáhnout dobu 180 dnů.

2. Zvací dopis by měl v zásadě obsahovat následující údaje:

① Osobní údaje zvané osoby (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah k zvoucí instituci nebo osobě apod.

② Informace o itineráři zvané osoby (žadatele), včetně data příjezdu a odjezdu, místa pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí instituci nebo osobě, včetně názvu nebo jména a příjmení, stručný úvod do situace, kontaktní tel. č., adresa, razítko, jméno a příjmení statutárního zástupce instituce (případně stačí odpovědná osoba), funkce, podpis apod. 

Pokud je zvoucí stranou společnost, pak je nutné předložit kopii živnostenské oprávnění.

Pokud je zvoucí stranou čínský občan s bydlištěm v Číně, pak je nutné předložit kopii jeho platného čínského průkazu totožnosti, konkrétní požadavky:

① Obyvatel s bydlištěm na území pevninské Číny: čínský doklad totožnosti nebo registrační knížku domácnosti.

② Čínský občan žijící v zahraničí: čínský pas, potvrzení o pobytu v zahraničí (povolení k pobytu), potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Doklad o dočasném pobytu“).

③ Obyvatelé Hongkongu/Macaa: „Cestovní povolení pro obyvatele Hongkongu/ Macaa“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele z pevninské Číny.

④ Obyvatelé Taiwanu: „Cestovní povolení pro obyvatele Taiwanu“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem v pevninské Číně.

Pokud je zvoucí stranou cizinec žijící v Číně, je rovněž vyžadována kopie platného cestovního pasu a čínského povolení k pobytu.

M

Okruh žadatelů

Ti, kteří cestují do Číny za účelem komerčních a obchodních aktivit.


Podpůrné podklady

I. V případě komerčních a obchodních aktivit je nutné předložit:

Zvací dopis vydaný obchodním partnerem v Číně.

II. V případě sportovců, trenérů, týmových lékařů, asistentů a dalšího personálu, který se účastní sportovních soutěží je nutné předložit:

Zvací dopis od čínského obchodního partnera.

III. V případě účasti na nesportovních akcích (např. zpěv, soutěže krásy, Guiness, jazykové, znalostní soutěže, matematické olympiády apod.) je nutné předložit:

Zvací dopis od čínského partnera (organizátora).

IV. Podle oboustranného ujednání o vzájemnosti víz mezi Čínou a Českou republikou mohou čeští obchodníci (podnikatelé) požádat o vícevstupní vízum M s max. dobou platnosti 5 let a max. dobou délky pobytu 90 dnů (pokud se délka platnosti cestovního pasu žadatele rovná nebo je kratší než požadovaná délka platnosti víza + se připočítá délka doby pobytu, pak se doba platnosti víza adekvátně zkracuje). K této žádosti je nutné předložit:

1. Zvací dopis vydaný obchodním partnerem v Číně, ve kterém musí být jasně uvedeno, že se žádá o udělení vícevstupního víza typu M.

2. Vysílací dopis (potvrzení) vydaný zaměstnavatelem žadatele nebo jiné materiály potvrzující, že žadatel je podnikatel (např. výpis z OR, ŽL, potvrzení o investicích v Číně apod.)

* Vysílací dopis by měl v zásadě obsahovat tyto údaje:

① Osobní údaje zaměstnance (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, data narození, č. pasu, pracovní pozici, výši platu apod.

② Informace o cestě zaměstnance (žadatele), včetně účelu cesty, data příjezdu a odjezdu, způsob hrazení nákladů apod.

③ Údaje o zaměstnavateli (společnosti žadatele), včetně názvu, stručného úvodu, vztah ke zvoucí straně (obchodním partnerem v Číně), kontaktní tel. č., adresa, razítko společnosti, jméno a příjmení statutárního zástupce (nebo odpovědné osoby), funkce, podpis apod. 

④ Ve vysílacím dopise by mělo být jasně uvedeno, že se žádá o udělení vícevstupního víza typu M.

⑤ Současně je nutné předložit oprávnění k podnikání, tj. výpis z OR nebo ŽL.


Poučení

1. Délka doby pobytu u víza M nesmí přesáhnout 180 dnů.

2. O vícevstupní vízum typu M mohou žádat tyto osoby:

① Číňané s cizí státní příslušností, kteří se narodili v Číně (pevninské Číně, Hongkongu, Macau, Taiwanu) a jejich manželé/manželky, děti.

② Zahraniční manželé/manželky a děti čínských občanů.

③ Osoby, kterým již bylo v minulosti uděleno vícevstupní vízum M.

④ Na základě příslušné dohody mezi Čínou a zemí státní příslušností žadatele.

3. Zvací dopis by měl v zásadě obsahovat tyto údaje:

① Osobní údaje zvané osoby (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah ke zvoucí organizaci nebo jednotlivci apod.

② Informace o návštěvě zvané osoby (žadatele), včetně účelu cesty, data příjezdu a odjezdu, místo pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí organizaci nebo osobě, včetně názvu nebo jména a příjmení, stručný úvod do situace, kontaktní tel. č., adresa, razítko, jméno a příjmení statutárního zástupce instituce (případně stačí odpovědná osoba), funkce, podpis apod. 

Pokud je zvoucí stranou společnost, pak je nutné předložit kopii živnostenské oprávnění.

Pokud je zvoucí stranou čínský občan žijící v Číně, pak je nutné předložit kopii jeho platného čínského průkazu totožnosti, konkrétní požadavky:

① Obyvatel s bydlištěm na území pevninské Číny: čínský doklad totožnosti nebo registrační knížku domácnosti.

② Čínský občan žijící v zahraničí: čínský pas, potvrzení o pobytu v zahraničí (povolení k pobytu), potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Doklad o dočasném pobytu“).

③ Obyvatelé Hongkongu/Macaa: „Cestovní povolení pro obyvatele Hongkongu/ Macaa“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele z pevninské Číny.

④ Obyvatelé Taiwanu: „Cestovní povolení pro obyvatele Taiwanu“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem v pevninské Číně.

Pokud je zvoucí stranou cizinec žijící v Číně, je rovněž vyžadována kopie platného cestovního pasu a čínského povolení k pobytu.

4. V následujících případech, pokud doba délky pobytu nepřesáhne 90 dnů, je nutné žádat o vízum typu M, pokud doba délky pobytu přesáhne 90 dnů, pak je nutné žádat o vízum typu Z:

① V případech, kdy čínská domácí společnost nakupuje zahraniční stroje a zařízení a je potřeba cestovat do Číny za účelem opravy a údržby zařízení, montáže, instalace, nastavení zařízení, demontáže, zaučení, školení apod.

② V případech získání zakázky/projektu ve výběrovém řízení v Číně (a obráceně, tj. čínský partner získá zakázku /projekt v zahraničním výběrovém řízení) a je potřeba cestovat za účelem seznamovacích činností, sledování, řízení, dohledu, kontroly, dozoru apod.

③ Pracovní vyslání do čínských poboček zahraničních společností, dceřiných společností nebo zastoupení.

Q1

Okruh žadatelů

Rodinní příslušníci čínských občanů, kteří žádají o pobyt v Číně za účelem sloučení rodiny, rodinní příslušníci cizinců, kteří mají v Číně status trvale žijícího cizince a též ti, kteří žádají o pobyt v Číně z důvodu pěstounské péče.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, děti, manželé/manželky dětí, sourozenci, prarodiče, vnoučata.


Podpůrné podklady

I. V případě sloučení s rodinou je nutné předložit:

1.  Zvací dopis vydaný čínským občanem žijícím v Číně nebo cizince se statusem čínského trvalého pobytu.

* Zvací dopis by měl v zásadě obsahovat následující údaje:

① Osobní údaje zvané osoby (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah ke zvoucí osobě apod.

② Informace o návštěvě zvané osoby (žadatele), včetně účelu cesty, plánovaného data cesty do Číny, předpokládané místo a délka pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí osobě, včetně jména a příjmení, stručného úvodu, kontaktní tel. č., adresa, podpis apod.

2. Originál a kopii právně platného potvrzení o příbuzenském vztahu, např. oddací list, rodný list, notářská listina o příbuzenství, potvrzení o příbuzenském vztahu vydané příslušným státním úřadem apod.

3. Kopii čínského průkazu totožnosti zvoucí osoby nebo v případě cizince kopii jeho pasu a průkazu o trvalém pobytu.

II. V případě pěstounské péče je nutné předložit:

1. Originál a fotokopie plné moci pro pěstounskou péči ověřené příslušnými úřady v Číně (včetně čínských velvyslanectví a konzulátů v zahraničí) nebo příslušnými úřady v ČR.

2. Originál a kopii pasu zmocnitele (opatrovníka)

3. Právně platné potvrzení o vztahu opatrovníka a dítěte v pěstounské péči, např. rodný list, notářská listina o opatrovnictví nebo příbuzenství, potvrzení o opatrovnickém nebo příbuzenském vztahu vydaném příslušným státním úřadem apod.

4. Souhlasné prohlášení čínského občana s bydlištěm v Číně o přijetí pěstounské péče (zmocněnec).

5. Kopi čínského průkazu totožnosti občana, který má bydliště v Číně a přijímá pěstounskou péči.

6. Pokud jsou oba rodiče dítěte v pěstounské péči čínští občané nebo jeden z nich, pak musí rodiče dítěte, kteří mají čínské státní občanství nebo jeden z nich, předložit kopii dokladu o pobytu v zahraničí v době narození dítěte.


Poučení

1. Požadavky na čínské průkazy totožnosti jsou následující:

① Obyvatel s bydlištěm na území pevninské Číny: čínský občanský průkaz nebo registrační knížku domácnosti.

② Čínský občan žijící v zahraničí: čínský pas, potvrzení o pobytu v zahraničí (povolení k pobytu), potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Doklad o dočasném pobytu“).

③ Obyvatelé Hongkongu/Macaa: „Cestovní povolení pro obyvatele Hongkongu/ Macaa“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele z pevninské Číny.

④ Obyvatelé Taiwanu: „Cestovní povolení pro obyvatele Taiwanu“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem v pevninské Číně.

2. Po vstupu do Číny je nutné do 30 dnů požádat o povolení k pobytu na imigračním úřadu orgánu Veřejné bezpečnosti místní Lidové vlády na úrovni okresu nebo vyšším podle zamýšleného místa pobytu.

Q2

Okruh žadatelů

Rodinní příslušníci čínských občanů, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobé návštěvy příbuzných a rodinní příslušníci cizinců, kteří mají v Číně status trvale žijícího cizince, přičemž délka pobytu nesmí přesáhnout dobu 180 dnů.


Podpůrné podklady

1. Zvací dopis od čínského občana, který žije v Číně nebo cizince, který má v Číně status trvale žijícího cizince.

* V zásadě musí zvací dopis obsahovat tyto údaje:

① Osobní údaje zvané osoby (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah ke zvoucí osobě apod.

② Informace o návštěvě zvané osoby (žadatele), včetně účelu cesty, data příjezdu a odjezdu, místo pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí osobě, včetně jména a příjmení, stručného úvodu, kontaktní tel. č., adresa, podpis apod.

2. Kopie čínského průkazu totožnosti zvoucí osoby nebo v případě cizince kopii jeho pasu a průkazu o trvalém pobytu.

* Požadavky na čínské průkazy totožnosti jsou následující:

① Obyvatel žijící na území pevninské Číny: čínský občanský průkaz nebo registrační knížka domácnosti.

② Čínský občan žijící v zahraničí: čínský pas, potvrzení o pobytu v zahraničí (povolení k pobytu), potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Doklad o dočasném pobytu“).

③ Obyvatelé Hongkongu/Macaa: „Cestovní povolení pro obyvatele Hongkongu/ Macaa“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání od zaměstnavatele z pevninské Číny.

④ Obyvatelé Taiwanu: „Cestovní povolení pro obyvatele Taiwanu“, potvrzení o pobytu v pevninské Číně po dobu delší než 6 měsíců (např. „Registrační formulář pro dočasné ubytování“) nebo potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem v pevninské Číně.


Poučení

1. Délka pobytu pro žádost o vízum Q2 nesmí přesáhnout dobu 180 dnů.

2. Osoby, které mohou požádat o vícevstupní vízum Q2:

① Číňané s cizí státní příslušností, kteří se narodili v Číně (pevninské Číně, Hongkongu, Macau, Taiwanu) a jejich manželé/manželky, děti.

② Zahraniční manželé/manželky a děti čínských občanů.

 Na základě příslušné dohody mezi Čínou a zemí státní příslušnosti žadatele.

R

Okruh žadatelů

Zahraniční talenty na vysoké úrovni a specializaci, které Čína potřebuje.


Podpůrné podklady

Příslušné potvrzující materiály.

S1

Okruh žadatelů

Rodinní příslušníci cizinců pobývajících v Číně z důvodu zaměstnání, studia apod., kteří cestují do Číny na dlouhodobou návštěvu (více než 180 dnů) a ti, kteří potřebují pobývat v Číně po dobu více než 180 dnů z důvodu jiných osobních záležitostí.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, nezletilé děti do 18 let.


Podpůrné podklady

I. V případě dlouhodobé rodinné návštěvy je nutné předložit:

1. Zvací dopis vydaný zvoucí osobou.

2. Kopii pasu a povolení k pobytu zvoucí osoby.

3. Originál a kopii právně platného potvrzení o příbuzenském vztahu, např. oddací list, rodný list, notářská listina o příbuzenství, potvrzení o příbuzenském vztahu vydaném příslušným státním úřadem apod.

II.  Ti, kteří žádají o vízum současně s hlavním žadatelem (tj. žadatel, který žádá o vízum typu Z nebo X1) musí předložit:

1. Kopii podpůrných podkladů žádosti hlavního žadatele.

2. Zvací dopis vydaný hlavním žadatelem.

3. Originál a kopii právně platného potvrzení o příbuzenském vztahu, např. oddací list, rodný list, notářská listina o příbuzenství, potvrzení o příbuzenském vztahu vydané příslušným státním úřadem apod.

4. Informační dopis (k osobě hlavního žadatele) vydaný zaměstnavatelem nebo školou, kde hlavní žadatel pracuje nebo studuje.

III. V případě doprovázejících rodinných příslušníků dlouhodobě pobývajících zahraničních novinářů je nutné předložit:

1. Oznámení o vízu vydané tiskovým odborem čínského MZV.

2. Zvací dopis vydaný zahraničním novinářem.

3. Originál a kopii právně platného potvrzení o příbuzenském vztahu, např. oddací list, rodný list, notářská listina o příbuzenství, potvrzení o příbuzenském vztahu vydané příslušným státním úřadem apod.


Poučení

1. Zvací dopis by měl v zásadě obsahovat následující údaje:

① Osobní údaje zvané osoby, včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah ke zvoucí osobě apod.

② Informace o návštěvě zvané osoby, včetně účelu cesty, plánovaného data cesty do Číny, předpokládané místo a délka pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí osobě, včetně jména a příjmení, stručného úvodu, kontaktní tel. č., adresa, podpis apod.

2. Po vstupu do Číny je nutné do 30 dnů požádat o povolení k pobytu na imigračním úřadu orgánu Veřejné bezpečnosti místní Lidové vlády na úrovni okresu nebo vyšším podle zamýšleného místa pobytu.

S2

Okruh žadatelů

Rodinní příslušníci cizinců pobývajících v Číně z důvodu zaměstnání, studia apod., kteří cestují do Číny na krátkodobou návštěvu (méně než 180 dnů) a ti, jejichž pobyt v Číně z důvodu jiných osobních záležitostí nepřesáhne dobu 180 dnů.

Okruh rodinných příslušníků: manžel/manželka, rodiče, tchán/tchýně, děti, manželé/manželky dětí, sourozenci, prarodiče, vnoučata.


Podpůrné podklady

I. V případě krátkodobé rodinné návštěvy je nutné předložit:

1. Zvací dopis vydaný zvoucí osobou.

2. Kopii pasu a povolení k pobytu zvoucí osoby.

3. Originál a kopii právně platného potvrzení o příbuzenském vztahu, např. oddací list, rodný list, notářská listina o příbuzenství, potvrzení o příbuzenském vztahu vydané příslušným státním úřadem apod.

II. V případě cesty za účelem zdravotního léčení je nutné předložit:

Potvrzení o hospitalizaci nebo potvrzení o zamýšleném přijetí k léčení vydané zdravotnickým zařízením v Číně.

III. V případě doprovázejících pečujících osob (rodinných příslušníků léčené osoby) je nutné předložit:

1. Průvodní potvrzení vydané zdravotnickým zařízením v Číně.

2. Právně platné potvrzení o příbuzenském vztahu, např. oddací list, rodný list, notářská listina o příbuzenství, potvrzení o příbuzenském vztahu vydané příslušným státním úřadem apod.

IV. V případě dědického řízení je nutné předložit:

1. Úmrtní list zesnulého.

2. Právně platné potvrzení o příbuzenském vztahu žadatele k zesnulému.

V. V případě soudního řízení je nutné předložit:

Originály a kopie právních dokumentů vydaných příslušnými čínskými Lidovými soudy, předvolání k jednání, vyrozumění o zahájení řízení apod.

VI. V případě cest z důvodu vlastnictví nemovitosti v Číně je nutné předložit:

Doklad o vlastnictví nemovitosti, kde je uvedené jméno a příjmení žadatele nebo kupní smlouva ověřená notářským úřadem v Číně.

VII. V případě krátkodobých návštěv příbuzných zaměstnanců zahraničních diplomatických nebo konzulárních úřadů v Číně (vyjma manželů/manželek a nezletilých dětí do 18 let) je nutné předložit:

Nótu/oficiální dopis vydaný MZV vysílající země nebo diplomatickým/konzulární úřadem anebo zvací dopis (s úředním razítkem) vydaný zaměstnancem diplomatického/konzulárního úřadu včetně kopie jeho čínského diplomatického/konzulárního průkazu.

* Manželé/manželky a nezletilé děti do 18 let zaměstnanců zahraničních diplomatických nebo konzulárních úřadů v Číně, kteří mají v úmyslu krátkodobě navštívit své příbuzné v Číně musí žádat o víza diplomatická nebo služební.


Poučení

1. Délka pobytu u víza S2 nesmí přesáhnout dobu 180 dnů.

2. Délka doby pobytu rodinného příslušníka v případě víza S2 v zásadě nesmí přesáhnout délku doby pobytu zvoucí osoby v Číně.

3. Zvací dopis musí v zásadě obsahovat tyto údaje:

① Osobní údaje zvané osoby (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah ke zvoucí osobě apod.

② Informace o návštěvě zvané osoby (žadatele), včetně účelu cesty, zamýšleného data příjezdu a odjezdu, místo pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí osobě, včetně jména a příjmení, stručného úvodu, kontaktní tel. č., adresa, podpis apod.

X1

Okruh žadatelů

Osoby, které cestují do Číny za účelem dlouhodobého studia (délka doby pobytu přesahuje 180 dnů).


Podpůrné podklady

I. V případě studia na základní, střední a vysoké škole je nutné předložit:

1. Originál a kopii akceptačního dopisu (Admission of Note).

2. Originál a kopii „Formuláře žádosti o vízum pro studium v Číně“ (Visa Application for Study in China) JW201 nebo JW202.

II. V případě těch, kteří se účastní lékařské stáže, je nutné předložit:

1. Originál a kopii 1.části přihlášky na lékařskou stáž (Application Form for Medical Internship).

2. Originál a kopii dopisu o přijetí ke stáži vydaného institucí v Číně.


Poučení

Ti, kteří cestují do Číny za účelem dlouhodobého studia, musí před vstupem do země získat vízum X1. Po vstupu do Číny je nutné do 30 dnů požádat o povolení k pobytu na imigračním úřadu orgánu Veřejné bezpečnosti místní Lidové vlády na úrovni okresu nebo vyšším podle zamýšleného místa pobytu.

X2

Okruh žadatelů

Ti, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobého studia (délka doby pobytu nepřesáhne 180 dnů), včetně studia na základní, střední, vysoké škole, ve vzdělávacích a jazykových kurzech apod. pořádaných vzdělávacími institucemi v Číně.


Podpůrné podklady

Originál a kopie akceptačního dopisu vydaného institucí přijímající studenty ke studiu.


Poučení

U víza typu X2 může být udělen pouze 1 vstup a doba délky pobytu nesmí přesáhnout 180 dnů.

Z

Okruh žadatelů

Ti, kteří cestují do Číny za účelem zaměstnání.


Podpůrné podklady

I. V případě komerčního kulturního vystoupení je nutné předložit:

1.Schvalovací dokument vydaný příslušným čínským úřadem pro kulturu a turismus.

2. Zvací dopis vydaný participující čínskou stranou.

3. Pokud délka doby pobytu nepřesáhne 90 dnů, je vyžadováno také „Potvrzení o krátkodobém zaměstnání pro cizince v ČLR“ (APPROVAL OF SHORT-TERM EMPLOYMENT FO FOREIGNER´S WORKING IN P.R.CHINA) vydané příslušným čínským úřadem pro kulturu a turismus

II. V případě plnění příslušných krátkodobých pracovních úkolů (délka pobytu nepřesáhne dobu 90 dnů) je nutné předložit:

1. „Oznámení o pracovním povolení pro cizince (práce kratší než 90 dnů, včetně 90 dnů)“  (NOTIFICATION LETTER OF FOREIGNER´S WORK PERMIT IN THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA, WORKING PERIOD OF LESS THAN 90 DAYS) vydané příslušným čínským úřadem.

Datum podání žádosti o vízum musí být dřívější než datum zahájení práce uvedené na „Oznámení o pracovním povolení pro cizince (práce kratší než 90 dnů, včetně 90 dnů)“.

2. Zvací dopis vydaný partnerem v Číně.

* Krátkodobé pracovní úkoly konkrétně zahrnují následující případy:

① Dokončení určitých technických, vědecko-výzkumných, řídících a poradenských prací u čínského domácího partnera (žadatel nemá před vstupem do země s čínským partnerem žádný vztah a je pozván do Číny, protože domácí partner potřebuje určitou práci). 

② Cesty trenérů a sportovců, kteří jsou pozváni čínským domácím sportovním týmem, za účelem krátkodobého zkušebního tréninku nebo zkušební doby.

③ Natáčení filmů (včetně reklam, dokumentů, výukových a propagačních filmů apod).

④ Účast na módních přehlídkách (včetně modelů automobilů, natáčení tiskových reklam apod).

* Zvací dopis musí v zásadě obsahovat tyto údaje:

① Osobní údaje zvané osoby (žadatele), včetně jména a příjmení, pohlaví, datum narození, č. pasu, vztah ke zvoucí organizaci nebo jednotlivci apod.

② Informace o návštěvě zvané osoby (žadatele), včetně účelu cesty, data příjezdu a odjezdu, místo pobytu, kdo hradí náklady apod.

③ Údaje o zvoucí společnosti, včetně názvu společnosti, stručný úvod do situace, kontaktní tel. č., adresa, razítko společnosti, jméno a příjmení statutárního zástupce instituce (případně odpovědné osoby), funkce, podpis apod. 

III. V případě standardního běžného zaměstnání je nutné předložit:

1. „Oznámení o pracovním povolení pro cizince (práce nad 90 dnů)“ (NOTIFICATION LETTER OF FOREIGNER´S WORK PERMIT IN THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA, WORKING PERIOD OF MORE THAN 90 DAYS) vydané příslušným čínským úřadem.

2. Pracovní smlouvu nebo potvrzení o pracovním poměru vydané společností (zaměstnavatelem) v Číně. 

IV. V případě technického personálu, který pracuje v oblasti námořní ropné těžby, je nutné předložit:

„Zvací dopis pro cizince, který se v ČLR podílí na činnostech spojených s námořní těžbou ropy“, vydaný společností China National Offshore Oil Corporation.

V. Hlavní reprezentanti a zástupci zahraničních reprezentativních zastoupení, které dlouhodobě působí v Číně, musí předložit:

1.Kopii „Osvědčení o registraci rezidentního zastoupení zahraničního (regionálního) podniku“ vydané příslušným úřadem pro dozor a správu trhu.

2. Jmenovací nebo vysílací dopis vydaný zahraniční společností.

VI. V případě zahraničních zaměstnanců (včetně soukromých) a stážistů (s délkou pobytu více než 90 dnů) zaměstnaných na zahraničním diplomatickém nebo konzulárním úřadu v Číně je nutné předložit: 

1. Nótu nebo oficiální dopis vydané MZV vysílajícího státu nebo diplomatickým/konzulárním úřadem v Číně.

2. Pokud nejste občanem vysílající země, pak je nutné předložit písemné oznámení vydané konzulárním odborem MZV ČLR nebo příslušnou kanceláří pro zahraniční záležitosti.

VII. U zaměstnanců (včetně soukromých) a stážistů (s délkou pobytu více než 90 dnů) zaměstnaných u zastoupení mezinárodních organizací v Číně je nutné předložit: 

1. oznámení vydané konzulárním odborem MZV ČLR nebo příslušnou kanceláří pro zahraniční záležitosti.

2. Nótu nebo oficiální dopis vydané zastoupením mezinárodní organizace v Číně.

VIII. V případě personálu (ne novináři) zahraničních tiskových agentur je nutné předložit:

1. Oznámení o vízu vydané tiskovým odborem MZV ČLR.

2. Pracovní smlouvu, potvrzení o pracovním poměru nebo zvací dopis vydaný zahraniční tiskovou agenturou působící v Číně.


Poučení

1. V níže uvedených případech, pokud délka pobytu nepřesáhne 90 dnů, je nutné žádat o vízum typu M, pokud délka pobytu přesáhne dobu 90 dnů, je nutné žádat o vízum typu Z:

① V případech, kdy čínská domácí společnost nakupuje zahraniční stroje a zařízení a je potřeba cestovat do Číny za účelem opravy a údržby zařízení, montáže, instalace, nastavení zařízení, demontáže, zaučení, školení apod.

② V případech získání zakázky/projektu ve výběrovém řízení v Číně (a obráceně, tj. čínský partner získá zakázku /projekt v zahraničním výběrovém řízení) a je potřeba cestovat za účelem seznamovacích činností, sledování, řízení, dohledu, kontroly, dozoru apod.

③ Pracovní vyslání do čínských poboček zahraničních společností, dceřiných společností nebo zastoupení.  

2. Ti, kteří se podílejí na natáčení televizních varietních pořadů v Číně, bez ohledu na to, zda dostanou honorář anebo ne, musí žádat o vízum typu Z.

3. V případě účasti na nesportovních akcích (např. zpěv, soutěže krásy, Guiness, jazykové, znalostní soutěže, matematické olympiády apod.) bez ohledu na to, zda bude průběh soutěže zaznamenán, je nutné žádat o vízum typu M.

4. Ti, kteří cestují do Číny za účelem zaměstnání, musí před vstupem do země požádat o vízum typu Z a do 30 dnů po vstupu na území požádat o povolení k pobytu na imigračním úřadu orgánu Veřejné bezpečnosti místní Lidové vlády na úrovni okresu nebo vyšším podle zamýšleného místa pobytu (kromě případů, kdy je na vízu uvedena délka pobytu 30 dnů).

5. Ti, kteří cestují do Číny za účelem krátkodobého zaměstnání (délka pobytu není delší než 90 dnů) s vízem typu Z, pokud opustí zemi, aniž by získali „Povolení k pobytu pro cizince“ a datum zahájení práce uvedené na „Oznámení o pracovním povoleni pro cizince s délkou pracovního pobytu do 90 dnů včetně“ ještě nenastalo, pak je možné znovu požádat o vízum Z s původními podklady k žádosti.

6. Ti, kteří cestují do Číny za účelem dlouhodobého zaměstnání (délka pobytu přesahuje 90 dnů):

① Pokud opustíte zemi, aniž byste získali „Pracovní povoleni pro cizince“ a „Povolení k pobytu pro cizince“, můžete v době platnosti „Oznámení o pracovním povoleni pro cizince s délkou pracovního pobytu nad 90 dnů “ znovu požádat o vízum Z s původními podklady k žádosti.

② Pokud opustíte zemi s již získaným „Pracovním povolením pro cizince“, ale nemáte „Povolení k pobytu pro cizince“, pak můžete na základě „Pracovního povolení pro cizince“ a potvrzením od zaměstnavatele znovu požádat o vízum Z.

③ Pokud jste ji získali „Povolení k pobytu pro cizince“, ale po opuštění se nebudete moci vrátit zpět v době platnosti „Povolení k pobytu pro cizince“, můžete znovu požádat o vízum Z na základě platného „Pracovního povolení pro cizince“ a potvrzením od zaměstnavatele.
Poznámky

1

Pokud nepatříte do výše uvedených okruhů žadatelů, ale opravdu potřebujete požádat o vízum, vzneste, prosím, individuální dotaz, zda je možné o vízum požádat a jaké podklady budete potřebovat.

2

Pokud je u podkladů k žádosti jednoznačně vyžadován originál dokumentu, tak musí být předložen originální dokument, pokud není uvedeno jinak. Originální dokument bude po kontrole na místě vrácen.

Není-li originální dokument vyžadován, lze v zásad předložit faxovou kopii/fotokopii/výtisk z tiskárny, ale konzulární úředník si může v případě potřeby vyžádat originál dokumentu.

3

Právně platné dokumenty jsou dokumenty vydané státními úřady, soudy, notářskými kancelářemi, např. rodný list, oddací list, potvrzení/notářská listina o příbuzenství apod.

Právně platné dokumenty vydané Čínou a Českou republikou lze v zásadě přijmout přímo.

Právně platné dokumenty vydané třetí zemí nejsou v zásadě přijímány přímo, je nutné, aby byly přeloženy do angličtiny nebo čínštiny a spolu s překladem ověřeny čínským konzulárním úřadem ve třetí země, případně konzulárním úřadem třetí země v ČR/ověřeny MZV ČR/notářské ověření v ČR.

4

Pokud již máte v pase čínské vízum nebo povolení k pobytu a chcete přesto požádat o vydání nového víza, původní platné vízum nebo povolení k pobytu bude zneplatněno.

Výjimka: vízum typu C může být souběžně s vízy F/G/L/M/Q2/S2.

5

V případě potřeby může konzulární úředník požádat žadatele o předložení dalších podpůrných dokumentů a jiných materiálů, nebo požádat žadatele, aby se dostavil k osobnímu pohovoru.

6

O udělení nebo neudělení víza, typu, době platnosti, délce doby pobytu a počtu vstupů rozhoduje konzulární úředník, a to bez udání důvodů.V. Způsob podání žádosti

(1) Diplomatická, služební a zdvořilostní víza.

V případě podání žádosti o diplomatické, služební nebo zdvořilostní vízum, kontaktujte přímo velvyslanectví.

(2) Běžná víza

V případě podání žádosti o běžné vízum, včetně konzultace, schůzky, podání dokumentů, snímání otisků prstů, vyzvednutí víz a dalších souvisejících záležitostí, se prosím obraťte na Čínské centrum vízových služeb v Praze. 

Čínské centrum vízových služeb v Praze je obchodní subjekt registrovaný v souladu s českými právními předpisy, pověřený velvyslanectvím k přijímání žádostí o víza, sběru biometrických údajů, vybírání vízových poplatků, vydávání dokladů a poradenství. Čínské centrum vízových služeb v Praze se nepodílí na proceduře schvalování víz. O udělení či neudělení víza, typu víza, době platnosti, délce doby pobytu a počtu vstupů rozhoduje velvyslanectví. Služby tohoto centra jsou zpoplatněny.

Kontaktní údaje:

Adresa: Futurama, Sokolovska 663/136 A 2FL, Karlin, Praha 8 

Tel.: +420 273160888

E-mail: praguecenter@visaforchina.org

Web: https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/


VI. Snímání otisků prstů

V souladu s příslušnými čínskými právními předpisy a běžné mezinárodní praxe se žadatelům snímají otisky deseti prstů. Vezměte prosím na vědomí, že k této proceduře se musí žadatel dostavit osobně. Padělání otisků prstů nebo poskytnutí otisků prstů jiné osoby než žadatele, povede k zamítnutí vstupu do Číny a veškeré důsledky z toho plynoucí ponese žadatel.

Osvobození od povinnosti sejmutí otisků prstů je možné v těchto případech (s výjimkou situací, kdy snímání otisků prstů není osvobozeno podle zásady reciprocity):

(1) Děti do 14 let.

(2) Osoby starší 70 let (počítáno od dovršení 71 let).

(3) Držitelé diplomatických pasů.

(4) Žádosti o vydání diplomatických, služebních a zdvořilostních víz.

(5) Otisky všech deseti prstů nelze uložit anebo chybí.

(6) Žadatelé, kteří v posledních 5 letech žádali o vízum na velvyslanectví nebo v Čínském centru vízových služeb v Praze se stejným pasem a byly jim sejmuty otisky prstů.


VII. Lhůta pro zpracování

Lhůta pro zpracování je doba ode dne, kdy velvyslanectví obdrží všechny podklady žádosti, které splňují požadavky, do dne vydání víza.

(1) Diplomatická, služební a zdvořilostní víza

Lhůta pro zpracování diplomatických, služebních a zdvořilostních víz se odvíjí podle konkrétního případu a žadatelé musí počkat na vyrozumění.

(2) Běžná víza

Standardní lhůta pro vyřízení těchto víz jsou 4 pracovní dny. V případě potřeby a se souhlasem velvyslanectví je možné požádat o vydání víza v expresním (3 pracovní dny) nebo urgentním režimu (2 pracovní dny). Expresní a urgentní zpracování podléhá příplatku.

Pokud se v žádosti vyskytnou zvláštní okolnosti, pak se doba zpracování odpovídajícím způsobem prodlouží a žadatel musí počkat na vyrozumění.


VIII. Sazebník poplatků

Státní příslušnost žadatele

Typ víza nebo počet vstupů

Vízový poplatek 

(v Kč)

ČR a země schengenského prostoru

všechna běžná víza

1600

USA

všechna běžná víza

3200

Kanada

všechna běžná víza

1800

Albánie

všechna běžná víza

0

(vyjma zrychleného režimu)

Argentina

všechna běžná víza

3400

Bělorusko (děti do 16 let)

všechna běžná víza

0

(zrychlený režim bez příplatku)

Bosna a Hercegovina

všechna běžná víza

0

(vyjma zrychleného režimu)

Brazílie

všechna běžná víza

2900

Chile

víza typu F, L, M, Q2, S2

0

(vyjma zrychleného režimu)

Izrael

všechna běžná víza

600

Maledivy

všechna běžná víza

0

(zrychlený režim bez příplatku)

Mikronésie

všechna běžná víza

0

(vyjma zrychleného režimu)

Panama

všechna běžná víza

1400

Pákistán

všechna běžná víza

0

(zrychlený režim bez příplatku)

Rumunsko

1 vstup

1700

2 vstupy

2300

vícenásobný vstup

3400

Srbsko

všechna běžná víza

50

Ostatní země

1 vstup

800

2 vstupy

1200

platnost 6 měsíců, 

vícenásobný vstup

1700

platnost více než 1 rok, 

vícenásobný vstup

2500

Poznámky

1. Žádosti o víza diplomatická/služební/zdvořilostní nebo žádosti o víza držitelů diplomatických/služebních pasů jsou osvobozeny od všech poplatků (vyjma těch, které nejsou osvobozeny na základě zásady reciprocity).

2. U žádosti o expresní vyřízení (3 pracovní dny) je kromě poplatku za vízum účtován ještě poplatek 600,-Kč.

3. U žádosti o urgentní vyřízení (2 pracovní dny) je kromě poplatku za vízum účtován ještě poplatek 800,-Kč.

4. Pokud Čína podepsala s příslušnými zeměmi dohodu o vízových poplatcích, pak má přednost tato dohoda.

5. Čínské centrum vízových služeb v Praze účtuje kromě vízového poplatku také servisní poplatek za své služby. Sazebník poplatků najdete na webové stránce centra vízových služeb v Praze:

https://bio.visaforchina.org/PRG2_EN/generalinformation/visaknowledge/265429.shtml


Informační linka Velvyslanectví ČLR v ČR: +420-224322235. Hovory jsou přijímány od pondělí do pátku (vyjma státních svátků) v době od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:00 hod. E-mailová adresa pro dotazy: prague@csm.mfa.gov.cn.


Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice

Dne 13. března 2023< Suggest To A Friend >
 
     <Print>